Til startside

9. slægtled
Anders Poulsen og Anne Hansdatter

(Ane 638 og 639)

Ejershåb, Dræby (ca. 1910)

Anders Poulsen var søn af Poul Andersen, Dræby. Han blev født omk. 1650 og døde 1717 (skifte 22/4). Han overtog fæstet af faderens gård, nuv. Ejershåb i Dræby, Munkebo sogn omkr. 1690. Han var gift med Anne Hansdatter, som må være født omkr. 1660. Hun døde først efter 1737.
Kirkebøger for Munkebo sogn fra før 1812 er brændt, hvorfor oplysninger om slægten frem til 1812 kun findes i skifte- og fæsteprotokoller for godserne Hverringe og Rørbæk.
(Om gården: se Poul Andersen)

Ved skifteforretningen efter Anders Poulsens død fremgår det, at han havde to døtre, der mødte med deres ægtefæller som værger. Svigersønnen Hans Jørgensen havde på det tidspunkt overtaget gården. 

Uddrag fra Rørbæk Gods' skifteprotokol 22/4 1717:
”......De ansvarlige personer mødte på denne dag....………. udi Hans Jørgensens Gaard i Dreibye at giøre Pligtig Registrering og Vurdering dernæst Skifte og Deeling efter dend afdøde mand Anders Poulsen som døde sammested, mellem hans Hustrue Anne Hansdatter paa dend ene og hendes 2de Døttre Sidsel Andersdatter med sin Lavsværge Hans Jørgensen (og) Karen Andersdatter med sin Lavsværge Edvard Bertelsen paa dend anden Side, hvor da foretages som følger........."

Anne Hansdatter var endnu ikke død i 1737, da hendes barnebarn, Povl Hansen, overtog gården, og der indføjes i fæstebrevet følgende passage:
"
….Med Enkens Moder, Povel Hansens Mormoder, forholdes efter Skiftebrevet efter hendes Mand og efter den afgaaede  Hans Jørgensen indtraadt Accord. Og lovede Povl Hansen ydermere efter hans Moders Forlangende ej at tage nogen Ægtefælle, saalænge som begge disse Enker, som nu er,  nyder deres ophold i gaarden……." 

Anders Povlsens og Anne Hansdatters børn

1. Karen Andersdatter, f. 1691, d. 1768, blev gift med Edvard Bertelsen f. ca. 1673, d. 26/2 1744. Han overtog faderens gård,  Vorhøjgård, matr. 8a af Salby, Mesinge sogn

2 Sidsel Andersdatter, f. før 1700, d. 8/8 1759,  blev gift med Hans Jørgensen, født før 1696,  død 18/3 1737 (skifte 13/6 1737). Hans Jørgensen overtog 12/7 1718 Hverringes del af Ejershåb og 24/6 1719 Rørbæks del af gården.

Hesselkærgård (1956)
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften
Møkjærgård i MUnkebo 1957
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften

Deres børn:
1. Poul Hansen, f. omkr. 1716, d. ca. 1765, overtog Ejershåb i Dræby 13/6 1737. Ifølge fæstebrevet overtog han gården med både moderen og mormoderen på aftægt.
Der gives Arveafkald 8/8 1759 fra brødrene Jørgen Hansen, gdm. i Munkebo (Møkjærgård) og Anders Hansen, gdm. i Tårup (Hesselkærgård). Han var gift med Kirsten Hansdatter. De døde i hhv. april og maj 1765 (skifte 23/4 og 11/5).  

2. Anders Hansen, f. 1717, d. 16/1 1785, overtog Hesselkærgård, matr. 7a, Tårup den 14/3 1743. Gift 28/6 1743 med forrige fæster Rasmus Hendrichsens enke Maren Madsdatter, f. 1695, d. 14/6 1783. De fik ingen børn. Hans brodersøn Anders Poulsen, f. 1755, d. 27/9 1818, søn af Poul Hansen, overtog gården  2/4 1781.
Anders Poulsen fik frataget fæstet ved dom i 1789 og var herefter indsidder og væver i nyopført hus (i Hesselkærgårds have) tilhørende Hverringe. Årsagen til dommen var, at han skyldte skat og landgilde (skattekorn) til  Hverringe og ikke så sig i stand til at betale, da han desuden var handicappet efter et benbrud.
Hans fætter, Jens Erreboe Jørgensen f. 1759, d. 3/7 1828, søn af Jørgen Hansen,  overtog gården efter ham.

3. Jørgen Hansen, f. ca. 1718, d. 30/3 1765 (skifte 6/4). Gift med Margrethe Andersdatter, f. ca. 1722, d. 1782 (skifte 30/12). Han overtog 24/3 1748 en gård i Munkebo, måske efter sin svigerfader. Gården lå på Munkebo mark og var fæstegård under Rørbæk Gods. Den oprindelige gård, Møkjærgård, lå  omk. det sted på Fjordvej, hvor Haahr Benzin ligger i dag. Den er nedrevet.
Efter 1911 blev gården delt mellem to sønner, der fik hver en gård. Den udstykkede gårds stuehus ligger i dag på Fjordvej 160.                     
Jørgen Hansen og Margrethe Andersdatter fik 5 børn, men kun sønnerne Hans Jørgensen  og Jens Erreboe Jørgensen nævnes i skiftet 1782, så de øvrige må være døde uden efterkommere.

 

Til Poul Andersen (far)

Til Edvard Bertelsen og Karen Andersdatter (datter)

Til startside med oversigt