Til startside

Hoveriets endelige afløsning for Hverringes bønder, 1852
(underskrevet af fæsterne i Mesinge, Salby, Tårup, Viby, Måle og Drigstrup)

Aar 1852, d. 10. Mai Fmd. Kl. 9 blev efter Reqvisition af 24 hoverigjørende Fæstere under Stamhuset Hverringe foretaget Afløsning af de bemeldte Reqvirenters endnu paahvilende Hoveriarbeide.
Forretningen blev foretaget paa Kierteminde Raadstue af Formanden for Gaardmandshoveriets Afløsning i 6. Landstingskreds, Cammerjuncher Lüttichau af Odense, samt af de af Parterne valgte Voldgiftsmænd, Procurator Jørgensen paa Dyrehaugegaard og Gaardmand Hans Pedersen af Bovense. Formanden fremlagde:

1) Den allerhøieste Udnævnelse af 28. Aug. 1850.
2) Fortegning over de af Sogneforstanderskaberne valgte Voldgiftsmænd.
3) Den ovenmeldte Reqvisition af 8. Marts d.A.
4) Skrivelse fra 9. April fra Cammerherre Sehestedt Juel paa Raunholdt som Administrator for Stamhuset, hvori han meddeler at han har valgt Procurator Jørgensen til sin Voldgiftsmand at deltage i Forretningen.
5) Skrivelse fra 2de af de hoverigjørende Bønder af 1. f.M., hvori de melder at de have valgt Hans Pedersen af Bovense til deres Voldgiftsmand at deltage i Forretningen.
6) 2de Indkaldelser af 14. April med derpaa nærmere Fortegnelsers Paategninger, hvorved Parterne ventes til Møde idag.
7) En Udskrivt af Kierteminde Valgkreds og Hindsholm Herreds Justitsprotocol, som indeholder den mellem Parterne 21. Juni 1804 indgaaede Hoveriforeening.
De under 3,4,5 og 6 anførte Documenter blev acteret til Indlemmelse.

Parterne var mødt, nemlig paa Stamhusbesidderens Vegne den af Kongen udnævnte Administrator Kammerherre Sehestedt Juel og Reqvirenterne med Undtagelse af  Niels Larsen af Viby der lod møde ved Peder Rasmussen, Jørgen Jensen af Drigstrup, der mødte ved Sønnen Anders Jørgensen og Elias Pedersen sammesteds, der ligeledes lod møde ved sin Søn Lars Eliasen.

Begge Voldgiftsmændene anmeldte at de tidligere have deltaget i Afløsningsforretninger, og saaledes var rodfæstede ligesom saavel disse som Formanden i Foreening med Parterne erklærede at de ikke stod i noget saadant Slægtsskabs- eller Svogerskabsforhold til hverandre som i Afløsningsloven §2 er omtalt.

Saavel ved den fremlagte Hoveriforening som de af Parterne idag meddelte Oplysninger, oplystes det, at det Hoveriarbejde som i Dag er Gjenstand for nærmere Forretning bestaar af Gjødnings Kiørsel og Pløining. Gjødningskiørslen har oprindelig været besørget af 44 Heelhovninger, og de nu tilbageværende hoverigjørende Fæstere som vel i Antal var 24, men kun udfører 22 Heel hovninger have saaledes for hver Heelhovning samt at udkjøre 1/44 Deel af den ved Gaarden opsamlede Gjødning. Denne Gjødning er blevet udkjørt om Sommeren efter at Foraarsarbeidet er endt og førend Høstarbeidet er begyndt, og de Hovningsgjørende have selv leveret de fornødne Folk til Gjødningens Af- og Paalæsning, men derimod have de været fritaget for at sprede Gjødningen ved Marken. Arbeidet har været udført enten af 1 Vogn i 2 Dage eller 2 Vogne i 1 Dag og hver Vogn forsynet  med 1 Kudsk og 1 Paalæsser.

Pløiningen har bestaaet i 1 Pløining af en af Gaardens 7 større Hovmarker, som samme Sommer har været besaaet med Sæd og har af hver fuld Hovning deraf besørget 1/44 Deel. Alt Arbeide som saaledes er blevet gjort, kan efter begge Parters Mening ansættes til 1 Td Land mindre Maal.
Det blev endvidere bemærket, at de yngre Fæstere foruden fornævnte 2 Arbeider ved Fæstebrevene var bleven paalagt at gjøre noget Ægtarbeide (kørsel), hvilket som ikke reqvireres afløst, med Parternes Samtykke bliver udenfor nærværende Forretning.

De 4 Fæstere, som kun have at præstere Halv Hovning var Jesper Christensen og Hans Jørgensen af Viby, Niels Pedersen af Mesinge og Poul Larsen af Maale.

Forlig blev forsøgt men forgjæves.

