Til startside

6. slægtled

Niels Ibsen og Anne Poulsdatter
(Ane 70 og 71)

Niels Ibsen blev døbt 14/6 1752 i Drigstrup kirke og døde på Basbjerggård 4/6 1805.
Han var søn af fæstebonde Jeppe Nielsen og Maren Larsdatter, Basbjerggård, matr. 2, Over Kærbyvej 92 i Drigstrup sogn. Gården hørte under Lundsgård Gods.

Basbjerggård (2008)

Den 28/9 1773 underskrev Niels Ibsen et midlertidigt fæstebrev, så han var klar til at overtage gården, når faderen ønskede at trække sig tilbage. Den endelige overtagelse af fæstet fandt dog først sted 12/4 1783, to år efter faderens død, og der blev oprettet en aftægtskontrakt med moderen. Han var som sin fader tillige sognefoged.
Den 9/7 1784 blev han i Dalby Kirke viet til Anne Poulsdatter, døbt 15/2 1767, d. 16/2 1857. Hun var datter af Poul Nielsen og Johanne Andersdatter, Mosegård, Dalby.
Efter Niels Ibsens død giftede Anne Poulsdatter sig igen 10/1 1806  med Anders Jensen,  døbt 7/1 1781, d. 11/10 1831. Han var søn af  gårdfæster og sognefoged  Jens Hansen og Elisabeth Povlsdatter, matr. 5, Salby, Mesinge sogn. Anders Jensen overtog Basbjerggård  12/8 1809. Anne Poulsdatter blev 90 år og overlevede to ægtemænd og alle sine børn af 1. ægteskab. 

Niels Ibsen og Anne Povlsdatters børn:

1. Anne Nielsdatter, døbt 26/7 1785, d. 3/7 1815
2. Maren Nielsdatter, døbt 10/2 1788, d. 7/12 1852
3. Poul Nielsen, døbt 10/9 1793, begr. 9/2 1794
4. Johanne Nielsdatter, døbt  22/3 1795, d. 13/7 1850
5. Niels Andersen, døbt  31/10 1806, d. 17/12 1876.
(Anders Jensens søn)

1) Anne Nielsdatter blev gift i Drigstrup kirke 2/11 1810  med daglejer Jens Clausen, f. 1771, d. 20/12 1830. De boede i Kerteminde. Han giftede sig efter hendes død 1/12 1815 med Maren Rasmusdatter, f. 1784, d. 6/3 1849, datter af Rasmus Jørgensen og Kirsten Andersdatter, Bredagergård, matr. 6a, Bregnør.
Deres børn:
Kirsten Jensdatter, f. 12/1 1811
Margrethe Jensdatter, f. 19/7 1812
Niels Jensen, f. 21/3 1815, d. 24/9 1877

Niels Jensen blev gift 23/10 1847 med sin kusine Ane Kirstine Rasmusdatter, f. 14/5 1817, d. 22/6 1849, datter af Maren Nielsdatter og Rasmus Povlsen, Mosegård. Efter hendes død blev han gift 27/10 1849 med hendes søster,  Johanne Rasmusdatter, f. 20/5 1822, d. 11/11 1890. Han overtog 9/3 1849 fæstet af Basbjerggård efter sin morbror Niels Andersen.

Drigstrup Friskole  startede omkring 1862 (vistnok 1858) på Basbjerggård på initiativ af Niels Jensen samt tre andre af sognets gårdmænd. Efter ca.  et år fik skolen sin egen bygning i Drigstrup. Den blev dog nedlagt i 1886, fordi der var for få børn. I 1896 begyndte man igen at holde skole på kvisten på Basbjerggård, som Niels Jensens datter Maren Nielsen og svigersøn Hans Larsen nu havde overtaget, Skolen fortsatte der indtil 1903, da den igen fik sin egen bygning.

Drigstrup Friskole - på Basbjerggård omk. 1900

2) Maren Nielsdatter blev gift 4/1 1811 med sin morbror, enkemand Rasmus Povlsen, Mosegård, Dalby. Han var 19 år ældre end hende, døbt 12/3 1769, d.  30/4 1843. Hans første hustru døde efter at have født sit 8. barn.  Sammen fik de en søn og to døtre. Døtrene af dette ægteskab blev som nævnt gift med deres fætter Niels Jensen, og sønnen Niels Rasmussen overtog Mosegård. 
Deres børn:
Anne Kirstine Rasmusdatter, f. 14/5 1817, d. 22/6 1849
Niels Rasmussen, f. 10/3 1819, d. 25/12 1883
Johanne Rasmusdatter, f. 20/5 1822, d. 11/11 1890

4) Johanne Nielsdatter blev gift 26/11 1813 med smed Hans Simonsen, Dalby (ane nr 34 og 35).

