Til startside

"Fyens Tidende", den 12. marts 1927

Jens Jørgensens Gaard paa Taarup Mark nedbrændt i Formiddag.

I Formiddags er en af Omegnens Gamle Gaarde nedbrændt totalt, nemlig "Taarup Lykkegaard", tilhørende Gdr. Jens Jørgensen, Taarup Mark. Gaarden, der var 4-Længet, var straatækt og opført af Egetræs-Bindingsværk 1801.

Ilden opstod i den sydvestlige Del af Ladebygningen ved 9½-Tiden i Formiddag i Nærheden af Svine- og Kostalden, og den opdagedes af Gaardejerens Hustru, der var et Ærinde ude i Gaarden, medens Folkene var inde og spise Frokost. Hun saa da, at Røgen slog ud og løb straks ind og alarmerede Folkene, ligesom Falcks Redningskorps blev tilkaldt. Da Ilden paa dette Tidspunkt allerede havde faaet et godt Tag i denne Del af Gaarden gik man straks i Gang med at redde Kreaturerne og Indboet, hvilket tildels ogsaa lykkedes, idet kun nogle faa Høns og lidt Indbo indebrændte, derimod indebrændte Resten af den indavlede Sæd. I Løbet af kort Tid stod hele Gaarden i lys Lue og der var intet at udrette for Omegnens Sprøjter, der var mødt. Falcks Redningskorps mødte med Sprøjterne og gik straks i Gang med Slukningsarbejdet, hvilket fremmedes meget ved, at der ved Gaarden laa en stor Dam, hvorfra Vandet kunde tages. Da der ikke var Brug for den kemiske Sprøjte, sendtes denne tilbage til Odense. Gaarden nedbrændte til Grunden, tilbage ligger kun en rygende Ruinhob.
Om Ildens Opkomst kan der ikke siges noget bestemt. Der har nylig fundet en elektrisk Installation Sted, og man havde da ogsaa i Formiddag brugt Motoren til Hakkelsesskæring, og alt fungerede tilfredsstillende. Som saadan ser det ikke ud til, at Branden skyldes Kortslutning. Maaske er det her, som ved mange andre Brande, Cigaretrygning, der er Aarsagen. Men dette vil nu blive konstateret gennem Brandforhøret. 
Gaardejeren var fraværende, da Branden udbrød; men kom hurtigt tilstede, da han fik Underretning om Branden. Bygningerne var forsikret for 34.400 Kr. i Brandforsikringsselskabet "Vermund" i Jylland, og Besætning, Redskaber og Løsøre i samme Selskab for 35,000 Kr. Ved 11½-Tiden ankom Kriminalbetjent Jølbæk til Brandstedet sammen med Politiassistent Nielsen for at foretage Brandforhør og optage Rapport. I det fine Vejr samlede Branden, der kunne ses langt omkring, en Mængde Tilskuere, som fulgte Slukningsarbejdet med Interesse. Gaardens Folk havde under Branden stort Besvær med at holde Kreaturerne borte fra Brandstedet, idet disse stadigvæk forsøgte på at løbe ind i Flammerne. "

 

Tilbage til Lykkegård

Tilbage til Jens Jørgensen

Til startside med oversigt