Forhandlingerne fortsattes derefter og blev derpaa vedtaget at Hoveriet ansees for ophævet fra 1. Januar dog med Forbehold at fordre Arbeidet præsteret in Natura indtil nærværende Forrening bliver gjældende.

Erstatningsbeløbet svares i Penge til 1. Mai og 1. November hver Gang med Halvdelen. Begge Parter erklærer at der ikke opstaar nogen Retstrætte eller Meningsforskjellighed om Hoveriarbeidets Lovlighed eller den Maade hvorpaa det er anført.

Da ingen af Parterne havde videre at andrage blev de foreløbige Forhandlinger sluttedes og Forretningen optagen til Kjendelse, som vil blive afsagt  Kl. 12, det udførte oplæst og til Bekræftelse underskreven.

Lüttichau – Jørgensen – H. Pedersen 

Sehestedt Juel, Søren Jørgensen, Jens Nielsen, Søren Jensen, Hans Nielsen, Niels Pedersen, Jens Larsen, Knud Nielsen, Jens Rasmussen, Christen Jensen, Rasmus Hansen, Peder Rasmussen, Hans Rasmussen, Lars Frandsen, Jørgen Christensen, Hans Jespersen, Jacob Sørensen, Poul Larsen, Rasmus Nielsen, Poul Larsen, Anders Jørgensen, Anders Mortensen, Lars Eliasen, Lars Pedersen.

Samme Dags Middag Kl. 12 blev afsagt følgende Kjendelse:
Efter de idag meddelte Oplysninger i Forbindelse med den mellem Parterne oprettede Hoveriforeening har det Arbeide for hvilket nærværende Forretning vil have at  tilkjende Stamhusbesidderen Erstatning bestaaet i Udkjørsel  af den ved Gaarden samlet Gjødning samt i Pløining af 1 af Gaardens 7 større Stubmarker.

I Betragtning af saavel det udførte Arbeides Beskaffenhed som med særligt Hensyn til at Samme kan udføres med den ved Gaarden alt værende Besætning eller dog med en ubetydelig Forøgelse af Samme, have nu fastsat Godtgørelsen for begge Hoveriarbeider til ialt 5 Rbd aarlig for en heel Hovning og vil som følge heraf Reqvirenterne faae at betale følgende Erstatning:

Taarup: Søren Jørgensen, Jens Nielsen, Søren Jensen og Jens Larsen hver 5 Rbd.
Salby: Hans Nielsen 5 Rbd
Mesinge: Knud Nielsen, Jens Rasmussen og Christen Jensen hver 5 Rbd og Niels Pedersen 2½ Rbd.
Maale. Poul Larsen 2½ Rbd
Drigstrup: Jørgen Jensen, Anders Mortensen, Elias Pedersen, Lars Pedersen hver 5 Rbd.
Viby: Rasmus Hansen, Peder Rasmussen, Hans Rasmussen, Lars Frandsen, Jacob Sørensen, Niels Larsen, Poul Larsen og Rasmus Nielsen hver 5 Rbd samt Jørgen Christensen og Hans Jørgensen hver 2½ Rbd

Denne Erstatning erlægges Halvaarsvis hver Gang med det Halve og første Gang den 1. November 1852 for det forløbne Halvaar og næste Gang d. 1. Mai 1853. Hoveriet  ophører i Tilfælde af at Appel ikke finder Sted d. 1. Mai d.A.  

I Udeblivelsestilfælde inddrives Restance af Godtgjørelsesbeløbet ved Udpantning efter foregaaende lovlig Rettergang.
………………………….
Den afsagte Kjendelse blev oplæst for de tilstedeværende  Parter. Forvalter Høyrup, som var mødt paa Administrator, Kammerherre Sehestedt Juels Vegne, bad om en Udskrivt af Forretningsbrevet. Denne blev sluttet og forseglet  ved Underkrivt efter Omkostningerne var betalt.
Lüttichau – Jørgensen – H. Pedersen 

C. Høyrup, Søren Jørgensen, Jens Nielsen, Søren Jensen, Hans Nielsen, Niels Pedersen, Knud Nielsen, Jens Larsen, Jens Rasmussen, Christen Jensen, Rasmus Hansen, Peder Rasmussen, Hans Rasmussen, Lars Frandsen,, Jørgen Christensen, Hans Jørgensen, Jacob Sørensen, Poul Larsen, Rasmus Nielsen, Poul Larsen, Anders Jørgensen, A. Mortensen, Lars Eliasen, Hans Pedersen. 

Forevist Fyens Stiftamtshus d. 13. Februar 1854 - (Underskrift) 

I Henhold til Forordningen af 9. Februar 1820 attesteres at ingen Gaarde eller Boesteder henstaar fæsteledige paa Stamhuset Hverringes Fæstegods.

Hverring d. 11. Februar 1855 - C. Høyrup - Godsforvalter 

Forevist Fyens Stiftamtshus d. 12. Februar 1855 (Underskrift)  

 Til startside og oversigter