Til startside

6. slægtled

Lars Larsen og Anne Larsdatter

(Ane 88 og 89)

 

Sødingegård, ca. 1940


Lars Larsen (eller Laurids Lauridsen) blev døbt i Ryslinge kirke 29/12 1726 og døde i Sødinge 21/2 1805. Han var søn af gårdfæster Laurids Lauridsen og Zidsel Jørgensdatter, Lørup, Ryslinge sogn, Han blev gift 1. gang 14/6 1751 med den 22 år ældre Anne Elisabeth Nielsdatter, f. ca. 1704, begr. 5/2 1768. Hun var enke efter Jørgen Hansen, der var fæster af gården matr. 12 i Sødinge, nuværende Sødingegård, som hørte under Tøystrup Gods.Lars Larsen overtog gården ved giftermålet.

Den 22/4 1768 blev han i Ryslinge kirke gift 2. gang med Anne Larsdatter, døbt 3/12 1747, d. 1/3 1820. Hun var datter af gårdfæster Laurids Jørgensen og Karen Jeppesdatter, Ryslinge.
Gården, som Lars Larsen overtog, lå der, hvor Sødingegård ligger i dag, på Sødingevej 4, og havde matr. 12. Lars Larsens søn Rasmus Larsen opkøbte bl.a. nabogården matr. 11, og den nuværende Sødingegård har matr. 11.

På den jord, der i Lars Larsens tid hørte til gården, ligger bl.a. gården Birkelund (matr. 12 e,h m.fl.), Søllingevej 5, og Sødinge Friskole (matr. 12b), Søllingevej 3. Skolebygningen blev opført af Lars Larsens sønnesøn, Lars Jørgen Jeppesen .  

 

Bønderne i Sødinge var meget bange for mørke og spøgelser, og der fortælles mange sagn om spøgeri på egnen. Især er sagnene knyttet til Glue Mose. Dette var grunden til, at kun én gård blev udflyttet ved udskiftningen. Det var Gluegården, der senere fik navnet Kørbitzdal. Den daværende ejer fik ekstra  betaling for at flytte ud. Andre kunne ikke overtales. Det føltes tryggere for sødingerne at bo tæt sammen i byen  og være en del af det nære fællesskab.

 

Lars Larsens og Anne Larsdatters børn:

 

 1. Lars Larsen, døbt 5/3 1769, begr. 7/6 1791 (22 år).

2. Jørgen Larsen, døbt 28/6 1771, begr. 20/8 1771 (2 mdr.)

3. Hans Larsen, døbt 13/6 1773, begr. 10/1 1797 (krøbling, skrædder 24 år).

4. Poul Larsen, døbt 3/3 1776, begr. 21/4 1776 (1 md.)

5. Jørgen Larsen, døbt 21/6 1778, begr. 5/1 1782 (3½ år).

6. Rasmus Larsen, døbt 29/4 1781, begr. 16/7 1860 (79 år).
Gift ca. 1810 (dato ikke fundet) med Ane Johansdatter (ingen børn)
7. Jørgen Larsen, døbt 24/3 1784, d. i København
8. Jeppe Larsen,
døbt 3/12 1786, d. 11/3 1858 (72 år).
Gft 31/10 1818 med Jytte Kirstine Nielsdatter

 

Rasmus Larsen

Rasmus Larsen blev døbt i Ringe kirke 29/4 1781 og døde i Stængeløkke, Eskildstrup Mark  16/7 1860.  Omkring 1810 blev han gift med Ane Johansdatter, døbt 10/6 1774, d. 19/11 1851, datter af Johan Hansen og Mette Poulsdatter, Volstrup. 

Rasmus Larsen overtog gården efter sin far, Lars Larsen.  Han var en høj og kraftig mand og  blev kaldt 'store Rasmus Larsen',  også fordi han var stor af mere end vækst. Han skal have været en stræbsom og ærgerrig natur. Han købte først to nabogårde af Lammehave, da fæsterne døde. Siden købte han et par mindre gårde. Han sammenlagde gårdene, så han fik én stor gård.