5) Niels Andersen (Anders Jensens søn), blev født 31/10 1806 og døde 17/12 1876 på Dalumgård, Dalum sogn. Begravelsen var fastsat til 22/12, men måtte på grund af snestorm udsættes til 27/12. Familiegravstedet er bevaret på Dalum Kirkegård.
Han
overtog Basbjerggård 4/7 1835. Den 27/10 1832 blev han gift med Anne Kathrine Larsdatter, som blev født 13/8 1808 og døde 20/2 1876. Hun var datter af Lars Pedersen, Kærbygaard, Over Kærby.
Niels Andersen afstod 9/3 1849 gården til sin søstersøn Niels Jensen, idet han havde købt Kragsbjerggård  ved Odense. Skødet blev underskrevet den 30. december 1847. Niels Jensen var forpagter af gården, indtil de byttede... (I dag er Kragsbjerggård vandrerhjem).
Niels Andersen  solgte Kragsbjerggård den 30. december 1862 efter at have købt proprietærgården Dalumgård (tidligere Christiansdals ladegård). I  1876 afstod han Dalumgård til sin eneste søn, Anders Nielsen Andersen. 
(Læs uddrag fra Dalum Sogns Historie herunder)

Niels Andersen Anne Kathrine  Larsdatter Kragsbjerggård 1926

Anders Nielsen Andersen, f. 19/9 1833, d. 3/1 1910, blev 25/7 1873 gift med sin kusine Maren Lovise Povlsen, f. 21/4 1840, d. 14/10 1921, datter af Povl Rasmussen, Damgård, Sanderum. Povl Rasmussen var søn af Rasmus Povlsen, Mosegård, Dalby, og altså fætter til Niels Andersen. Povl Rasmussen var gift med Sara Marie Larsdatter, som også var datter af Lars Pedersen på Kærbygård.
Til Dalumgård hørte ca. 400 tdr. land jord. Ved folketællingen 1890 var der på gården ansat en huslærer, 14 tjenestefolk samt husmænd med familier. 

På Dalumgård omkr. 1900, Anders N Andersen, familie, tjenestefolk Maren Lovise Poulsen (Anders N Andersens hustru)
Kathrine (datter) Juliane Louise (barnebarn), Marie Louise (barnebarn), Sigrid (g.m. Olaf Andersen)

De fik 6 børn . Deres søn Olaf Andersen, f. 1/6 1879, d. 31/10 1963, blev  gift 3/11 1914 med Sigrid Knudsen, f. 24/5 1885, d. 7/12 1971. Hun var datter af Kirsten Poulsen og Rasmus Knudsen, Tjørnebjerggård  i Hersnap, Dalby sogn. Olaf Andersen overtog Dalumgård efter faderen. Før sin død solgte han det meste af Dalumgårds jordtilliggende til Dalum Kommune. Jorden blev dels udstykket til boliger, dels henlagt til grønne områder. Et stykke jord samt bygningerne blev anvendt til rideskole/ridecenter, ledet af datteren Marie Louise Andersen, f. 6/2 1915, d. 18/1 1993. Hun blev gift 28/5 1946 i Dalum Kirke med Mogens Nielsen, f. 16/3 1916, d. 14/12 1991. Han var fra Rudebæk i Vedsted sogn, Gram herred, Haderslev amt. Hun var uddannet på Landbohøjskolen (Cand. Agro).

(Olaf Andersen og Sigrid Knudsen havde fælles tipoldeforældre, Poul Nielsen og Johanne Andersdatter, Mosegård, Dalby.

Dalumgård (2007)

Om familien Andersen på Dalumgård 
Uddrag fra "Dalum Sogns historie" udgivet 1965

".....Enkefru Trolle overdrog 1844 ladegården (til Kristiansdal) til sønnen Holger Chr. Petersen, der 1845 lod opføre det store stuehus med den karakteristiske høje kælder. Han lod 1850 gården få navneforandring til Dalumgård, det navn der er blevet anvendt siden. Da Holger Chr. Petersen var død 1860, solgte enken gården til proprietær Niels Andersen for 125.000 rbdl. Han var født Overkærby ved Kerteminde og havde 1851 købt Kragsbjerggården af C. H. Hansen (Vej-Hansen), men solgte den igen 1860. Den ny ejer havde deltaget noget i det offentlige arbejde, idet han 1848 var blevet formand for sogneforstanderskabet i Drigstrup og medlem af Odense Amtsråd indtil 1854, og han var medlem af Landstinget 1853-55. Efter overtagelsen af Dalumgård købte han 1863 Grynborg Skov ved Hesbjerg fra kammerherre Benzon. Han overdrog l876 Dalumgård til sønnen Anders Nielsen Andersen, og han døde selv samme år.
Den ny ejer var medlem af Dalum-Sanderum Sogneråd 1880-85, men da han 1881 blev valgt til formand, blev han efter gentagne vægringer fritaget for denne post, da han ikke mente at kunne afse så megen tid til offentligt arbejde. Anders Nielsen Andersen var gift med Maren Louise Poulsen, en datter af Poul Rasmussen i Sanderum, om hvem Chr. Kold har sagt, at det var bekendtskabet med ham, der fik ham til at begynde højskolen på Fyn.
Anders Nielsen Andersen døde 1910 og fru Andersen 1921. Gården overtoges 1912 af sønnen Olaf Andersen, hvis familie stadig har gården.." (1965)

 

Til Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter (Niels Ibsens datter)

Til Poul Nielsen og Johanne Andersdatter (Anne Povlsdatters forældre)

Til  Jeppe Nielsen og Maren Larsdatter (Niels Ibsens forældre)

Til startside med oversigter