Til startside

Dokumenter vedr. Lykkegård, matr. 6, Tårup, Mesinge sogn.

1  Fæstebrev 1758
2 Fæstebrev 1803
3 Syns- og Taxationsforretning 1804
4 Fæstebrev 1848
5 Skøde 1872

6 Panteobligation 1880
7 Skøde 1919
7 Panteoligation 1919
8 Aftægtskontrakt 1919
9 Aftægtskontrakt 1952

(1) Fæstebrev 1758
(Jørgen Nielsen)

Jeg Peder Juell til Aggersvold og Hverringe Ridder Kongel. Maiestets Kammer Herre  kiendes og hermed vitterliggør at have Stæd og Fæst som ieg og hermed stæder og bort fæster til velagtet unge Karl Jørgen Nielsen, barnefødt paa Hverringe Gods i Wiby, Een mig til hørende Bonde Gaard beligende i Mesinge Sogn Taarop Bye, som Peder Olufsen sidst beboede, og formedelst Armod, samt mangel paa Føde og Sæde Korn godvillig haver afstaaet og frasagt sig, Skylden efter Nye Matricuel af Hartkorn 7 Tdr: 2 Skp. 3 Fd, hvilken Gaard med alt sit rette Tillæg, som af  Arilse Tiid  til ligget haver, og med rette bør at til ligge, maa ommeldte Jørgen Nielsen straks tiltræde, nyde, bruge og beholde sin Lives Tid, eller og saa længe han deraf aarlig og i rette tide erlægger og  erholder alle de af samme Gaard gaaende Ordinaire og Extra Ordinaire Kongel. Skatter og Contributioner, som enten allerede paa budne vare eller herefter paabydendes vordes, samt til hver Martinii at levere den sædvanlige Landgilde, som efter Jordebogen er Byg 2 Td, Fornød, der betales i Penge 1 Rd. samt 4 gæs,  forretter sit   Hovning forsvarligen lige med andre sine Naboer, og som hans Formand før ham giort haver, sin Gaard bygger og forbedrer, at den alle Tider for et fuldkommen Syen kan pasere, sin Jord  ikke til Upligt bruger eller bortleier, minder sit Giersel eller Tørven skær, forskærer eller forskære lader.
I øvrigt holder sig hans Kongel. Mayestets Lov og Forordninger efterrettelig, er mig eller en beskikket Fuldmægtig hørig og lydig, alt under dette sit Fæstes Fortabelse. Til Indfæstning er ei noget betalt. 

Dette til Bekræftelse under min Haand (Hverringe den 20 April 1758) 

Ligelydende original Fæstebrev haver jeg modtaget som jeg herved bekræfter og forpligter mig i alle sine Ord, Clausuler og Pongter at holde og efter Loven, som de to yderligere Bekræftelser haver jeg ombedet Jens Hesbech paa Hverringe samt Hans Rasmussen af Torop dette med mig til  Vitterlighed at underskrive. 

Hverringe  den 20 April 1758  (Jørgen I. N. S. Nielsen)
Til Vitterlighed underskriver (J Hesbech  -  Hans H.R.S. Rasmussen)

(2) Fæstebrev 1803  

(Niels Jørgensen)

Jeg Hans Rudolph Juel til Hverringe, Hans Kongelige Majestæts Kammerjunker etc:

Giør hermed for alle vitterlig at have Stæd og Fæste, som jeg og hermed stæder og bortfæster til ung Karl Niels Jørgensen af Taarup en mig tilhørende Bondegaard sammestæds som hans Fader Jørgen Nielsen sidst beboede og fradøde. - Hvilken Gaard der nu fra Byen er udflyttet og opbygt paa Lodden, staaende for Hartkorn Ager og Eng= 8 Tdr, 7 Skp, 2 Fdk. 1½ Alb, fornævnte Niels Jørgensen sin Livestid maa nyde bruge og i Fæste beholde paa efterskrevne Vilkaar:

 

1) Af Gaarden og dens Hartkorn svarer og udreder Fæsteren allle kongelige Skatter og Contributioner som enten allerede er, eller herefter allernaadigst maatte være paabudne.
2) Udi Landgilde svarer han til hvert Aars Martini Penge 1 Rd, 12 ¾ Skilling, Byg 6 Tdr. 5 Skp, Havre 7½ Skp, en Gaas og 40 Æg. 

3) Fra nu af indtil 1te Mai 1805, betaler han udi Hovningspenge 5 Rd pr. Tønde Hartkorn aarlig der betales tilligemed de 4de Qvartal Matriculs Skatter, hver Gang en Fierdedeel, men skulle til den Tiid ikke træffes Accord om Hoveriets Betaling mod Penge da haver han at forrette Hoveri  Ægt og Arbeide i Overensstemmelse med de indgaaede og approberede Hoveriforreninger, hvoraf en verificeret Gienpart er vedhæftet dette Fæstebrev. 

4) Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium bliver ham ved et lovligt Syen overleveret, hvilken Syensforretning tilhæftes Fæstebrevet og bliver Regel for Vedligeholdelse og Aflevering i sin Tiid. 

5) Holder sig den imellem ham og hans Moder om Gaardens Afstaaelse sluttede Forrening i alle Maader efterrettelig. Retter sig i øvrigt efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Anordninger, er mig som sit Herskab eller hvem jeg paa mine Wegne beskikker, hørig og lydig. Alt under medbørlig Ansvar og dette sit Fæstes Fortabelse at fuldbyrde og efterkomme.

Til Indfæstning haver han betalt mig 430 Rd, skriver Fire Hundrede og Tredive Rigsdaler. Det til Bekræftelse under min Haand og Segl.

