Til startside

7. slægtled
Anders Andersen og Bodil Mortensdatter
(Ane 134 og 135)

Anders Andersen blev døbt  i Viby kirke den 24/11 1715 og blev begravet 4/2 1787 i Mesinge. Han var søn af Anders Ladefoged, Måle Den 18/10 1741 blev han gift i Dalby kirke med Bodil Mortensdatter, f. ca. 1712, d. 22/6 1791 (begr. 27/6). Hun var enke efter Hans Hansen Buhl. Anders Andersen overtog fæstet af Borgetgård, matr. 4a i Mesinge efter Hans Hansen Buhl. Fæstebrevet blev underskrevet den 9. juli 1741. 

Borgetgård , ca. 1890

Borgetgård (1906-48)

Anders Andersens fæstebrev:
"Paa mit høye Herskabs Høyædle og Velbaarne Hr Peder Juul til Werringe, Eriksholm og  Trudsholm, Hans Kongel. Majst’s Cammer Herre og Cermonie Mester Hans Velbaarenheds Vegne og gunstige Behag kiænder jeg Underskevne og hermed vitterliggiør at have stæd og fæst som jeg og hermed stæder og fæster til velagtede unge Karl Anders Andersen, Barneføed i Maallø en høyt bemelte mit Herskab tilhørende Bunde Gaard beliggende i Mesinge Sogn og Bye som Hans Hansen Bull sidst beboede og fra døde, skyldende Hart Korn efter nye Matricuel 7 Tdr –7 Skp –3 Fdk –2 Alb,  hvilken Gaard med alt sin rette Tillæg som af Arilds Tiid tillagt haver og med rette bør til ligge, maae fornævnde Anders Andersen straks nu tiltræde, nyde , bruge og beholde sin Liivs Tiid, saa længe hand til rette Tiid erlægger og betaler alle de af samme Gaard gaaende Ordinaire og Extraordinaire Kongl. Skatter og Contributioner, som enten allerede paabudne være eller og herefter paa bydendes vorde, saa vel som leverer den sædvanlige Landgilde til hver Martini efter Jorde Bogen: Byg 4 Tdr, Havre 2 Tdr, Fornødspenge 1 Mark, Skattepenge 5 Mark og forretter Hoffning forsvarligen – lige  med andre sine Naboer og med Tiden sin Gaard bygger og forbedrer og alle Tiider holder den i god forsvarlig Stand  - sin Jord icke til Upligt bruger eller bortleier, mindre sin Tørve Skiær forskiærer eller forskiære  lader, og i alle Maader holder sig Hans Kongl. Majst. Lov og Forordning efterretteligen, er sit Herskab og deres Fuldmægtig hørig og lydig, alt under sit Fæstes Fortabelse. Til Indfæstning haver bemelte Anders Andersen til mig betalt 60 Rd = skriver Tresindstyve Rigsdaler, som i mit underdanigste Regnskab til Indtægt anføres.

Dette til Stadfæstelse under min Haand og her trygte Signet.
Werringe den 9. July 1741. Chr. Weirup
Ovenstaaende Papir at være ligelydende med det mig af Ridefogeden, Christen Weirup, overleverede og i Hænde havende Fæste Bref, tilstaaer og bekræfter jeg ei alene med min Haands Underskrift, men og forpligter jeg mig samme udi alle sine Clausuller og Puncter at holde og effter leve som en redelig Fæstebonde…. (Anders Andersen)

Borgetgård 2011 Østlige del Borgetgårds stuehus

Uddrag af skifteprotokollen ved Anders Andersens død i 1787: 

