Til startside

6. slægtled
Jørgen Nielsen og Johanne Nielsdatter
(Ane 96 og 97)

Jørgen Nielsen blev født på Kastelsgården i Viby. Han blev døbt i Viby Kirke 11. november 1725 og døde på Lykkegård i Tårup 21. august 1798 (begr. 26/8). 
Jørgen Nielsens farfar Jens Lauritzen (f. 1640) og hans far Niels Jensen (døbt 1/1 1693) var begge fæstere af Kastelsgården  (matr. 12) , der hørte under Stamhuset Hverringe. Gården lå midt i landsbyen Viby, men blev udflyttet omkring 1800.
Jens Lauritzen overtog gården  i 1698, og den forblev i denne gren af slægten til 25/12 1804, da den blev overtaget af Poul Clemmensen, der var gift med  Karen Edvardsdatter, søster til Jørgen Nielsens svigerdatter Sara Edvardsdatter. Gården forblev i denne gren af slægten indtil ca. 2004. Det oprindelige stuehus (på billedet) blev revet ned i 1960 og et nyt opført. De gamle udlænger nedbrændte i 1980, men nye  er opført.
Læs om Kastelshøj ( afsnit "Fyns Hovet")

Kastelsgård, Viby (1938) Lundegård, Måle (1938)
Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften

Jørgen Nielsens mor Maren Jørgensdatter blev døbt 27/9 1691 Hendes far  Jørgen Christensen Kiempe (f. 1662) var fæster af Lundegård (matr. 3a), Måle, som han overtog 28/10 1690, ombyggede og reparerede. Han var gift med Dorthea Knudsdatter.
Indtil 1690 boede Hverringes fogeder på Lykkegård i Måle. Fogedgården blev nedlagt i 1690 og lagt ind under Hverringe. En del af bygningerne blev nedrevet. Jørgen Christensen Kiempe anvendte tømmer fra  Lykkegård til ombygningen af Lundegård. Gården ligger på sin oprindelige plads ved foden af Måle bakke. Stuehuset og udlængerne er fra omk. 1850.
Han blev født på matr. 23 i Måle, hvor hans far Christen Kiempe (f. 1631) var fæster af et hus/boelsted, som ligeledes hørte under Hverringe.

Matr. 23, Stavrevej 2

Jørgen Nielsen fæstede Lykkegård i Tårup 20/4 1758 og blev samme år gift med Johanne Nielsdatter, døbt 2/2 1725, d. 9/6 1805 (begr. 15/6). (Se Fæstebrev).

Johanne Nielsdatter var datter af gårdfæster Niels Andersen (f. ca. 1654) og Johanne Christensdatter (f. ca. 1685). Niels Andersen var fæster under Hverringe af Bukkærgård, matr. nr. 13 a, Midskov. Denne gårds sidste ejer var Niels Juel Nielsen. I hans ejertid brændte gården, hvorefter jorden blev udstykket til mindre ejendomme. En af disse ligger på gårdens gamle plads. Ved nedkørslen til ejendommen fra Midskovvej står 2 ledsten med inskriptionen: 
T 18 - Ls 57. (Thomas Larsen var fæster 1857). Han frikøbte gården i 1872.

Bukkærgård før brand ca. 1930 Ejendommen på den gamle gårds plads

Skifte efter Jørgen Nielsen
(Fra Hverringes skifteprotokol - Et uddrag – indledningen)

 "Anno 1798, den 1. September paa 30. Dagen efter ved Døden afgangene Jørgen Nielsen i Thorup mødte Skifteforvalteren og Kammerherre Juel til Hverringe med fuldmægtig Gomme Larsen samme sted for at foretage Registrering og Vurdering med paafølgende Skifte og Deling mellem Hustru Johanne Nielsdatter og hendes i Ægteskab med sin afdøde Mand sammenavlede Børn som er en Søn Niels Jørgensen, 31 Aar gammel og en Datter Anne Jørgensdatter, 37 Aar gammel, en Ditto Johanne gift med Huusmand Peder Hansen paa Lang(ø) af Scheelenborg Gods, en Ditto Maren Jørgensdatter, som var gift med Gaardmand Ole Nielsen af Mesinge paa Hverringe Gods, men er død og har efterladt sig en Datter Anne Olufsdatter. Som Laugsværge for Enken var mødt Gaardmand Jens Nyemand af Wibye, Hverringe Gods. Paa den umyndige datter Anne Jørgensdatters Vegne var tilstede Niels Jensen, Huusmand i Maale af Hverringe. Ligeledes var tilstede paa sin Hustrus Vegne Peder Hansen af Lang og paa sin Datter Anne Olufsdatters Vegne Ole Nielsen, Mesinge. Som Vitterligheds- og Vurderingsmænd var antaget Gaardmændene Hans Madsen  og Frands Rasmussen af Thorup, Scheelenborg Gods  ……."

