Til startside

10. slægtled
Peder Andersen og Inger Sørensdatter
(Ane 1124 og 1125) 

Peder Andersen blev født i Røyerup i Rønninge sogn  omkr. 1615-20 og blev begravet fra Rønninge kirke den 22. marts 1687. Han var søn af Anders Pedersen ”den unge”, der var fæstebonde i Røyerup.
I 1644 var Peder Andersen ladefoged på Sanderumgaard. I 1645 nævnes han som ridefoged.

Sanderumgård

Ifølge ”Tingbog for Aasum Herred” stævnede han den 23. april 1647 gode mænd i Lavinde og opfordrede dem til at give ham deres skudsmål. Dette gjorde de med en erklæring, der lød omtrent således: ….” at ald den Tiid hand er verit paa Sanderumgaard hafuer hand moed dennem schicket och forhollet  med goed og Christelig Omgængelse i alle Maader”.  Dette tyder på, han var en velanskreven ladefoged.
Peder Andersen overtog i 1649 den østlige Lavindsgaard i Rønninge sogn:” I året 1649 stæder og fæster Peder Andersen den gård, som olding Henrich Nielsen fragår”.
Han blev  måske samme år gift med Inger Sørensdatter, f. ca. 1622, begravet i Rønninge 3. november 1693. Hun var datter af møller i Davinde Vandmølle, Søren Andersen og Maren Rasmusdatter.
I  forbindelse med overtagelsen af fæstet, blev gården i 1650 synet af  4 mænd, hans fader Anders Pedersen ”den unge”, Anders Pedersen ”den ældre”  og Lars Andersen, alle af Røyerup, samt Rasmus Knudsen i den vestlige Lavindsgaard. Gården var så brøstfældig, at den ikke kunne repareres for mindre end 12 slettedaler.

Lavindsgaarde by var beliggende lidt vest for Langeskov, der nu er helt sammenbygget med landsbyen Røyerup, og den har været kendt  allerede i 1400-tallet. Byen bestod i 16-1700 tallet kun af et par husmandssteder samt de to egentlige Lavindsgaarde, den vestre og den østre, som var to store fæstegårde, der lå tæt ved hinanden, måske var de sammenbygget som en dobbeltgård.
Den østlige gård, som Peder Andersen overtog, var ved vurderingen 1688 på 11 tdr  4 skp, ca 96 tdr. land. Den vestlige gård var på 11 tdr 1 skp 1 fdk 1alb , ca. 81 tdr. land.
Peder Andersens søn Søren Pedersen overtog gården efter faderens død i 1687. Sønnen Anders Pedersen overtog den vestlige gård i 1674 efter sin svigerfader Rasmus Knudsen.

I 1820 skriver Johan Christopher Bendz, sognepræst til Rønninge og Rolsted, om Lavindsgaarde i  sin bog: Efterretninger om Rønninge og Rolfsted sogne” (side 84-93 i uddrag):

Lavindsgaard 1927

Lavindsgaard ligger lidt over ¼ Mil fra Rønninge og noget mindre en ½ fjerdingvej fra Røyrup, i Vest- Nordvest for begge disse Byer. I nogen Afstand synes den at ligge i en Skov formedelst en stor mængde  høie canadiske Popler og Elmetræer, som staae Østen og Norden for den, og et Skovpartie af høie Elle, som staaer paa den modsatte Side af Gaarden i den anden Have. Gaardens langstrakte Skov, som kun nogle 100 Skridt fra Gaarden mod Nordvest og Norden omgiver dens Agerjord, gjør desuden Gaardens Beliggenhed smuk og behagelig.
Anno 1492 blev Lavindsgaarden kaldet Langueadtzgaardt eller Langevaadtzgaarde, som ses i ”Danske Magazin”. Et langt og bredt Vand eller Vaad synes her at have været Anledning til
Byens Navn. Siden efter er Udtalen af Byens Navn  forandret; thi da kaldes den i flæng Langegaarde eller Lavindsgaarde. Gaardens navn er nu Lavindsgaard ligesom  ogsaa Byen, førend begge dens Gaarde bleve én gaard, hedte Lavindsgaarde, hvilket har været dens Navn i mere end 100 Aar.
Lavindsgaard er opstaaet af de tilforn i Lavindsgaarde By værende 2 Bøndergaarde, der med Kgl. Bevilling af 6. Maj 1812 ere lagte sammen og blevne til én gaard. Anno 1800 kjøbte nuværende Ejer Oberst Heide af Justitsraadinde Berg til Schousboe den af disse tvende Gaarde som ligger mod Vesten, der stod for Hartkorn 11 Tdr 1 Skp 1 Fdk 2 Alb Ager og Eng og 4 Skp Skovskyld med et Areal paa 81 Tdr Land Geometrisk Maal eller 1.343.600 kv Alen (Anm: Tallet er galt og skulle have været 1.138.000 kv. Alen). I denne Gaard var Rasmus Andersen Langhoff, som blev Ejer af Hindemae, født Anno 1696. Hans Forældre vare fornemme Bønderfolk der i Gaarden. Han tog sit Tilnavn Langhoff af Gaarden.
Den anden mod Østen liggende Gaard, som laa tæt op til nysnævnte, kjøbte Obersten Anno 1811 af Kammerherre von Hejnen til Fraugdegaard. Denne Gaard stod for Hartkorn Ager og Eng 11 Tdr 4 Skp og Skovskyld 4 Skp med et Areal paa 1.343.600 kv Alen eller paa lidt nær 96 Tdr Lan, Geometrisk maal. I den sidste kjøbte Gaard er Oldingen og Jubellæreren Provst Laurits Langhoff, Sognepræst for Nørre Lyndelse og Højby Menigheder, hans Fader Søren Sørensen Langhoff, som var Borger og Gjæstgiver i Odense, født 1706. Denne var kjødelig Søskendebarn til fornævnte Langhoff til Hindemae og havde ogsaa, ligesom han, og paa én Tid med ham taget Tilnavnet Langhoff af Gaarden.”