"........Da Skifteretten ville have registreret og vurderet den afdødes Gangklæder med videre,  fremstod samtlige Arvinger og erklærede: at da begge Døttrene ved deres Giftermaal i Medgift havde bekommet af deres Forældre, hvad de efter deres Formue kunde afstedkomme at udrede til dem, saa forlangte de nu ei noget efter deres Sal. Fader, men overlod hans Gang-Klæder med videre til deres Broder Hans Andersen her i Gaarden, imod at naar Enken deres Moder fornævnte Bodil Mortensdatter ved Døden afgaaer de da begge maa nyde hendes Gang Klæder, bestaaende af Uld og Linned, til lige Deeling mellem sig, hvilket foranmelte deres Broder Hans Andersen var enig med dem udi, da han desuden forhen ved Gaardens Tiltrædelse var tilstaaet og overladt dens heele Indboe i alle Maader ubeskaaret. Dernæst fremstod Enkens 2de Sviger Sønner, bemelte Anders Hansen og Povel Andersen og begierede, at Enken deres Svigermoder, maatte blive tilskreven en hvis Aftægt af Gaarden for hendes øvrige Levetid, hvilket Sønnen Hans Andersen og bevillede, og tilstod hende saaledes  at samme skulle bestaae i følgende, Aarlig 1½ Td. Rugmel, 4 Skp ? Bygmel og 4 Skp. Byggryn, 1 Td. Bygmalt, 4 Pund Humle, ½ Otting Smør, 2 Pund røget Flæsk, 2 Fierding Ost ligeværd Gaardens egne, 2 Kander Før Mælk ugentlig om Sommeren og 1 Kande om Vinteren, saa længe der haves nogle Køer til Malkning i Gaarden, 2 Faar paa frie Jorder og Græs , og frie Husværelse i Gaarden samt 8 Læs Tørv til Ildebrændsel, og  ½ Skp Hørfrøe samt aarlig og, forstaaer det sig selv forestaaende Aftægt, bliver hende baget og brygget og tillavet, da hun er en gl. svagelig Kone, der ei selv kan tillave sig Samme. Ligesaa nyder hun og fri Tvætog Reenlighed,  saavelsom Lys og Opvartning og Tilsyen, om hun skulle blive syg og sengeliggende, i alle Maader upaaklagelig – dog var de samtlige enige udi at især saa længe hendes Søn lever, at hun da forbliver inde hos dem og nyder frie Dug og Disk og Oppasning lige med dem selv, ligesom hidindtil er skeet, og saa længe svares ingen Aftægt til hende, allene hun beholder de 2de Faar, saa og betales extra Skat og Offer Penge for hende af Gaardens Beboere; og naar hun ved Døden afgaar, da nyder hun her af Gaarden en hæderlig og sømmelig Begravelse, og da ingen af Parterne, paa Forespørgsel af Skifte Retten, ei havde noget videre herved Forretningen at erindre, blev dette Skifte hermed saaledes sluttet og tilendebragt, da Arvingerne i øvrigt erklærede at  meddele deres vedbørlige Afkalds Quittering, og at holde det høje Herskab og alle Vedkommende i alle Maader Ansvars- og Skadesløs; hvilket hermed saaledes tilstaaes og bekræftes. Paa det Høje Herskabs Vegne som Fuldmægtig - N. Jensen
Actum, Skifte Stædet i Mesinge, ut supra: Bodil B:M:D Mortensdatter..........."

Anders Andersen og Bodil Mortensdatters børn:

1. Maren Andersdatter,  f. ca. 1744, d. 8/10 1817, blev 3/2 1773 gift med Anders Hansen, døbt 16/1 1735, d. 15/2 1816. Han var søn af Hans Nielsen og Maren Jeppesdatter, Staurhøjgård, matr. 14a, Midskov. Anders Hansen overtog gården efter sin far  19/6 1761. Han blev gift 1. gang 26/7 1761 med Anne Hansdatter. De fik 2 børn. Anne Hansdatter døde 29/11 1772, hvorefter han giftede sig med Maren Andersdatter. Gården hørte under Hverringe og navnet Staurhøjgård er brugt siden udflytningen i 1799, hvor fæstebonden betegnes som "udflyttergårdmand på Stavrehøi".

