Til startside

Stamhuset  Hverringes Salg af  Bøndergårde i Mesinge Sogn
Den 16. december
1872

Justitsministeriet Kjøbenhavn, d. 9. October 1872.
Efter i Anledning af Hr. Kammerherrens behagelige Skrivelse af 25. August d. A. at have indhentet Erklæring fra (Ejeren) til Stamhuset Hverringe, skulle man til behagelig Efterretning tjenstligt melde, at Justitsministeriet i Henhold til Loven af 21. Juni 1834 herved meddele Tilladelse til at nedennævnte, bemeldte Stamhuus tilhørende i Mesinge Sogn beliggende Bøndergods maa afhændes til fuldkommen Eiendom for den ved hvert Sted anførte Kjøbesum, der udelt tilfalder Stamhuset, nemlig:

(Ny møntreform 1873: 1  Rigsdaler = 2 Kroner "en daler")

I Kjøbesummen er indbefattet Betaling for den Fæsterne med Stederne overleverede Besætning og Inventarium samt Sæde- og Fødekorn.  
Af de ovennævnte Købesummer bliver med Undtagelse af Kjøbesummen for den under Nr. 9 nævnte Gaard, der forbliver indestaaende i Eiendommen – ¼ at udbetale kontant, hvor imod de øvrige ¾ Summa forblive indestaaende paa 1. Prioritet i de afhændede Eiendomme med Besætning og Inventarium mod en aarlig Rente af 4 %, uopsigelig fra Kreditors Side, saalænge de nuværende Fæstere eller disses Enker besidder Eiendommene, ikke foretager nogen Udstykning af Samme og i øvrigt opfylde deres Forpligtelser som Debitorer, hvis Stederne med Fæsternes Samtykke afhændes til deres Børn eller Svigerbørn, kan der indrømmes disse for et Tidsrum af 10 Aar en lignende Uopsigelighed fra Stamhusets Side.

I det Salgsregnskab, der vil være at aflægge i Anledning af ovennævnte Afhændelser og mod hvilket de vedkommende Skjøder og Panteobligationer ville være at forefinde for at blive forsynede med Paategning af Justitsministeriet, uden hvilken Paategning Skjøderne ikke maa thinglæses – bliver nærværende Resolution at paaberaabe. Det bemærkes, at Afhændelsen maa finde Sted inden 10 Aar fra Datum.

Sluttelig undlader man ikke at bemærke, at der for Lehnskontrollens Vedkommende ikke findes moget at erindre imod, at Hr. Kammerherren af egne Midler supplerer Kjøbesummen for de ovennævnte Steder med 11.000 Rd, saa at der i Anledning af de omhandlende Afhændelser tilfalder Stamhuset ialt 225.300 Rd

På Ministeriets Vegne (PMV )
Oddy Stephensen / Algreen Ussing  
Til Besidderen Af Stamhuset Hverringe  
Læst paa Hindsholms Herreds Thing d. 11 Februar 1873, indført i Pantebogen Nr 9, Fol 414               
H v Levitzou