I J.J. Hansen: Større Landbrug III side 491 anføres om Lavindsgaard:
”Efter en del ejerskifter solgte den sidste ejer, proprietær H. Fenger den i 1930 til staten, efter at bygningerne var nedbrændte , 89½ ha for 140.000 kr, hvorefter arealet udstykkedes i 12 selvstændige husmandsbrug”

 Peder Andersens og Inger Sørensdatters børn: 

1. Søren Pedersen, f. 1650, begr. 12/8 1718
2. Anders Pedersen, f. ca.1653 ?, begr. 15/1 1731
3. Rasmus Pedersen f. ca 1662, begr. 20/7 1727
(evt. flere børn – usikre oplysninger) 

1) Søren Pedersen overtog den østlige Lavindsgaard efter faderen i 1687. Han var gift 3 gange, og hans hustruer fødte tilsammen 17 børn. Med de to første hustruer: Karen .. og Maren Pedersdatter fik han 6 dødfødte børn, en datter der døde samme år samt en søn, Peder Sørensen, døbt 2/6 1691, som blev voksen. Med 3. hustru, Karen Nielsdatter, f. omk 1674, begr. 5/5 1754, fik han en dødfødt datter samt 8 børn, der alle blev voksne:
1. Niels Sørensen, døbt 17/9 1698, d. 1764, gårdmand i Ellinge
2. Lauritz Sørensen, døbt 1700, begr. 22/2 1738, kromand i Odense
3. Hans Sørensen, døbt 25/6 1702, begr. 12/2 1751 i Tommerup
4. Inger Sørensdatter, døbt 22/6 1704, begr. 6/10 1741, gift med Hans Andersen Borre, Gård 1 i Eiby (Jervelund).
5. Søren Sørensen, døbt 10/10 1706 begr. 3/3 1795 i Nørre Lyndelse, g.m. Karen Knudsdatter. Han var gæstgiver i Odense (Nedergade)
6. Maren Sørensdatter, døbt 24/3 1709, begr. 7/1 1788, g.m. karetmager Hans Hansen, Odense.
7. Karen Sørensdatter, døbt 21/6 1711, d. før 1762, g. m.husmand Anders Pedersen, Skellerup.
8. Anne Sørensdatter, døbt 21/1 1714, begr. 24/11 1751, g. m. Hans Jørgensen, Bogense.

Som nævnt i Bendz’ efterretninger antog  Søren Pedersens søn, Søren Sørensen og hans fætter Søren Andersen tilnavnet Langhoff før 1724, da Søren Andersen med tilnavnet Langhoff optræder i kirkebogen som fadder ved en dåb i Rønninge kirke i 1724. Søren Sørensen Langhoff blev stamfader til en omfattende Langhoff-slægt (se Kilder)

2) Anders Pedersen blev gift med Anna Rasmusdatter (ane  562 og 563) 

3) Rasmus Pedersen boede i 1674 på sin bror Anders Pedersens gård. Da han døde, boede han  på fødegården hos sin afdøde bror Søren Pedersens efterfølger Hans Hansen. Han blev fundet død i Lavindsgaarde på vej hjem fra Langeskov. Hvem der var hans hustru og evt. børn er usikkert, da der fandtes flere af af samme navn på den tid.

 

Til Anders Pedersen (Peder Andersens far)

Til Søren Andersen og Maren Rasmusdatter (Inger Sørensdatters forældre)

Til Anders Pedersen  og Anna Rasmusdatter (Peder Andersens søn)

Kilder

Til startside