 

 

Staurhøjgård Hvenegård

Anders Hansen og Maren Andersdatters børn:
Anders Andersen, døbt 8/5 1774, d. 3/11 1839
Morten Andersen, døbt 17/9 1775, begr. 15/2 1778
Morten Andersen, døbt 27/8 1786

Ældste søn Anders Andersen blev gift 27/11 1799 med Erngoth Thomasdatter, døbt 6/1 1771, d. 26/4 1854, datter af Thomas Hansen og hans 1. hustru Cathrine Olesdatter, Hvenegård, matr. 12a, Midskov. Anders Andersen overtog fæstet af Stauerhøjgård 28/2 1803 efter sin far.

De fik 6 børn:
1 Povel Andersen
, f. 16/9 1800, døbt 19/10
2 Anders Andersen, f. 16/8 1802, døbt 18/9
3 Anna Cathrina Andersdatter, døbt 12/5 1805, død 17/10 1881

4 Thomas Andersen, f. 20/11 1807 (døbt 21/12), død 7/9 1860.
5 Maren Andersdatter, døbt 10/5 1811
6 Bodil Andersdatter, døbt 26/9 1813, død 3/12 1884

Anna Cathrina Andersdatter  blev gift 18/2 1832 med Hans Bertelsen, døbt 29/9 1782, d. 20/1 1866, fæster af Lundagergård, Salby. Hans Bertelsen var 1. gang gift med  Anne Frandsdatter, der døde 10/9 1831. Hun var datter af Frands Marcussen, Brandhøjgård.

Hans Bertelsens og Anna Cathrina Andersdatter fik 4 børn:
 
Anders Hansen
, f. 17/3 1833, d. 11/5 1922
Anna Dorthea Hansdatter
, f. 25/11 1835
Hans Hansen, f. 27/9 1837
(døde før dåb)
Hans Hansen
, f. 16/3 1840

Sønnen Anders Hansen, f. 17/3 1833, d. 11/5 1922, overtog Lundagergård i 1862 og blev gift 25/9 1863 med Maren Cathrine Pedersen, f. 17/9 1839, d. 16/1 1913, datter af gårdmand Peder Hansen og Dorthea Nielsdatter, Revninge. Hun var plejebarn hos en slægtning, Rasmus Hansen, Salby (matr. 5a)

Deres 4 børn:

1. Peder Hansen, f. 14/9 1863, d. 21/11 1951. Han købte Lundagergård  6/10 1906 Han var ugift og solgte Lundagergård til en slægtning.
Johannes Madsen, f. 24/1 1896, d. okt. 1958, overtog gården 1/11 1931. Han var gift med Peder Hansens søsterdatter Karen Marie Larsen, datter af Poul Larsen og Hansine Petra Hansen, matr. 8a, Over Kærby.

2. Ane Dorthea Kirstine Hansen, f. 6/6 1865, gift 16/3 1887 med Hans Peter Larsen, f. 7/7 1854, d. 13/4 1940, søn af Lars Poulsen og Karen Hansdatter, matr. 8a, Over Kærby. Den 31/1 1888 overtog han Bakkegård, matr. 6a i Martofte. En søn, Karl Marius Larsen, f. 2/12 1902, videreførte gården.

3. Hansine Petra Hansen, f.8/3 1867, d. 1/6 1956, gift 5/5 1893 med Poul Larsen, f. 16/4 1856, d. 22/6 1928 (bror til Hans Peter Larsen) Poul Larsen overtog faderens gård i Over Kærby 1/4 1893. En søn, Laurids Larsen, f. 8/4 1894, d. 18/4 1983, videreførte gården. Gift 13/12 1929 med Valborg Hansen, f. 28/7 1895, d. 9/3 1986.  