 

Hverringe den 10 de Marti 1803
H.R. Juel

 

Efter Forordn, af  24 Juni 1840, § 17

Ny Matrikul, upriviligeret Hartkorn 7 Tdr 2 Sk 3 Fdk  ¾  Alb

Gl. Skat, efter bemeldte Forordn 8,2,3 og 1½

59 Rd = 62½  St Sølv
Hegelund

 

(3) Syns- og Taxationsforretningen 1804
(et uddrag)
(Niels Jørgensen)


"....Ifølge Rettens Udmældelse af 17th  dennes indfandt vi os i Dag den 22th December 1804 udi én Stamhuset Hverringe tilhørende Bondegaard som fra Taarup Bye er udflyttet og i Fæste overdraget til Niels Jørgensen sammesteds - at foretage lovlig Syens- og Taxations Forretning over denne Gaards Bygninger, Besætning og Inventarium til Overlevering til Fæsteren bemeldte Niels Jørgensen som selv ved Forretningen var tilstæde. Saa var og mødt paa Herskabets Vegne Forvalter Tagge fra Hverringe  udi hvis Her- og Overværelse vi eftersaa  og befandt.
1) Stuehuset  at bestaa af 13 Fag i Længden og 5 Fag i Breden, Egebindingsværk med murede Vægge, Spærreværk og Lægterne af Fyr med Straaetag, indrettet til  en øverste Stue paa 3 Fag, en mellemste Stue paa 3 Fag med 1 Kammer ved Siden, Forstue og Skorsten 1 Fag, Dagligstue 3 Fag med Køkken ved Siden  samt 3 Fag til Bryggershus med Kielder ved Siden, forsynet med Loft, Døre og Vinduer med omgivende Rammer, samt Fiellegulv i de 3de Stuer, samt 2th Skorstene og 1 Bagerovn, hvilket alt var nye god og stærk Bygning uden nogen Mangel. 
2) Den Østen Længde, bestaaende af 17 Fag i Længden og 4 Fag i Breden, Egebindingsværk med klinede Vægge, Spærreværket og Lægterne af Fyr med Straatag, indrettet til Karlekammer 2 Fag, Hestestald 3 Fag, Foderloe 3 Fag, nok en Hestestald 3 Fag, Kostald 4 Fag  og Port 2 Fag, hvilket alt ligeledes  var nye og god Bygning uden Mangel. 
3) Den Sønden Længde bestaaende af 22 Fag i Længden og 4 Fag i Breden, Egebindingsværk og i øvrigt samme Bygning som forrige Længde, indrettet til 4 Kornhuuse i alt 14 Fag og Tærskeloer i alt 8 Fag, hvilket alt er god og nye Bygning uden Mangel. 
4) Den Vesten Længde, bestaaende af  17 Fag i Længden og 4 Fag i Breden, af samme Bygning som de forrige Længder, indrettet til Port 2 Fag, Kornhuus 4 Fag , Tærskeloe 3 Fag, Faarehus 2 Fag, Hukkehus 2 Fag, Vognport 2 Fag , Tørvehus 2 Fag, hvilket alt ligeledes var i god Stand undtagen at der mangler  Døre til denne Længde, ligesom der endnu mangler  4 Porte og 4 Laager til Skydehullerne som Forvalter Tagge  anlovede at skulle med allerførste blive  leveret........."

 

   (4) Fæstebrev 1848 
(Jens Nielsen)

Hans Rudolph Juel til  Stamhuset Hverringe , Kongelig Majestæts Kammerherre, Oberst Kommandør af Dannebrogen og Dannebrogsmand, tilstaar hermed at have Stæd og Fæst, ligesom jeg hermed stæder og fæster til Ungkarl Jens Nielsen af Taarup, den Gaard paa Taarup Mark, Mesinge Sogn, som hans Fader Niels Jørgensen sidst har haft i fæste og nu til ham har afstået, hvilken Gaard med tilligende af Ager og Engs Hartkorn – upriviligeret – Gl Matricul – 8 Tdr 7 Skp 2 Fdk 1½ Alb: Nye Matricul 7  -  2 – 3 – ¾ - bemeldte Jens Nielsen sin Livstiid maa nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende Vilkaar.
1
At han  til rette Forfaldstider og naar paafordres  betaler alle kongelige Skatter og Contributioner af Gaarden og dennes Hartkorn, der enten er, eller herefter allernaadigst maatte blive paabuden , samt alle personelle Skatter af  sig, Familie og Folk, saavelsom alle andre Udgifter og Byrder der hviler paa og skal udredes af Gaard, Grund og Hartkorn uden Undtagelse i nogen Maade.
2
I aarlig Landgilde svarer og udreder Fæsteren efter Jordebogen til hvert Aar Mortensdag
Byg 2radet:  6 Tdr 5 Skp
Havre:   1 Tdr
i Penge 1 Rdl 13 Sk Sølv, endvidere 1 Gaas og 40 Æg.
Kornvarerne leveres med  gode sunde og velrensede Kiøbmandsvarer tilligemed det befalede Ægmaal.
3
I Hovningspenge betaler Fæsteren aarlig 5 Rd  Sølv pr Tønde upriviligeret gammelt Hartkorn der udgiør 44 Rbd  4/10 sk Sølv, skriver  Fyrretyve og fire Rigsbankdaler, 74 Sk Sølv, som betales ved Aarets 4 Qvartaler hvergang med ¼ Deel. Derforuden forretter han Arbeide liig med øvrige Taarup Gaardmænd og overensstemmende med den Hverringe Godses samtlige Hovningsbønder indgaaede Akkord af 21. Juni 1804, nemlig  udkiører 1/44 Deel af den herved Gaarden aarlig samlede Giødsken  samt ligeledes aarlig pløjer eller fælder 1/44 Deel i en af denne Gaards syv større Marker om Efteraaret.
4
Fæsteren forretter aarlig naar paafordres og uden Betaling to Reiser med egne Heste og Vogn, eller med Forspandsheste enten til Odense, Nyborg eller en Vei af lige Længde.
5
Fæsterne betaler den halve Andel af det Brandkontingent, som aarlig bliver at udrede af den Sum, for hvilkeen Gaardens Bygninger er assurerede i Landets almindelige Brandkasse.
6
Den imellem Fæsteren og hans Forældre indgaaede Contrakt om Aftægt og Forpleining, opfylder han paa det nøiagtigste uden Byrde for Stamhuset og saaledes at ingen grundet Aarsag kan gives til Klage eller Misfornøielse.
7
Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium som i Overensstemmelse med Forordningen af 8 Juni 1787 og 9th Marts 1838 bliver ham overleveret ved lovbefalet Syn, og Forretningen derover vedhæftes  dette Fæstebrev, vedligeholder og forbedrer han , da han bliver pligtig at aflevere det i samme Stand ved Afstaaelse eller Dødsfald.
8
Alle de Fæsterens Gaard  tilkommende Hegn og Led, skal Fæsteren stedse holde opført og vel vedligeholdt, saaledes at Naboer og Paastødende ikke giver grundet Aarsag til Besværing.
9
Den til Gaarden henlagte Jord maa Fæsteren ikke til andre udleie eller til Upligt bruge, men han skal være pligtig selv forsvarligen at dyrke og drive den, saaledes at Samme ikke foringes; ligeledes skal han drage Omsorg for Giærdsel og Pileplantning ved Hegnene.
10
Fæsteren maa Ingen indleye til Huse uden min eller efterkommende Stamhusbesidders Tilladelse.
For øvrigt retter og forholder Fæsteren sig i alle Dele efter stedfindende Anordninger, er mig , eller Befuldmægtigede hørig og lydig, samt nøiagtig opfylder alt foranstaaende under sine  Fæsterrettigheders Fortabelse og videre Tiltale efter Loven. Indfæstningen er betalt med Aatte Hundrede Rigsbankdaler Sedler. 

