Til startside 

Niels Nielsens testamente

 Underskrevne Ungkarl Niels Nielsen af Taarup tilkendegiver herved, da jeg ikke har været indladt i Ægteskab og desfølge ejheller har Livsarvinger, at det er mit Ønske at bestemme, hvorledes der ved min dødelige Afgang bliver at forholde med mit Bo, eller det jeg maatte efterlade mig, og som Følge heraf opretter jeg følgende Testamente. Jeg indsætter min Brodersøn Gaardejer af Taarup Jeppe Jørgensen til min Enearving og bestemmer jeg overensstemmende hermed at nævnte Jeppe Jørgensen som sin fulde og uindskrænkede Ejendom ved min dødelige Afgang overtager alt hvad jeg maatte efterlade mig og maa saadan Overtagelse fra hans side ske uden Nogetsomhelst af mit Bo til mine øvrige Arvinger ifølge Slægtsskab.

Skulle bemeldte min Brodersøn før mig afgaa ved Døden bestemmer jeg, at hans Hustru Eleonore Luise f. Brinckmann skal træde i hans Sted og som min i saa Tilfælde herved indsættende Arving overtage mit Bo og i Tilfælde af at nævnte begge Ægtefæller afgaa ved Døden før mig skal min afdøde Broder Jens Nielsens søn med ommeldte Eleonore Luise Brinckmann, Niels Jørgen Nielsen, arve hele mit Efterladenskab.

Et af mig under 12. juni 1878 oprettet Testamente tilbagekalder jeg herved og bestemmer jeg, idet jeg begærer ovennævnte Testamente indført i Notarieprotokollen, at en Udskrift deraf skal have samme Retsgyldighed som Originaldokumentet, hvis dette skulle bortkomme.

Værdien af mit Bo ansættes til 4.000 kr.

 

Saaledes opretter jeg med fri Villie og fuldt overlæg nærværende Testamente i Overværelse af Notarius Publicus.

 

Ved min Nærværelse i Kerteminde d. 15/9 1889

Niels Nielsen

m.f.p. (med ført pen)

(Læst i Kerteminde Byfogeds Arkiv)

 

 

Tilbage til Jeppe Jørgensen

 

Til startside