Til startside

8. slægtled

Niels Ibsen og Kirsten Andersdatter

(Ane 280 og 281)

 

Basbjerggård

Niels Ibsen blev født i Munkebo ca. 1665 og døde i Over Kærby 17/6 1709 , 44 år gammel. Sandsynligvis var han søn af gårdmand Jep Nielsen, der var fæster af en gård i Munkebo mellem 1664-1680. Gården i Munkebo (nuv. Skovgård, matr. 11) hørte i 1664 under Sct. Knuds Kloster, i 1680 og 1688 under Østergård, senere under Ulrichsholm, som den blev frikøbt fra 11/12 1800.

Ifølge skiftet efter Niels Ibsen ( 24/11 1709) havde han i hvert fald to brødre, Rasmus Ibsen, Martofte, og Hans Ibsen, som var fæster af Gråbrødre Klosters hospitalsgård i Drigstrup (Bytoftegård, mat. 3a).

Niels Ibsen blev gift 1. gang  i 1694  med den 40 år ældre Gjertrud Nielsdatter, f.ca. 1624, d. 20/10 1700. Hun var enke efter Laurids Andersen, der døde i 1694 (skifte 16/8). Ved skiftet var enkens trolovede fæstemand, Niels Ibsen, hendes laugværge. Laurids Andersen var fæster af Basbjerggård, matr. 2, Over Kærby, Drigstrup sogn. Gården hørte på det tidspunkt under "Det fynske Ryttergods".

Den 16. april 1718 købte baronesse Putbus til Lundsgaard  Basbjerggård "paa den i Odense over en Deel af det gamle Ryttergods holdte Auction"

 

Gårdens hartkorn var på Laurids Andersens tid: 6 Tdr 2 Skp. 2 Fdk (efter 1688-matriklen 6-7-3). Han har sandsynligvis været fæster fra omkring 1645. Niels Ibsen overtog den ved giftermålet, og der skiftes med enkens 6 endnu levende døtre, hvoraf flere blev gift med gårdmænd i sognet.

Efter Gjertrud Nielsdatters død blev Niels Ibsen trolovet 18. marts og viet 26. juni 1701  i Rønninge kirke med  Kirsten Andersdatter, f. okt. 1681, d. 27/2 1754. Hun var datter af gårdfæster Anders Pedersen og Anna Rasmusdatter, Lavindsgaarde, Rønninge sogn.

Ved Niels Ibsens død var sønnen Jeppe 1½ år, og Kirsten Andersdatter ventede deres 2. barn. Hans brødre blev værger både for det fødte og det ufødte barn. Ved arvedelingen valgte man at se bort fra, om det blev en pige eller en dreng, så arven deltes lige. (Ifølge loven arvede en søn det dobbelte af,  hvad en datter arvede).

Kirsten Andersdatter giftede sig igen 3/11 1709 med Mads Nielsen, f. ca. 1678, d. 24/7 1767. Han overtog Basbjerggård.  De fik 6 børn, der alle døde som små.
Sønnen Jeppe Nielsen  overtog
i 1739 gården med sin moder og stedfar på aftægt.

 

 

Uddrag af kirkebogen, Drigstrup sogn:

1700 - Dom 19 p. T  Søndagen d. 20. dito (oct.) døde i Kierbye Niels Ibsens Quinde Giertrud Nielsdatter i sin Alders 76. Aar.

 

Uddrag af kirkebogen, Rønninge Sogn:

1701, D. 18. Marty trolovet Niels Ibsøn af Kierby med Kirsten Andersdatter af Lav. Gd. Blef samen viede Dom 5. Trin.

 

1705 – 3. Paasked. (14. April) blef Niels Ibsens Datter i Kierbye Maren døbt, baaren af Maren Munches i Martofte. Madtz Hansen i Kierbye, Anders Rasmussen, Christopher Christensen…..  (Hun blev begravet 14. Sept. 1705)

 

1707 – (24. Julii) bleff Niels Ibsens Søn i Kierbye Jeppe døbt, baaren af Maren Munches i Martofte. Faddere: Madtz Nielsen, Christopher Christensen, Hans Ibsen, Dorthe Andersd., alle i Drigstrup, Madtz Jensen i Kierbye.

 

1709 – Mandagen d. 17. dito (Juni) om morgenen døde i Kierbye Niels Ibsen da hand var 44 Aar gammel, begrafen d. 22.

 

1709 – 28. Juli bleff Madtz Nielsen og Kirsten Andersdatter, Salig Niels Ibsøns efterleffende Hustru i Kierbye trolovede.

 

1709 – Dom 23 p Trin. (3. Nov) bleff Madtz Nielsen og Kirsten Andersdatter, salig Niels Ibsøns efterleffende Hustru i Kierbye viede.