Til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Hverringe den 17de April 1848 (Rudolph Juel)

Læst inden Hindsholms Herreds Ret Mandagen den 1. Mai 1848, og indført i  Skøde- og Panteprotokollen Nr 5, Fol 396 (Underskrift)
…………….
Fremlagt til Verification paa Hindsholm Herreds Ting  23 December 1872
(Levetzau)
(Denne sidste påtegnelse må være tilføjet i forbindelse med Jens Nielsens køb af Gaarden 16/12 1872 - Skødet vil senere blive lagt ind på denne side)

(5) Skjøde
Den 18. December 1872  
(Jens Nielsen)

Underskrevne Kammerherre Hans v. Juel, Besidder af Stamhusene Hverringe og Juelsberg, Ridder af DB. P.p. Gjør vitterligt at have solgt og afhændet, ligesom jeg ved nærværende Skjøde og i Henhold til Justitsministeriets Resolution af  9. Octbr. D. A., der thinglæses samtidig med nærværende Skjøde, sælger, skjøder og til fuldkommen Eiendom afhænder til Gaardfæster Jens Nielsen den af ham i hidtil ifæstehavende under Stamhuset Hverringe hørende og i Thaarup By, Mesinge Sogn, Hindsholm Herred, beliggende Gaard, staaende for Ager og Engs Hartkorn under Matr. No 6: 7 Tdr, 2 Skp, 3 Fdk. ¾ Alb med en Gammelskat af 61 Rdl. 12 Sk. paa følgende Vilkaar:
1.
I Kjøbet er medindbefattet samtlige Gaardens Bygninger samt hvad der i sin Tid som Fæster er overleveret Jens Nielsen af Besætning, Inventarium, Sæde- og Fødekorn.
2.
Gaarden overdrages Kjøberen med alle de Herligheder, Rettigheder Byrder og og Forpligtelser hvormed Stamhuset hidtil har eiet samme, hvoraf følger:

a)     at Kjøberen fra Dato overtager Udredelsen af alle Gaarden og dens Tilliggende paahvilende Kongelige Skatter, Tiender, offentlige og communale Afgifte, Kørsler, Naturalpræstationer m.m., som nu ere eller herefter vorde paabudne, alt uden nogen som helst Undtagelse eller Deeltagelse deri fra Sælgerens Side. Under Skatterne er indbefattet 5/6 Bankrente, samt Brandcontingent af Bygningernes Assurance.

b)    forsaavidt der under de forskjellige Fæstebesiddelser, Stamhuset og dets Besiddere ukendte, maatte være paabyrdet Eiendommen Hævdsservitutter af en hvilkensomhelst Slags, er det Kjøberens egen Sag at opretholde disse eller frigøre sig og Eiendommen derfor, og Stamhuset saavel som Sælgeren er i saa Tilfælde ganske uden Ansvar og Forpligtelse overfor det Kort, som ifølge Lovgivningen findes dette Skjøde vedhæftet.

c)     Adgang til Benyttelse af de over den solgte Eiendoms Tilliggende løbende  Stier og Veie, erhvervet ved Udskiftningen  eller paa anden retlig Maade, forbeholdes alle Vedkommende, deriblandt ogsaa Vei for Matr. No. 4 til Udlodden.

d)     I Henseende til Hegnspligt holder Kjøberen sig de bestaaende Hegnsdelingsplaner og øvrige Bestemmelser efterrettelige.

e)     Saafremt der tidligere  fra Gaarden maatte være afgivet Jord til Landeveie, til disses Udvidelse eller i andet Øjemed , har Kjøberen intetsomhelst Krav paa at erholde Andel i den herfor i sin Tid udbetalte Godtgjørelse, der fra Dato nu kommer Stamhuset tilgode.

f)     Den heri nævnte Eiendoms Andel af den for hele Stamhuset indfriede 1/6 Bankhæftelse er af Kjøberen Dags Dato indbetalt med 64 Rd 44 sk, hvorimod Bankactien eller Andel i samme er Kjøberen uvedkommende, idet denne forbliver Stamhusets udelelige Eiendom.

g)     I Tifælde af at Kjøberen som Fæster har paataget sig Aftægtsforpligtelse, saa paalægges det ham at efterkomme og opfylde disse uden Præjudice for Stamhuset.

h)     I Henhold til Lov af 30. Januar 1861 forbeholdes Jagtretten paa den herefter afhændede Eiendomsgaard for ovennævnte Eier Jens Nielsens Besiddelsestid eller eventuelt for et Tidsrum af 10 Aar regnet fra nærværende Skjødes  Udstedelse, forsaavidt Gaarden eller Dele af denne forinden enten ved nuværende Eiers Død, eller i Tilfælde af Salg skulle komme i Tredjemands Haand, og skal Stamhusbesidderen eller hvem han dertil betror med Folk og Følge, være eneberettiget til dersteds at udøve Jagt.

3.
Kjøberen skal forinden dette Skjødes Tinglæsning paa Sælgerens Forlangende frasige sig sin Fæsteret og inden Thinge til Kassation aflevere det ham paa den ham nu solgte Eiendom tidligere udstedte Fæstebrev. 

