Avisartikel/December 1905/Svendborg Avis
(Den originale artikel opbevares på Ringe Lokalarkiv)

Lars Jørgen Jeppesen og Ane Margrethe Nicolaisdatter
Diamantbryllup 20. December 1905

"Paa Onsdag, den 20. Decbr. D. A., fejrer forhv. Ejer af Grubbemøllen, Fabrikant Lars Jørgen Jeppesen og Hustru Ane Margrethe Nikolajsen deres Diamantbryllup. Jeppesen er født 14. April 1819, hans Hustru 1820.

Lars Jørgen Jeppesen nedstammer fra en gammel fynsk Bondeslægt. Farfaderen, Lars Larsen, fødtes i Ryslinge Sogn 1726 og blev i en ung Alder fæstebonde under Tøjstrup, senere blev han Selvejer og døde 1804 efter at have været Gaardmand i Sødinge i 60 Aar. Hans Hustru, Ane Larsdatter, fødte ham 5 Sønner, af hvilke den yngste Jeppe Larsen, der fødtes 3. Decbr. 1786, var L. J. Jeppesens Fader. Han lærte Hjulmandhaandværket og bosatte sig i Sødinge 1818.
Som Dreng stod Jeppesen daglig ved Faderens primitive Drejebænk og arbejdede; snildt sad Hænderne paa Skaftet, saa snildt, at han uden anden Forberedelse under sin Tjenestetid aflagde Svendeprøve for Magistraten i Helsingør 29. marts 1842. Han har endnu i sit Eje det i sin Art vist nok enestående Svendebrev, han derefter fik overrakt. Sin Værnepligt aftjente Jeppesen ved 3. Livregiments Grenaderkompagni 1841. Han hørte til de sidste Grenaderer, da denne Vaabenart nedlagdes ved Hærreduktionen i 1842.
Da 3 Aars Krigen kom, var han bosat i Sødinge. Han blev indkaldt, men en god Ven havde ham ganske uvidende lejet en Stedfortræder for ham af Frygt for, at hans Hustru og smaa Børn skulle miste deres Forsørger.
Da den kirkelige Bevægelse i forrige Aarhundredes Midte rørte sig stærkest og som Centrum netop havde Midtfyn, var Jeppesen en af Foregangsmændene. For henimod 60 Aar siden var han med til, efter Kolds Anvisning, at oprette den største Friskole paa Fyn. Som Vilhelm Birkedals trofaste Ven stillede han sig ved hans Side paa Kampens Dag, da Birkedal traadte ud af Folkekirken, fulgte ham som Tilhører den mindeværdige Vinter, da Birkedal prædikede i Boltinggaards Lade og var en af de virksomste til at rejse Valgmenighedskirken i Ryslinge, til hvis Taarn han skænkede den Kirkeklokke, der skulde ringe de ny Aandens Tider ind over Egnen og Landet.
For ca. 28 aar siden kom Jeppesen her til Byen og sluttede sig til Vejstrup Valgmenighed, i hvilken Menighed han selvfølgelig endnu er Medlem.
I politisk Henseende har Jeppesen fra sin første Ungdom støt og sikkert fulgt Frihedens og Fremskridtets Fane. Og ligesom hans andre Interesser indtil denne Dag er usvækkede, saaledes ogsaa hans Glæde over Venstre og Venstres Sag. Ved Venstres Grundlovsfest i Høje Bøge i Sommer stod den 86-aarige Mand med lysende Øjne som den Venstres Veteran, han er, og lyttede til Talerne, og gennem Bladene følger han daglig nøje, hvad der foregaar i vort Land.
Men den flittige, ualmindelig haaandsnilde og klarttænkende mand har ogsaa paa anden Maade faaet sit Navn kendt. Hans mekaniske Snilde gjorde ham til Opfinder af ikke saa faa praktiske og nyttige Ting. Først og fremmest maa nævnes hans overskaarne Sporvognsaksler, der den Dag i Dag benyttes i København og nu er solgt til Rusland, hvilket Salg bragte den, der for stakkels 2000 Kr afkøbte Opfinderen Patentet, Tusinder.
Guld har Opfindelserne ikke bragt den gamle Mand. Guld vandtes sjældent af den, der som Opfinder banede Vej for næste Slægt. Havde Jeppesen været barn af Nutiden, vilde hans enestaaende mekaniske Talent og hans klare Forstand mulig have tildraget sig saa stor Opmærksomhed, at Vejen til Studier vilde være bleven ham aabnet, og han vilde da sikkert være naaet frem til en af de største i vort Land. Men Tiderne var anderledes i L. J. Jeppesens Ungdom, og han, hvis Begavelse med Uddannelse i Følge, vilde have gjort sin Ejer til en rig Mand, blev aldrig den, der fik jordisk Overflod. Men hans Liv bragte ham til Gengæld Fuldkommelsen af Ordene i Sangen: ”Et jævnt og virksomt, muntert Liv paa Jord”, og blev han ikke blandt de første, saa blev han mere, han blev blandt de bedste i vort Land.
Ved hans Side stod hans trofaste Hustru, der med Forstaaelse af sin Mands Kamp og Arbejde alle Dage har været ham en sikker Hjælp baade i Sorg og Glæde.
Indtil for faa Aar siden boede Jeppesen i Grubbemøllen, hvorfra han udsendte de Jærnmøbler, der bruges og roses over det ganske Land.
De gamle Folk bor nu hos en datter og Svigersøn, Kømand Leonhard, Dronningsholmsvej, 9 Børn har de haft, deraf lever 7, nemlig 2 Sønner og 2 Døtre i Svendborg, 1 Datter i Rødskebølle, en Datter i Rantzausminde og en Søn i Ferritslev. Alle 7 samles sikkert med deres Forældre paa den sjældne Festdag, ligesom også Fru Jeppesens Yngste Broder endnu er levende og kommer.
Rask og kvik med lysende Øjne, der ”følger med” færdes Jeppesen iblandt os. Hans Hustru har nylig overstaaet en alvorlig Sygdom og er derfor endnu svag. Hendes Hørelse er ogsaa noget svækket, med aandsfriske og livlige er de begge, og den 86-aarige Mand har endnu sin Arbejdskraft til at gøre Dagens Gerning. Han er aldrig ledig.
Dagen paa Onsdag vil sikkert forme sig ikke blot til en  hyggelig Familiefest, men til et Vennemøde, hvor de to gamle føler, at der er mange, der mindes dem baade med Tak og Højagtelse for, hvad de var, og hvad de har virket".

 

Tilbage til Lars Jørgen Jeppesen

Tilbage til Jeppe Larsen og Jutta Kirstine Nielsdatter (forældre)

Til startside med oversigt