 

1709 – 27. Dec blev Mads Nielsens Søn i Kierby, Niels, døbt…
(d.v.s. Niels Ibsens søn)

 

1754 - Den 27. Februar døde i Kjærbye Mads Nielsens Hustrue Kirsten Andersdatter - 72 Aar

 

1767 - Den 24. Juli døde i Kjærbye Mads Nielsen, 89 Aar


Niels Ibsen og Kirsten Andersdatters børn:

 

1. Maren Nielsdatter, døbt 14/4 1705, d. 14/9 1705 (blev 5 mdr.).

2. Jeppe Nielsen, døbt 24/7 1707, d. 25/8 1781. Han blev gift med Maren Larsdatter og overtog gården

 

3. Niels Nielsen, døbt 27/12 1709, d. 22/5 1750, blev således født 6 måneder efter faderens død. Hans farbror Hans Ibsen var hans værge fra fødslen.

Han blev 1. gang gift 9/12 1736 med Karen Hansdatter, f. ca. 1707, d. 4/9 1737. Hun var enke efter Christen Pedersen, Strandgård, matr. 4a, Over Kærby Mark. Niels Nielsen overtog Strandgård  4/11 1736.

Han giftede sig 2. gang 11/11 1737 med Kirsten Larsdatter, døbt 5/8 1708, d. 25/11 1785. Hun var søster til broderen Jeppe Nielsens hustru, Maren Larsdatter, og altså datter af Laurs Rasmussen og Anne Pedersdatter, Ravnshøj, matr. 1a, Over Kærby.

Efter Niels Nielsens død giftede Kirsten Larsdatter sig 2. gang 20/7 1750 med Peder Pedersen fra Urup, f. ca. 1715, d. 20/4 1799.

 

Strandgård ca. 1928

Uddrag af kirkebogen, Drigstrup sogn:
1750 Fredagen d. 22 Maj døde i Kierbye Niels Nielsen, da hand var 40 aar og 5 Maaneder gammel. Og tillige hans anden Svend Mads Søfrensen da hand var 29 aar gammel. Som begge udi en Nye opkast Brynd i Haugen formedelst ond stanch blefve døede. Begrafven Hellig Trefoldigheds Søndag d. 24de ditto.

        

Provst Bøgh skrev om ulykken på Strandgård: (Gengivet af Birgit Bjerre i: "Skjønne Efterretninger") 

"Peder Pedersens formand NIELS NIELSEN, en meget smuk mand, broder til Sognefogeden Jeppe Nielsen, lod  Aar 1750 den ulyckelige Brønd kaste i sin Hauge. Brønden var dyb, men uden Vand, og da den havde staaet saadan en dags tid, besluttede han at muure den op, meenende at Vandet kom vel siden, thi det var just den tørreste Sommer. Merkeligt, man hørte ligesom en Suusen i Brønden, og den første Karl, der blev lodset ned for at sætte Steenene, raabte strax paa Halv Vejen, at man maatte drage ham op, thi ellers døde han, ligesom han og laae dødelig syg i nogle Dage. Den anden Karl kom næsten ned, men faldt død om paa Jorden. Manden gik derpaa selv ned for at redde sin Karls Liv, som var ickkun besvimet i hans øjen, men da han kom saa nær, at han udrakte Haanden for at tage fat paa Karlen,  faldt han død ned ved Siden af ham. Endelig kom en Stodder, som havde ingen Luft i Næsen; han gik ned og tog dem begge op og var selv svimlende i nogle Dage. Brønden blev strax kastet efter med megen Forfærdelse..."
 
Niels Nielsens og Kirsten Larsdatters børn:

 

1.  Niels Nielsen, døbt 24/8 1738, d. 4/4 1806.

Gift 23/7 1764 med Johanne Madsdatter, døbt 13/8 1730, d. 18/6 1798, datter af Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter, Møllegård, matr. 11a, Over Kærby. Niels Nielsen fæstede en gård i Hundslev 23/6 1764 (Hans søn Niels Nielsen, d.v.s. Niels Nielsens sønnesøn, overtog Strandgård)

2. Maren Nielsdatter, døbt 14/5 1742, d. 11/2 1747.

3. Anne Nielsdatter, døbt 7/4 1746, d. 31/1 1747.
4. Anne Cathrine Nielsdatter, døbt 13/9 1749, d......... .

Gift 27/9 1773 med Peder Andersen, Seden (Åsum).


Til Anders Pedersen og Anna Rasmusdatter (Kirsten Andersdatters forældre)

 

Til Jeppe Nielsen og Maren Larsdatter (søn)

 

Til startside med oversigt