4.
Kjøbesummen er accorderet til 15.000 Rdl, nævner Femten Tusinde Rigsdaler Rigsmønt, og da nu Kjøberen fornævnte Jens Nielsen har berigtiget denne Kjøbesum ved:
1) Kontant at indbetale til Stamhuset 3.800 Rdl.
2) Ved Dags Dato at udstede Panteforskrivning for Restkjøbesummen 11.200 Rdl.
I alt 15.000 Rdl.

Saa erklærer jeg herved som Stamhuset Hverringes Besidder og paa dettes Vegne at samme ingen videre Lod, Deel, Ret eller Rettighed skal have til eller udi hernævnte Gaard med Til- og Underliggende, hvilken, uden at man dog, som foranmeldt garanterer nogetsomhelst bestemt Areal, men kun hvad der i dette Øieblik, Kjøberen bekjendt, retlig hører til Gaarden, skal følge og tilhøre Kjøberen som en lovlig erhvervet Eiendom, fri for hver Mands Krav og Tiltale, saaledes som Stamhuset er pligtig at hjemle ham samme efter Love og Anordninger, i hvilken Anledning det tilføies, at naar der ifølge Kgl. Confirmation af  5. Decbr. 1766 paa Fundats paahviler Stamhuset Forpligtelse til aarlig at udbtale Renten af 400 Rdl til Godsets Fattige, da indestaar Sælgeren for at en saadan Forpligtelse ingenlunde skal komme til at vedrøre den afhændede Eiendom.

Ved Bemærkning at der til Forvalteren ved Stamhuset af Kjøberen er erlagt 2 p. C. af Kjøbesummen for Ordningen af nærværende Salg, samt at denne endvidere har udredet alle ved denne Handel forbundne Omkostninger, udstedes nærværende Skjøde og bekræftes med min Haands Underskrivt i 2de Vitterlighedsvidners Overværelse, ligesom det for Kjøberens Regning til Things kan læses uden Nærværelse af mig.
Hverringe d. 18. December 1872.
H. Juel

Til Vitterlighed
Niels Juel – C. Høyrup

Der er fra Lehnscontrollens Vedkommende ikke Noget til hinder for at dette Skjøde thinglæses.
Justitsministeriet, den 23. Januar 1873.
P. M. V.

Oddy Stephensen /Algreen Ussing 

I Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse af  21. f. M. vides ei heller fra Amtets Side Noget mod Thinglæsningen af det foranstaaende Skjøde at erindre.
Fyens Stiftsamt den 31. Januar 1873
Heltzen

Læst paa Hindsholm Herreds Thing d. 17. Febr. 1873, indført i Pantebogen sub N: 9, Fol 424.
H. v. Levitzou.

  (6) Panteobligation (1880)  
(Jeppe Jørgensen)

 Underskevne Gaardeier Jeppe Jørgensen af Taarup tilstaar og hermed vitterliggjør at være skyldig til Stamhuset Hverringes Fideicommis den Kapital 22.400 kr. skriver Tyve og To Tusinde Fire Hundrede Kroner, hvilken Kapital jeg forpligter mig til at tilbagebetale til hvilken 11 Juni eller 11 December Termin Samme  med ¼ Aars foregaaende Opsigelse fra Kreditors og et helt Aar fra min Side lovkyndiges  til Udbetaling ligesom jeg i Henhold til den af  mig erhvervede Bevilling forbinder mig til at forrente Samme med 4½ p. A., fire og en halv procent pro Anno, som erlægges paa Stamhus Besidderens Bopæl, Hovedgaarden Hverringe i Aarets tvende Terminer, senest d. 18 i Terminsmaaneden hver Gang med Halvdelen. Da den hermed stiftede Gjæld er en Fornyelse af det, forrige Eier mod Eiendommens Kjøb tilstaaede Laan, hvilken ældre Obligation udslettes  samtidig med nærværende Tinglæsning, forrentes Gjælden, unaset den senere Udstedelsesdag fra afvigte 11. Junii Termin. 
Til Sikkerhed for Skadesløs Tilbagebetaling af Kapital, Renter og alle i Søgsmaalstilfælde paagaaende Omkostninger, giver jeg hermed første Prioritet og Panterettighed i den mig efter Vielsesattest 3de, tinglæst 24 Novbr 1879 tilhørende Eiendom, Gaard i Taarup By, Mesinge Sogn, Hindsholms Herred med underliggende Jorder, der under Matr. 6 er ansat til Ager og Enge Hartkorn 7 Td 2 Skpr. 3 Fdkr ¾ Alb.Gammmelskat 122, 35, hvilken Eiendom ifølge den herved hæftede Vurderingsforretning af 22. Octbr. f. A er ansat til en Værdi i Handel og vandel af 57.000 Kroner. 
Endvidere gives Samme Prioritet og Panteret i alle til min beskreven Eiendoms hørende Bygninger, eller i Tilfælde af Ildsvaade derhos Assuracesum, i alle til Eiendommen hørende Herligeder og Rettigheder, i alle muur- og nagelfaste Ting, af hvad Navn nævnes kan, i den til Sammes Drift hørende Besætning og Inventarium, ligesom og den paa Gaarden til enhver Tiid værende Giødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd tillige, skal være indbefattet under Pantsætningen, og skulle samtlige disse rørlige Eiendele til enhver Tid holdes forsikrede mod Brandskade, hvilket jeg paa Forlangende skal være pligtig at godtgiøre mod Forevisning af Brandpolice. 
Endelig forbinder jeg mig til ikke ved Forpagtning, Leie eller paa anden Maade at handle til (Ugunst) for Stamhuset Hverringes Fideicommis  eller hvem andre, der med lovlig adkomst maatte være Ihændehaver af nærværende Panteforskrivninf,  idet Kreditor til enhver  Tid skal have Fortrinsret for Obligationens Paalydende i den  heri pantsatte Eiendom. Skulde Skatter og Afgifter nogensinde komme til Restance for mere end ½ Aar, eller Pantet i øvrigt i nogen kjendelig Grad blive forringet, skal  Kapitalen straks og uden forudgaaende Opsigelse være forfalden til Udbetaling, og underkaster  jeg mig i dette saavelsom i alle Søgsmaalstilfælde den med Forordninegn af 25. Januar 1828 hjemlede hurtige Retsforfølgning. Maatte jeg nogensinde udeblive med Renter  over rette Forfaldstid, altsaa efter den 18. i Forfaldsmaaneden er Kapitalen ligeledes straks forfalden til Udbetaling og forpligter jeg mig  i dette Tilfælde saavelsom naar Kapitalen i Tidens Løb forfalder til Udbetaling efter foregaaende lovlig Opsigelse at underkaste mig den i Lov af 29. Marts 1873 § 15 nævnte Bestemmelse, hvorefter der saavel for Kapital som Renter uden foregaaende Lovmaal og Dom, skal kunne gjøre (Udlæg) i den hermed pantsatte Ejendom. 