4 Amanda Mathilde Hansen, f. 28/12 1868. Gift 6/6 1902 med Hans Emil Sørensen, f. 3/8 1880, søn af sognefoged Rasmus Sørensen, og Ane Nielsen, Elmegård, matr. 17a, Salby. Hans Emil Sørensen overtog 4/2 1904 Damgård, matr. 6a, Dalby. Hans Emil Sørensen var sparekassedirektør i Kerteminde. En brodersøn Jens Christian Sørensen, f. 8/10 1917, overtog Damgård.

Thomas Andersen blev gift 21/7 1840 med sin kusine Anne Larsdatter, f. 20/2 1820, d. 9/1 1906, datter af Lars Olsen og Anna Thomasdatter, Midskov Søgård. Han overtog fæstet af Staurhøjgård 7/11 1840. Moderen Anna Thomasdatter var datter af Thomas Hansen, Hvenegård, og hans 2. hustru, Maren Nielsdatter.

Thomas Andersen og Anne Larsdatter fik kun to børn:

1) Anders Thomsen, f. 25/3 1840, d. 31/5 1906
2)
Erngine Thomsen, f. 21/5 1844, d. 1/12 1926. Hun blev gift med maler Marius Christian Henning Lange, hvis søn Thomas Johannes Lange blev gift med Britta Margrethe Jørgensen, datter af Jeppe Jørgensen og Eleonora Louise Brinckmann, Lykkegård, Tårup

Anders Thomsen blev gift 25/10 1871 i Kerteminde Valgmenighedskirke med Laura Sofie Benedikte Madsen f. 19/6 1850, d. 25/1 1935, datter af Hans Madsen og Kirsten Knudsdatter, Sophiendal, matr. 15, Martofte. De overtog Stauerhøjgård ( som blev frikøbt fra Hverringe mellem 1860-72). De fik 11 børn. Sønnen, Thorvald Johannes Thomsen, købte Stauerhøjgård 1/7 1906. Han eller hans enke solgte den ud af slægten.
Børnene var:

1. Hansine Olivia Thomsen, f. 18/1 1873, 2. Hans Thomas Thomsen, 21/4 1875, 3. Alfred Christian Thomsen, f. 27/5 1877, 4
. Thorvald Johannes Thomsen, f. 10/3 1879, 5. Olaf Thomsen, f. 2/3 1881, 6. Niels Thomsen, f. 12/8 1882, 7. Marie Antoniette Thomsen, f. 10/3 1884, 8. Ingeborg Sofie Thomsen, f. 23/3 1886, 9. Poul Laurids Thomsen, f. 6/2 1889, Kirsten Elvira Thomsen, f. 8/9 1890, 1. Anders Benedikt Thomsen, f. 2/2 1893, d. 5/5 1912.

Bodil Andersdatter blev gift med skrædder og husmand Povl Pedersen, Mesinge, f. 1813, d. 29/8 1893, søn af husmand og skrædder Peder Nielsen og Anne Hansdatter, Mesinge. Povl Pedersen var bror til Niels Pedersen, som var fæster af Birkelygård.

*

2. Kirsten Andersdatter, f. ca. 1747, d. efter 1812, gift 31/10 1773 med Poul Andersen, Midskovgård, døbt 19/4 1750, begr. 21/7 1799 (ane 66 og 67).

    *

3. Hans Andersen, f. ca. 1748, d. 10/4 1791, gift 9/11 1781 med Anne Cathrine Nielsdatter, f. 1760, d. 3/2 1839,  datter af grovsmed Niels Johansen og Kirsten Jacobsdatter,  Munkebo.  Hans Andersen overtog Borgetgård efter faderen i 1774. De fik en søn, Niels Hansen, døbt 6/3 1782, d. 21/12 1849 (overtog Taulundgård ved giftermål).
Anne Cathrine Nielsdatter giftede sig igen med Niels Knudsen, født på Enggård i Midskov. Deres efterkommere bor endnu på Borgetgård (2011)

 

Til Kirsten Andersdatter og Poul Andersen (datter) ane 66 og 67

Til startside med oversigt