Til startside

   Stamhuset Hverringe

Hverringes hovedbygning

Omk. 1685, da Lykkegård i Tårup blev købt  af Hverringe, var ejeren Niels Krabbe. Derefter overgik Hverringe til slægten Juel, som stadig ejer den.

Af Hverringes historie:
Hverringe træder frem i Historien under Valdemar Atterdag i det 14de Aarhundrede. Den ejedes da af Niels Limbek, som en Tid var Kongens Drost. I beg. af 1400-tallet ejedes den af Tyge Basse. Med hans Søn Steen Basse uddøde Mandslinien af denne Slægt i 1448, og  Hverringe overgik til Søsteren Sofie Basse, gift med Peder Olufsen Godov og dennes Søn Oluf Pedersen Godov samt dennes Datter Regitze Godov, gift med Palle Andersen Ulfeld.

Fra 1532 til 1662 var Hverringe i slægten Lykkes besiddelse, men overgik derefter til Dorthe Daa, gift med Gregers Krabbe til Torstedlund. Deres søn Generalmajor Niels Krabbe arvede Hverringe i 1675. 
Ved enkens død i 1737 arvedes Hverringe af Niels Krabbes Søsters Sønnesøn, Major Niels Juel. Da han døde ugift i 1740, overgik Hverringe til Broderen, Gehejmeraad Peder Juel, som i 1768 oprettede Stamhuset, idet saavel Dorthe Daa som Niels Krabbe havde samlet betydelige Mængder Bøndergods i Sognene omkring Hverringe.

Peder Juel, der var en dygtig Landmand, begyndte allerede i 1770'erne paa Udskiftningen og de store Landboreformer. Efter hans Død i 1779 gik Stamhuset over til Brodersønnen Hans Rudolf Juel, der viste sig som en energisk og dygtig Landmand Han var saaledes blandt de første, der afløste Hoveriet. Han opførte den nuværende Hovedbygning, som afløste den ældre brøstfældige. Paa sine ældre Dage begyndte han dernæst at afhænde Fæstegodset til Selveje paa billige Vilkaar. Ved hans Død i 1857 gik Stamhuset over til Sønnen, Kammerherre Hans Juel, der fortsatte med Salget af Fæstegodset og i 1868 købte Nabogaarden Brolykke, som fra 1899 indgik i Stamhuset i Stedet for Bøgebjerg.

Ved hans Død i 1875 arvedes Stamhuset af Sønnen Niels Rudolf Juel, der allerede døde i 1878. Hverringe  arvedes nu af hans 19-aarige Søn, senere Kammerherre Hans Rudolf Juel, som restaurerede Hovedbygningen og i 1879 opførte de nuværende Avlsbygninger efter en Brand. Efter hans død overgik Stamhuset den 17. Oktbr. 1924 i Henhold til Lensloven til Sønnen, Hofjægermester Niels Rudolf Juel. Han døde i 1959, hvorefter hans datter, grevinde Ellen Juel- Reventlow, arvede Hverringe.
I dag (2003) ejes Hverringe af greve Niels Otto Rudolph Juel-Reventlow.

   

Tilbage til Lykkegårds historie

 Til startside med oversigt