Til startside

9. slægtled
Laurids Jacobsen og Karen Jensdatter
(Ane 574 og 575)
 

Kraghgård og Mesinge Kirke 1938
(Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften)

 

Laurids Jacobsen var fæster af den ene halvdel af Kraggård i Mesinge fra 1688 til 1703.

Gården (matr. 6)  lå mellem nuværende Kraghgård og Mesinge Præstegård og blev nedrevet i 1880. 

Den  6/7 1690 blev han gift i Viby kirke med Karen Jensdatter, f. ca 1759, begr. 23/1 1737. Sammen fik de to børn, Jacob Lauridsen og Anne Lauridsdatter.

Laurids Jacobsen må være død i 1702, da gården den 20/1  1703 blev overtaget af Peder Christensen, der giftede sig med enken Karen Jensdatter den  1/7 1703. Deres søn Laurids Pedersen og siden hans efterkommere videreførte gården. 

Kragegaard/Kraghgård

Som det fremgår af de ældste optegnelser, hed gården egentlig Kragegaarden. Den ældst kendte ejer af den samlede gård var herredsfoged Hans Krag (f. 1615, d. 1677), nævnt i matriklen fra 1664. Han menes at have opført det nuværende stuehus. Han ejede flere gårde i sognet (se Mesinge). Siden er navnet blevet ændret til Kraghgård, da senere ejere har taget efternavnet Kragh. Den nuværende Kraghslægt er ikke beslægtet med herredsfoged Hans Krag. 

Om  Herredsfoged Hans Krag

(Fra: Personalhistorisk Tidsskrift, niende række, 1.2 1929 - (s. 101 f.f. - Landsarkivet, Odense)
"Slægtens ældste kendte Mand er Hans Krag, der boede i Mesinge paa Hindsholm og ejede den saakaldte Kragegaard, hvorefter Slægten skal have taget sit Navn.

Han kaldes Herredsfoged, men maatte 1650 fratræde denne Bestilling, fordi han var Adelstjener og endvidere havde paaført nogle af Kronens Tjenere unødig Trætte. Tingfogederiet på Hindsholm skulle derefter betjenes af Byfogeden i Kerteminde, saalænge han det forsvarligt betjener og forestaar.

16/10 1668 fik Hans Krag Konfirmation paa Stiftsskriver Rasmus Andersens Skøde, dateret Odense 24. august s.A. paa Mesinge Kirkelade. Laden, der var meget brøstfældig var besigtiget af fire Dannemænd og blev taxeret til 60 Sldlr. Han købte den for 75 Sldlr. samt med Forpligtelse for sig og Arvinger til herefter at holde Kirkegaarden vel indhegnet paa deres egen Bekostning "saavidt samme Kirkes ladegrund sig ud mod Kirkegaarden strækker". Kapitalen skulle sættes paa rente til Kirkens "bedre Fordel og Nytte".

I 1677 havde han solgt Kragegaarden til Fogden på Hverringe Niels Christensen uden først som Loven paabød at have tilbudt sine Arvinger den.

Hans søn Knud Hansen Krag protesterede og skrev bl.a. i Protesten "at hans kære Fader i lang Tid har været helt svag og formedelst sin høje Alder ikke er ved sin forrige Videnskab, men snart at sige geraades i Barndom". Han er rimeligvis død kort tid efter.

Hans Krag var gift med Johanne Hansdatter, der skal være død 1660. Endnu fortælles der i Mesinge flg. Sagn om hende: Hun var efter Døden som i Livet lutter Travlhed og kunne ikke finde Fred i sin Grav. Hun havde sin Gang mellem Kragegaarden og den høje Bakke i Nærheden af Taulund, kaldet Bjerget, ved hvis Fod hun blev manet ned i en Mose.

Hans Krag lod 1664 opsætte et Epitafium i Mesinge Kirke til Minde om sin Hustru. Epitafiet viser Ægteparret med deres fem Børn.......”. (se epitafiet)

Kirkeladen Kraghgårds stenlade mod kirkegården Kraghgård 2004


I årene 1677-1688 var der således strid om ejerforholdene. Ejerne opgives i 1680 at være Salig Hans Krags arvinger. I 1688 ejede Hverringe gården, og sønnen Knud Hansen Krag måtte afstå. 

Fra 16/11 1688 var gården delt i 2 gårde, der var bygget tæt sammen. Brødrene Jens og Laurids Jacobsen fæstede hver en gård. 

De to gårde (matr. 5 og matr. 6) var herefter adskilte fæstegårde, til de blev frikøbt i 1872 af daværende fæstere. (Se dokument vedr. Hverringes salg af fæstegårde).


I 1880 udstykkede og solgte ejeren af matr. 6, Hans Bröckner Møller, sin gård, således at jorden blev fordelt mellem flere ejere. Bygningerne blev solgt til ejeren af matr. 5, Hans Poulsen Kragh, og delvis nedrevet. På en del af jorden blev opført en ny og mindre gård på Taulundvej.

Laurids Jacobsens bror, Jens Jacobsen, ved man kom fra Risingegård i Flødstrup sogn. Han var født ca. 1653 og blev begr. 10/5 1733. Han var gift med Kirsten Larsdatter, f. ca. 1650, begr. 12/7 1728. 

Da Jens Jacobsen og Kirsten Larsdatter ikke havde børn, var de nærmeste arvinger  broderbørnene Jacob og Anne Lauridsdatter. Anne  gav afkald på sin arveandel til fordel for broderen, der således overtog farbroderens gård. (den oprindelige/nuværende Kraghgård)


Laurids Jacobsen og Karen Jensdatters børn:


1. Jacob Lauridsen, døbt 2/8 1696, begr. 27/5 1741, blev gift med Margrethe Jensdatter, f. ca. 1700, begr. 29/10 1776, datter af gårdfæster Jens Rasmussen og Karen Hansdatter, Viby (matr. 5a). Efter Jacob Lauridsens død giftede hun sig 2. gang 13/12 1741 med Niels Hansen, f. ca. 1719 i Munkebo, begr. 10/9 1781. Han videreførte gården, som efter ham blev overtaget af deres fælles søn Jacob Nielsen.

 

2. Anne Lauridsdatter, døbt 5/2 1699, begr. 2/8 1778, blev gift med Anders Andersen, døbt 7/10  1694, d. 1762, søn af Anders Hansen og Gjertrud Hansdatter, Midskovgård. Anders Andersen overtog 20/1 1719 Mosegård i Dalby efter Niels Povelsen, som muligvis havde været gift med Anne Lauridsdatter. Der er dog p.t. ingen beviser på, at de havde fælles børn.....

 

 

 

Til Anne Lauridsdatter og Anders Andersen (datter), ane 286 og 287

 

Til startside