Det bemærkes, at Kreditor er vidende om de i min Adkomst tagne Reservationer med hensyn til Servituter, Vei-ret, Hegnsforhold og Jagtret samt Bankactieret, i hvilken Henseende Retsskrivers Anmærkning frafaldes. 
Til Bekræftelse af alt foranstaaende underskrives denne Panteobligation i Overværelse af 2 Vitterlighedsvidner og kan samme til Tinge tages paa min Bekostning og uden Varsel til mig. 

Taarup p.t. Brolykke d. 13 Septbr. 1880.
Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed og Dateringens Rigtighed

(
Ulæseligt navn) -  C.F. Erichsen   -     Jeppe Jørgensen 

 Læst på Hindsholm Herreds Thing d. 27 Septbr. 1880, indført i Pantebogen -. Nr. 10, Fol. 386 (Underskrift) 

Denne Obligation maa ikke uden Justitsministeriets Samtykke afhændes, pantsættes eller quittes. Justitsministeriet, den 21de December 1880. (underskrifter)

Senere tilføjelser:
I Henhold til Bestemmelsen i Anordning af 12te November 1870 §9 fornyes herved denne Panteobligation og Gælden anerkendes.
Taarup f. T Hverringe den 27de August 1900 (Underskrevet af Jeppe Jørgensen + vitterlighedsvidner) 
Læst foranstaaende Fornyelsespaategning paa Hindsholm Herreds Ting den 29. August 1900, indført i Pantebogen Nr. 15 Fol 295 og noteret i Panteregisteret  Fol. 181 (underskrift) Justitsministeriets Paategning af 21 December 1880 skal ikke være til Hinder for, at Parcellen Matr. 6b af Hartkorn 1 Td.  0 Skp. 1 Fdk. 1 ¼ Alb, udgaar af Pantet, der herefter staar for Hartkorn 6 Tdr. 2 Skp. 1 Fdk. 2½ Alb.
Justitsministeriet, den 8 Aug. 1912 (Underskrifter)

Under Henvisning til Justitsministeriets foranstaaende Paategning af  8. August 1912 meddeles herved Samtykke til at Parcellen Matr. Nr 6b af Taarup, skyldsat for Hartkorn 1 Td, 0 Skp. 1 Fdk. 1 ¼ Alb. maa udgaae af Pantet efter den af Gaardeier Jeppe Jørgensen i Taarup under 13de September 1880 til Stamhuset Hverringes Fideicommis udstedte, herved hæftede. Panteobligation  22.400 Kr
Hverringe den 12. November 1912 (R. Juel)

Læst foranstaaende Paategning paa Hindsholm Herreds Ting den 8. Januar 1913, indført i Pantebogen Nr.23, Fol. 450 og noteret i Panteregisteret for Mesinge Sogn Fol. 371 (Underskrift) 

Justitsministeriets Paategning af 21 December 1880 skal ikke være til Hinder for, at denne Obligation kvitteres for et Afdrag af 2400 og at Parcellen Matr. Nr 6c af Hartkorn:  Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 2 ¼ Alb., udgaar af Pantet.
For Obligationens Restbeløb 20.000 Kr. haves herefter Pant i 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. ¼ Alb. Hartkorn.
Justitsministeriet den 30 December 1913 (Underskrifter)

Under Henvisning til Justitsministeriets ovenstaaende Paategning af 30. f. M. kvitteres den vedhæftede af Gaardeier Jeppe Jørgensen i Taarup under 30. September 1880 til Stamhuset Hverringes Fideicommis for 22.400 Kr., skriver: To Tusinde og fire Hundrede Kroner, og meddeles der samtidig Samtykke til, at der af Pantet udgaar Parcellen Matr. No. 6c med Hartkorn 0 Td. 7 Skp. 2 Fdk 2 ¼ Alb, hvorefter Stamhuset Hverringes Fideicommis  for Restgælden 20000 Kr har Pant i Matr. No. 6a af Taarup med Hartkorn 5 Td. 2 Skp. 3 Fdk. 0 ¼ Alb. med Bygninger, Besætning m.v. i den vedhæftede Obligations Text anført.
Hverringe den 6. Januar 1914 (R. Juel)

Foranstaaende Paategning paa Hindsholm Herreds Ting den 14 Januar 1914, indført i Pantebogen No 224, Fol 459 og noteret i Panteregisteret for Mesinge Sogn Fol. 37½ (Underskrift)
Lenskontrollens Paategning af 21 December  1880 skal ike være til Hinder for, at denne Obligation kvitteres og udslettes af Pantebogen, naar samtidig dermed uden præjudicerende Retsanmærkning tinglæses en af Jens Jørgensen til Stamhuset Hverringe for samme Beløb og med lige Sikkerhed ustedt Obligation.
Lenskontrollen den 18 Sptember 1919 (Underskrifter)
Nærværende Panteforskrivning kvitteres herved som fuldstændig indfriet til Udslettelse af Pantebøgerne
Odense, den 10/11 1919 (R. Juel)
 Læst til udslettelse pa Kerteminde Købstads og Hindsholm med Bjerge Aasum Herreders Hovedtingsted i Kerteminde d. 12 Novbr. 1919
Pr. Nr. 27, Fol. 364,  Realreg. Mesinge Fol. 371
Underskrevet af Th. Kramp) 

(7) Skøde 1919
(Jens Jørgensen)

