Testamente

(Fra Gudme Sunds Herreds skifteprotokol - (1882) -: side 124-126)

  

"For det Tilfælde at vi  Undertegnede, Selvejergaardmand Erik Hansen og Hustru Sidsel Nielsdatter af Ryslinge By og Sogn, der hidtil ingen Børn have i vort Ægteskab, fremdeles ikke skulle se vort Ægteskab velsignet med Børn eller Livsarvinger, er vi af Omsorg for hinanden blevet enige om, ved dette vort gjensidige Testamente at bestemme, at den af os, som overlever den anden, skal være den Førstafdødes eneste Arving og altsaa beholde til fuldkommen Ejendom, fri og uindskrænket Raadighed den Førstafdødes hele Boeslod, uden at dennes Intestatarvinger skulle have noget i Arv at fordre efter den Afdøde, og dette hvad enten den Længstlevende gifter sig igjen eller døer i ugift Stand. Dog, hvis den Længstlevende døer uden at have giftet sig paany og uden at efterlade sig nogen anden Disposition, hvortil den skal være fuldt berettiget, da falde dens Efterladenskaber til Deling mellem vore Arvinger efter Loven paa begge Sider, saaledes som disse befindes ved den Længstlevendes Død og saaledes, at Halvdelen af Boet gaaer til hver Side.

Dette vort Testamente ville vi saaledes vedtage for Notarius publicus. Foreløbigt underskrive vi sammen i Overværelse af tilkaldte Testamentevidner.

  

Ryslinge den 7. februar 1864. 

Erik Hansen            Sidsel Nielsdatter 

At foranstaaende Testamente efter at være oplæst for Testatorerne, af dem er vedtaget som indeholdende deres Villie og dette i en Tilstand, hvori de Begge vare ved Fornuftens fulde Brug, bevidner vi herved som tilkaldte Testamentevidner.

 

Ryslinge, datum et supra 

Anders Poulsen           Lars Frederiksen

 

Aar 1872 den 13. juli mødte paa Notarialcontoiret Ægtefolkene Selvejergaardmand Erik Hansen af Ryslinge og Sidsel Nielsdatter, der i en deres Forstand fuldkommen vægtig Tilstand og efter  bevist Identitet, erklærede at have egenhændigt underskrevet forestaaende Testamente, hvis Indhold de i Ét og Alt ratihaberede, hvilket herved attesteres under min Haand og Embedsseglet. 

Notarialcontoiret i Svendborg

A Mørch (L.S.)   

Notarialvidner   E. Nielsen          F.A. Simonsen

 

Tilbage til Erik Hansen

Til startside