Kommentarer til skiftet:
Grunden til at såvel enken som en 37-årig ugift datter fik tildelt værger var, at kvinder på den tid aldrig blev myndige. Hvis man f.eks. ikke havde en fader, en ægtemand eller en broder, der kunne være værge, kunne det evt. være en mandlig slægtning eller en nabo, der blev udpeget.

Jens Nyemand var søn af Johannes søster Maren Nielsdatter og Hans Nyemand. Han var fæster af gården matr. 5 i Viby. Niels Jensen var søn af Jørgen Nielsens bror, hjulmand Jens Nielsen.
Ole Nielsen var fæster af Birkelygård, matr. 9a, Mesinge. Han giftede sig efter Marens død med hendes kusine  Anne Jensdatter, søster til omtalte Niels Jensen. Deres efterkommere bor stadig på Birkelygård. Hans Madsen og Frands Rasmussen var fæstere af henholdsvis Thorslundgård, matr. 9a, og Tårupgård, matr. 8a.

Johanne Nielsdatter og Jørgen Nielsens børn: 

1. Johanne Jørgensdatter, f. 1758, d. 14/1 1814  på Langø. 
2. Maren Jørgensdatter, f. 1760, d. 1/1 1798 på Birkelygård, Mesinge. 
3. Anne Jørgensdatter, f. 1762, d. 3/4 1812 på Gården Mesinge Bygade 44. 
4. Karen Jørgensdatter, f. 3/11 1765, d. 31/8 1766 på Lykkegård
(af børnekopper).
5. Niels Jørgensen, f. 29/9 1767, d. 19/10 1859  på Lykkegård. 


1) Johanne Jørgensdatter blev 19/11 1790 gift med enkemand Peder Hansen, f. 1753, d. 27/3 1800. Han var husmand på Langø i Stubberup sogn og var 1. gang gift med Karen Pedersdatter, som døde 11/7 1790. Efter Peder Hansens død giftede Johanne Jørgensdatter sig 21/6 1800 med husmand Jens Johansen, f. 1760, d. 1/7 1819, søn af Johan Olesen (født
i Rendsburg) og Karen Lorentzdatter, Nordskov. Efter Johanne Jørgensdatters død blev hendes bror Niels Jørgensen, Lykkegård, værge for børnene. (4 børn)

2) Maren Jørgensdatter blev gift 26/5 1783 med landsoldat Morten Rasmussen,  f. 1749, d. 10/2 1792, søn af  Rasmus Jensen og Maren Nielsdatter, Eskelund, Mesinge. (Maren Nielsdatter var datter af Niels Hansen Buhl og Johanne Madsdatter, Birkelygård). Morten Rasmussen fik 14/4 1783 fripas fra Brolykke Gods, som Eskelund hørte under, og fæstede af Stamhuset Hverringe boel i Mesinge, nuværende Birkelygård. Han overtog fæstet efter sin fætter Niels Christensen Buhl. Maren Jørgensdatter og Morten Rasmussen fik ingen børn. Efter hans død giftede hun sig 2. gang 27/6 1792 med Ole Nielsen, f. 19/10 1755, d. 29/5 1820, søn af gårdfæster Niels Poulsen og Anne Nielsdatter, Bregnebjerggård, Dalby. Den 27/9 1792 overtog han Birkelygård, og efter Marens død giftede han sig med hendes kusine Anne Jensdatter, f. 26/11 1769 i Viby, d. 8/8 1840. Den 4/8 1818 blev der foretaget skifte i forbindelse med at Ole Nielsen overdrog gården til sin datter Maren og svigersøn Anders Jensen (4 børn).

3) Anne Jørgensdatter. Ved faderens død i 1798 var hun 37 år og ugift. Derfor blev fætteren Niels Jensen indsat som hendes værge. Den 16/11 1799 blev hun gift med enkemand Peder Jensen, f. 12/9 1750, d. 30/5 1829, søn af Jens Jørgensen og Johanne Larsdatter, matr. 8a, Mesinge Bygade, Mesinge. (2 børn). Peder Jensen overtog 24/11 1773  fæstet af gården efter sin far.

5) Niels Jørgensen overtog Lykkegård.
Gift 13/12 1799 med Sara Edvardsdatter. 

 

Til Niels Jørgensen og Sara Edvardsdatter (søn)

Til startside med oversigt