Undertegnede Gaardejer Jeppe Jørgensen af Taarup erkender herved at have solgt, tilskødet og endelig overdraget til min Søn Landmand Jens Jørgensen ligeledes af Taarup den mig ifølge tinglæst Adkomst tilhørende Ejendomsgaard Matr. No. 6a af Taarup i Mesinge Sogn skyldsat for Hartkorn 5 Td. 2 Skp 3 Frk  0 1/4 Alb. med rette Tilliggende og Tilhørende, paastaaende Bygninger med deriværende mur- og nagelfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og indmuret Vadskegryde og øvrige sædvanemæssige Tilbehør.
Under Handelen er derhos indbefattet den paa Ejendommen værende Besætning af enhver Art, Avlsredskaber uden Undtagelse, saavel som Avl og Afgrøde saavel i Mark som i Hus samt endelig Gødningen.
Videre medfølger alt på Gaarden værende Ind- og Udbo, alt f.s.v. det tilhører mig.
Overdragelsen sker på følgende Vilkaar:

1. Ejendommen m.v. overtages strax af Køberen, og det henligger følgelig fra nu af for hans Regning og Risico i enhver Henseende. 

2.  Køberen betaler alle af Ejendommen herefter forfaldne Skatter og Afgifter uden Undtagelse, ligesom han betaler alle herefter forfaldne Præmier af de af mig tegnede Forsikringer vedrørende Besætning og Landbruget i det hele. 

3.  Købesummen for det overdragne er berigtiget derved, at Køberen ved sin Medunderskrift herpaa forpligter sig til fra 11. dennes at forrente samt overtage den i Ejendommen indestaaende 1. Prioritet til Stamhuset Hverringes Fideicommis. 20.000 Kr. samt til i Overensstemmelse med tidligere oprettede Documenter at udbetale 1000 Kr. til hver af sine Søskende, Gerda Jørgensen gift Jensen af Særslev, Britta Margrethe Lange, født Jørgensen af Taarup og Hans Edvard Jørgensen af Taarup samt endelig til at yde mig, saalænge jeg lever Ophold og Underhold i Overensstemmelse med samtidig hermed oprettet Kontrakt, hvis Kapitalværdi er 10.500 Kr.
I øvrigt udredes ingen kontant Købesum. 

4.  Omkostningerne ved Handelens Ordning udredes af Køberen selv.

5.  Det bemærkes, at der i et ældre Skøde paa Stamhuset Hverringe er taget Forbehold med hensyn til muligt erhvervede Hævdsservituter og Vejrettigheder, specielt Vej for Matr. No. 4 over Ejendommen til Udlodden, samt Hegnsforhold, hvorhos Jagtretten et vist Aaremaal er forbeholdt Stamhuset.
Endelig bemærkes at Bankaktieretten er Ejendommen uvedkommende. Ejendommen er tiendepligtig. 

6.  Under Hensyn til at min Adkomst er Vielsesattest, læst 24. Novb. 1879, bemærkes at min Hustru Eleonora Louise  f. Brinckmann er afgaaet ved Døden den 7. Novbr. 1908 jfr. vedhæftede Dødsattest og at jeg hensidder i uskiftet Bo efter hende. 

Medundertegnede Landmand Jens Jørgensen af Taarup erkender herved at have købt Ejendommen og hvad dermed følger på de fornævnte Vilkaar, som jeg forpligter mig til at opfylde.
Af Hensyn til Stempel- og Gebyrberegningen ansættes Værdien af alt det overdragne til 46.500 kr., hvoraf de 36. 000 Kr. regnes for fast ejendom og resten for medfulgt Løsøre.

Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast.
Taarup den 19. Juni 1919.
Som Sælger: Jeppe Jørgensen (m.f.P./ med ført pen).
Som Køber: Jens Jørgensen.

 

(8) Panteobligation (1919) 
(Jens Jørgensen)

Underskrevne Gaardejer Jens Jørgensen af Taarup erkender herved at være bleven skyldig til Stamhuset Hverringes Fideicommis den Sum 20.000 Kr. hvilke Tyve Tusinde Kroner jeg forpligter mig og Arvinger, én for alle og alle for én, til skadesløst at betale i den 11. Juni eller 11. December Termin, hvortil Kapitalen maatte opsiges til Udbetaling med et helt Aars Varsel fra min Side eller et kvart Aars Varsel fra Kreditors Side.

Kapitalen eller dennes Rest forrentes fra 11. Juni Termin 1919 at regne med 4½%, skriver Fire og en halv Procent p.a., hvilken Rente betales med Halvdelen i hver af de ovennævnte Terminer, senest den 18 i Terminsmaaneden, første Gang i 11. December Termin 1919 for det da forløbne Tidsrum.

Enhver Betaling sker portofrit paa Stamhuset Hverringes Godskontor eller andet mig opgivet Sted indenfor Landets Grænser.

Udebliver Renter udover den 18, i nogen Terminsmaaned, paadrages der Pantet Restancer af Skatter, Afgifter eller Ydelser til andre Panthavere, kommer mit Bo under offentlig Skiftebehandling som Konkursbo eller Gældsfragaaelsesbo, hæves Leje, Forpagtning eller anden Indtægt af Ejendommen forud for længere Tid end ½ Aar, nedrives Bygninger, forringes eller vanrøgtes Pantet i øvrigt kendeligt, foretages der Arrest eller Udlæg i det pantsatte eller nogen Del deraf, nægtes der Kreditor eller dennes Befuldmægtigede Adgang til at efterse Pantet, godtgør jeg paa Opfordring ikke, at det pantsatte er brandforsikret til fuld Værdi i et af Justitsministeriet godkendt Selskab, overgaar Ejendommen eller nogen Del deraf ved Skøde, Købekontrakt, Mageskiftekontrakt eller paa hvilken som helst anden Maade til ny Ejer, da er Kapitalen i hvert af de nævnte Tilfælde, hvis Kreditor forlanger det, straks uden Hensyn til mulig indrømmet Uopsigelighed eller Opsigelsesfrist forfalden til skadesløs Betaling og Inddrivelse.

I de i Lov N. 90 af 11. April 1916 § 478 nævnte Tilfælde, derunder ogsaa Udeblivelse med Renter, kan Kreditor uden foregaaende Lovmaal og Dom, og uden Forkyndelse, efter eget Valg foretage Udlæg i Pantet eller Dele deraf, for hele Kapitalen eller de forfaldne Renter.

