Til startside

9. slægtled
Christopher Christensen og Johanne Pedersdatter
 
(Ane 634 og 635)

Annexgård, Drigstrup

Christopher Christensen blev født ca. 1652 og døde 1738 (begr. 2/12). Det er sandsynligt, at han var søn af Christen  Christophersen, Langagergård, matr. 7a, Drigstrup. Han blev gift med Johanne Pedersdatter, som blev født. ca. 1655 og døde 1730 (begr. 11/3). Christopher Christensen var fæster af Kerteminde-Drigstrup Pastorats mensalgård, Annexgård, matr. 2a af  Drigstrup.
I 1664 ejedes Annexgård af Henrik Gyldenstierne til Schousboe. Siden tilhørte den Kerteminde-Drigstrup Pastorat, der bortfæstede gården i 1729 og i tiden derefter.

Christopher Christensens og Johanne Pedersdatters børn: 
(Navne kendes på to døtre, evt. var der flere børn)

1.  Dorthea Christophersdatter,
f. ca. 1687, begr. 29/8 1756.  Gift 28/11 1716 med Mads Hansen, f. ca. 1660, begr. 27/5 1739.

2. Anna Christophersdatter, f. ca. 1690, begr. 12/11 1728. Gift 12/10 1727 med Hans Jørgensen, f. ca. 1691, begr. 17/12 1769.
Deres første barn var dødfødt og  blev begravet 24. oktober 1728. Moderen døde som følge af fødslen og blev begravet 12/11 1728.
Hans Jørgensen overtog den halve Annexgård i 1729, efter at hans hustru var død, og mens svigerfaderen endnu levede. Den anden halvdel overtog han i 1732, efter at han var blevet gift  22/6 1732 med Anne Stephansdatter, f. ca. 1706, begr. 25/4 1778.
Af fæstebrevet, underskrevet af Præsten Oluf Bagge den 17. september 1732, fremgår det, hvilke forpligtelser der påhvilede Hans Jørgensen som fæster af mensalgården.

Fra: Kerteminde- Drigstrup Præstearkiv:
Hans Jørgensens første fæstebrev 1729:  
"Jeg Johan Friderich Hornemann Sogne Præst til Kierteminde og Dristrup Menighed kiendes og herved vitterliggiør, at Jeg efter min Annex Bonde Christopher Christensen i Dristrup og Mads Hansen i Over Kiærbye deres giorde begiering til mig paa HANS JØRGENSENs Veigne at samme HANS JØRGENSEN dend halfve Annex Gaard udi Dristrup Christopher Christensens lifve maatte bekomme, hvilket Jeg og hafve bevilget og tillat formedelst Min Annex Bonde Christopher Christensens høje Alderdom og Gaardens Conservation, altsaa hafver bemelte HANS JØRGENSEN Stædt og fæst min halfve Annexgaard i Drigstrup Sogn   og Bye liggendis, og hafve hand betalt og fornøjet mig for sit  halve fæste, hvorfor Jeg og Hannem herved for samme halve Fæste vil hafve qvitteret. Og skal hand nyde samme halfve gaard, som Hand saaledes fæst og stædt hafver, ald dend Stund han holder dend Ved god Hævd og bygning og dend forbedrer, dends Jord udj Marchen lovligen giøder og i god stand holder og derfra ej noget lader frakomme, dog nyder bemelte HANS JØRGENSEN intet af Gaardens besetning, saalænge Christopher Christensen lefver og som Hofve Mand kand svare sin skyld i lovlig tid, og hvis afgifter og andet, deraf  gaarden bliver at gifves og svaris Hvorefter fornæfnte HANS JØRGENSEN hafver sig at Rette, at som(?) gaard og Jord til gode, og ofver alt udj Kiærlighed og Eenighed omgaaes sin afdøde hustrues Forældre og dennem udj ingen Maade forfang giøre, saafremt Hand sin halfve Gaard ej vil hafve forbrudt.
Dette til ydermere bekræftelse hafver Jeg dette med egne haand skrefvet  og underskrefvet.
Kierteminde d. 6. Januarij 1729   -  J. F. Hornemann"


 
" (1932 , et uddrag: ".......Hans Jørgensen svarer dend  Paa Gaarden heftende restanz af Kongelige Contributioner og anden Loulig gield, Og fremdelis holder Gaarden Ved God Hefd og Bygning, dyrcker Jorden forsvarlig, svarer de paagaaende Kongelige skatter og ald Gaardens Tilbørlig Afgift til rette tid, giør mig som Sognepræst til Kierteminde og Dristrup og mine Efterkommere som denne Annex Gaard tilhører pro Officio tilbørlig Hoverie, Enten som hans formand ved at skaffe Præsten forsvarlig  fordringsskab frem og tilbage imellem Kierteminde og Dristrup til alle  Prædiken-Tider i Dristrup Aaret igiennem Og Ellers i Alle maader forholder fortsat  sig som en festebonde, Efter Kongens Lov og forordninger, hør og bør, og  icke begaaer noget, det Gud forbyde, hvorved hand sit feste maatte forbryde…….”

Til Mads Hansen og Dorthea Christophersdatter (datter)

Til startside med oversigt