I Søgsmaalstilfælde er jeg pligtig til at give Møde for den pantsatte Ejendoms Forligskommission og Værneting efter Kald og Varsel som til den i Jurisdiktionen Boende efter Klage og Stævning forkyndt paa den pantsatte Ejendom, hvor Opsigelse og andre Forkyndelser fra Kreditors Side ligeledes kan ske, og Udlæg paabegyndes, alt uden hensyn til min Bopæl eller mit Opholdssted, eller til, hvem der antræffes paa Ejendommen, hvorhos jeg og Arvinger er underkastet den i Løv Nr. 90 af 11. April 1916 Kapitel 41 omhandlede hurtige Rettergangsmaade, samt pligtige at betale skadesløse Omkostninger i alle Instanser.

Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter, Morarenter, Opsigelses-, Søgsmaals- og Inddrivelsesomkostninger, derunder Incassations- og Sagførersalær, samt enhver Udgift eller Bekostning, Kreditor maatte faa i Anledning af Varetagelsen af sin Tarv, hvilket jeg er pligtig at tilsvare efter Regning, giver jeg herved Kreditor 1. prioritets Panteret i den mig ifølge tinglæst Adkomst tilhørende, nedenfor nærmere betegnede, faste Ejendom med nuværende og senere opførende Bygninger, disses grund-, mur- og sømfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer, indmurede Kedler, Brandredskaber og alle Ledninger samt alt, hvad der i øvrigt efter til enhver Tid gældende Regler maa anses som Tilbehør til Ejendommen, fremdeles i al af Pantet gaaende Leje og anden Interesse, samt i alt det pantsattes Assurancesummer, saavel mod Ildsvaade som i øvrigt, idet Ejendommen med Tilbehør ansættes, saaledes som den nu er og forefindes eller herefter maatte blive forøget eller forbedret.

Den pantsættende Ejendom er skyldsat under matr. Nr. 6a Taarup, Mesinge Sogn for Hartkorn 5 Tønder, 2 Skæpper, 3 Fjerdingkar, 0¼ Album.

Det bemærkes, at der i et ældre Skøde fra Stamhuset Hverringe er taget Forbehold med Hensyn til muligt erhvervede Hævdsservitutter og Vejrettigheder, specielt Vej for Matr. Nr. 4 over Ejendommen til Udlodden, samt Hegnsforhold, hvorhos Jagtretten et vist Aaremaal er forbeholdt Stamhuset. Endelig bemærkes, at Bankaktieretten er Ejendommen uvedkommende. Ejendommen er tiendepligtig.

p.t. Kerteminde, den 29. Oktober 1919.
Underskrevet af Jens Jørgensen samt af Vitterlighedsvidner.

Seneste Paategning:
"Nærværende Panteforskrivning kvitteres herved som fuldstændig indfriet til Udslettelse af Pantebøgerne.
Hverringe den 4/9 1922.
R. Juel"

(9) Aftægtskontrakt 1919
(mellem Jeppe Jørgensen og Jens Jørgensen)

I Overensstemmelse med Vilkaarene for Købet af den nedenfor pantsatte Ejendom, hvorpå jeg i dag har erholdt Skøde udstedt, forpligter jeg Gaardejer Jens Jørgensen af Taarup mig herved til at yde min Fader fhv. Gaardejer Jeppe Jørgensen sammesteds Aftægt, der nærmere specificeres saaledes:

1. Min Fader faar overladt til udelukkende Afbenyttelse det største af de to nuværende Soveværelser i Gaardens Stuehus, som jeg møblerer efter min Faders Ønske og forsyner med Seng og dertil hørende Sengeklæder. Ligeledes skal jeg om det ønskes lade opstille en god Kakkelovn i bemeldte Værelse.

2. Det min Fader saaledes overladte Værelse skal jeg forsvarlig renholde saaledes at det altid er i proper Stand, ligesom jeg skal holde det opvarmet og oplyst naar det kræves. Vedligholdelsespligten af bemeldte Værelse påhviler ligeledes mig.

3. Videre skal jeg sørge for min Faders vask og øvrige Renligholdelse.

4. Dernæst forpligter jeg mig til at levere min Fader god og forsvarlig Kost, saavel Mad som Drikke til de sædvanlige Spisetider, og når han i øvrigt maatte ønske det, enten således at han spiser sammen med mig og min Husstand, eller saaledes at Maden bringes på hans Værelse om han maatte ønske det.

Disse mine Pligter, hvortil føjes, at jeg i det hele skal give min Fader en god og kærlig Pleje, skal jeg opfylde saaledes, at der ikke gives ham nogen Grund til Klage.

5. I Sygdomstilfælde skal jeg yderligere bekoste Læge og Medicin ligesom jeg endelig skal bekoste min Faders hæderlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug.

6. I Haandpenge betaler jeg aarlig min Fader 200 Kr, som fra 1. Novbr. d.A. erlægges forud med 100 Kr for Halvaaret til kommende 1. Maj, hvilken Dag atter erlægges 100 Kr for det kommende Halvaar.

7. Saafremt min Fader maatte ønske at fraflytte Ejendommen bortfalder mine foranstaaende Forpligtelser, idet jeg i Stedet herfor skal betale ham kontant 2000 kr aarlig, som erlægges kvartalsvis forud hvert Aars 2. Januar, 1. April, 1. Juli og 1. Oktober, portofrit og skadesløst paa hans nye bopæl.

8. Min Fader har Ret til at færdes overalt paa Ejendommen, dens Have og Bygninger.

9. Til Sikkerhed for Opfyldelsen af mine foranstaaende Forpligtelser, giver jeg hermed min Fader 2. Prioritets Panteret næstefter 20.000 Kr. Fideicommismidler i den mig tilhørende Ejendom Matr. No. 6a Taarup i Mesinge Sogn og Hartk. 5 Td. 2 Skp. 3 Frk. 0 1/4 Alb. med paastaaende Bygninger, mur og nagelfast Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfur og Vadskegryde, Besætning, Avlsredskaber, Avl og Afgrøde samt Gødning, i al af Ejendommen gaaende Leje og anden Interesse, samt endelig i alt det pantsattes Assurancesummer.

Retsanmærkning om Tiendepligt og Servitutter o.l. Hæftelser frafaldes.

10. Af Hensyn til Gebyrberegningen bemærkes at den højeste aarlige Ydelse er 2000 Kr., hvorhos Begravelsesudgifterne ansættes til 500 Kr. 

Medundertegnede fhv. Gaardejer Jeppe Jørgensen erkender herved at være indforstaaet med foranstaaende Kontrakts Bestemmelser.

Taarup den 19, Juni 1919.   
Underskrifter: m.v. 

En senere påtegning den 22. juli 1919:  
I henhold til hoslagte Dødsattest for Aftægtstageren fhv. Gaardejer Jeppe Jørgensen af Taarup, begæres nærværende Aftægtskontrakt udslettet af Pantebogen. Dødsattesten forevist og kontrolleret den 23. Juli 1919.
 

(10) Aftægtskontrakt 1952
(mellem Jens Jørgensen og Knud Poulsen)

I anledning af at min Svigerfader Gaardejer Jens Jørgensen af Taarup ved Skøde af D.D. har overdraget undertegnede Gaardejer Knud Poulsen den nedenfor pantsatte Ejendom, forpligter jeg mig herved til som delvis Vederlag for Overdragelsen at yde fornævnte Jens Jørgensen og Hustru Petrine Jørgensen livsvarigt og vederlagsfrit Ophold og Underhold paa Ejendommen som følger:

1. Mine Svigerforældre erholder fri Bolig i Ejendommen med Ret til udelukkende og selvstændig Afbenyttelse af den daglige Opholdsstue, der vender ud mod Gaardspladsen, samt til et mod Syd vendende Soveværelse ovenpaa, men iøvrigt med Ret til fri Adgang overalt paa Ejendommen saavel ude som inde.

Fornævnte Opholdsstue og Soveværelse skal jeg derhos til enhver Tid forsvarligt vedligeholde og navnlig holde forsynet med gode og brugbare Kakkelovne, som det maatte fordres af mine Svigerforældre, der derimod selv lader Værelserne møblere, som de maatte ønske. Jeg yder derhos mine Svigerforældre god, rigelig og forsvarlig Kost, ikke ringere end jeg selv med Familie eller Husstand faar den og i Sygdomstilfælde i Overensstemmelse med Lægens Forskrifter, om det ønskes bragt paa deres Værelser samt endvidere tilstrækkelig Lys og Varme, al fornøden Opvartning, Vask og anden Renlighed, derunder daglig Renholdelse af deres Værelser, endvidere, og navnlig ogsaa i Sygdomstilfælde og ved Alderdomssvaghed, en omhyggelig Pasning og Pleje, kort sagt alt, hvad der fordres til deres anstændige Ophold og Underhold, samt endvidere - uforandret ogsaa naar een af dem er afgaaet ved Døden - kontant Kr. 400,00 pr. Kvartal, at erlægge forud, første Gang den 1. Jan. 1953 og det er en Selvfølge, at samtlige mine Forpligtelser ifølge nærværende Kontrakt skal opfyldes saaledes, at mine Svigerforældre ikke faar Grund til Klage. Mine Svigerforældre betaler selv Læge og Medicin.

2. Dersom Jens Jørgensen og Hustru skulde blive utilfreds med Opholdet paa Gaarden og ønske at flytte andetsteds hen, hvad de er berettiget til naarsomhelst, er jeg, Knud Poulsen, forpligtet til i Stedet for samtlige i foranstaaende Post 1 fastsatte Præstationer at tilsvare dem - uforandret ogsaa naar een af dem er afgaaet ved Døden - saalænge de lever et aarligt kontant Beløb af Kr. 5.000,00, skriver F e m Tusinde Kroner, at erlægge med 1/4 forud hver l. Jan., 1 April, 1 Juli og 1. Oktober portofrit paa Sælgerens nye Bopæl, første Gang Fraflytningsdagen med et forholdsmæssigt Beløb for Tiden fra denne Dag og til den 1. ste i den nærmest paafølgende Kvartalsmaaned.

3. Til Sikkerhed for den punktlige Opfyldelse af samtlige mine Forpligtelser efter nærværende Kontrakt giver jeg derhos herved mine Svigerforældre Prioritet og Panteret næstefter indtil Kr. 60.000,00oo af en hvilkensomhelst Slags Penge i en eller flere Prioriteter, eventuelt ogsaa Kreditforeningsmidler, forbunden med statutmæssige, solidariske Forpligtelser, i den mig ifølge Skøde, der tinglyses samtidig hermed, tilhørende Landbrugsejendom

Matr. Nr. Hartkorn 6 a Taarup By, Mesinge Sogn 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. O1/4 Alb. med denne Ejendoms rette Tilliggende og Tilhørende samt Tilbehør ifølge Tinglysningslovens § 37.

Med Hensyn til Ejendommen paahvilende Servitutter og Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen. I øvrigt vedtager vi denne Kontrakt som bindende for os i enhver Henseende, jeg Knud Poulsen tillige for mine Arvinger, disse in solidum, samt efterfølgende Ejere af den pantsatte Ejendom.

Af Hensyn til Gebyrberegningen ansætter vi den højeste aarlige Værdi af Ydelserne i. denne Kontrakt til Kr. 5.000,00, hvorefter Kapitalværdien beregnet efter Stempellovens § 15, 4 Stk. andrager Kr. 57.750,00, idet herved tilføjes, at Jens Jørgensen er fyldt 73 Aar og Hustruen 67 Aar.

Kontrakten skal til sin Tid kunne aflyses i Tingbogen ved Forevisning af Dødsattester for Jens Jørgensen og Hustru.

Foranstaaende § 1 tilføjes for Fuldstændigheds Skyld , at mine Svigerforældre selv bekoster personlige Gangklæder, Begravelses- omkostninger og ligeledes selv betaler personlige Skatter.

Taarup, den 6. Novbr. 1952

(Underskrevet af)

Jens Jørgensen
m.f.P.  
Petrine Jørgensen

Knud Poulsen - Nora Poulsen

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed samt om Iagttagelse af D.L. 5 - 1 - 7

J. H. Spies Sagfører, Kerteminde

Eivind Christensen Vognmand, Kerteminde

Tilbage til Lykkegård