Den ene af de gårde, han købte, var matr. 5. Den  lå øst for gaden, lige syd for Bystævnet.  Da gården hørte under Lammehave, havde den fået sine jorder udlagt vest for byvejen, hvilket betød, at gårdens jord lå tæt ved Rasmus Larsens egne bygninger. Den anden gård, han købte, var  matr. 19. Denne gårds jord lå op ad matr. 5's jord og strakte sig  fra Lammehavevejen mod Stigshaveagre og Røgenhøjs Løkke helt ned til gården nordvest for gadekæret. En ret lang gyde førte hen til gården. Gyden var på begge sider omgivet af høje hegn. Der var ingen, der turde gå der alene om aftenen, fordi  det var  sådanne steder, man mente, det spøgte. Rasmus Larsen rev bygningerne af  de tilkøbte ejendomme ned, så  kun stuehusene, en toft og et lille stykke have blev tilbage. Selv byggede han en ny større gård med et  meget stort stuehus, der havde flere værelser, end  det ellers var normalt på gårdene.

Således gik det til, at han fik samlet sig en proprietærgård, Sødingegård, hvis jorder strakte sig tværs over Sødinge bys marker fra Lammehave i vest til Tøystrup i øst, Herremanden på Tøystrup og Rasmus Larsen kunne få år efter bondefrigørelsen hilse på hinanden over gærdet som kolleger. De var begge proprietærer.

Rasmus Larsen blev meget velhavende, men kom efter sigende ikke sovende til sin rigdom. Han var streng til at kræve arbejde både af folk og heste, fortælles der. Når det ikke gik  hurtigt nok for hestene, kunne han råbe til karlene: "Slå på det vove". Det betød, de skulle lade pisken snerte på hestens sår og ømme steder.

Rasmus Larsen og Ane Johansdatter var barnløse. Midt i 1830-erne solgte de proprietærgården til prokurator Moritz Hansen fra Saaderup for 28.000 kr.  og købte et husmandssted på Eskildstrup Mark, hvor de boede til deres død. Efter den nye ejer blev gården i mange år kaldt "Prokuratorgården"

I 1844 oprettede Rasmus Larsen et legat på 2500 rigsdaler sølv til fordel for fattige forældre i Ringe og Søllinge Sogne.

 Det hedder i fundatsen:

"Da vi undertegnede ægtefolk, selvejerhusmand Rasmus Larsen og hustru Ane Johansdatter, boende på Eskildstrup Mark i Søllinge sogn, efterdi forsynet har ladet vore jordiske bestræbelser i den grad lykkes, at vi ved flid og sparsomhed har erhvervet os en ikke uanselig formue, medens det derimod ikke har været Guds vilje, at vort ægteskab skulle velsignes  med børn eller livsarvinger, have vi besluttet at opofre efter vor død en kapital af 2500 rigsdaler sølv til fordel for den lidende og trængende menneskehed, så bestemmer vi på forventet allerhøjeste konfirmation, hvorledes der med dette legat efter vor død skal forholdes."

 

Legatuddelingen skulle styres af de fuldmyndige ejere, dels  af Lammehave, dels af hans tidligere gård i Sødinge samt af præsten i Søllinge. Indtil Rasmus Larsens død i 1861 var han selv med til at uddele legatet. I året 1878 udvidede prokurator Moritz Hansen legatet med to aktier i 'Fyens Disconto Kasse' på i alt 100 kr, hvis udbytte skulle uddeles til trængende i Ringe sogn.

Disse legater var i mange år et minde om proprietærgården i Sødinge, men efter pengenes forandrede værdi  blev portionerne, som kunne uddeles, mindre og mindre. I 1946 var portionerne  kun på  ca. 10 kroner og derfor ikke længere den hjælp, som legatstifterne havde tænkt, de skulle være.

 

Prokurator Moritz Hansen drev gården i ca. 40 år. Han solgte den i 1870-erne til en slægtning for 108.000 kr. Den nye ejer havde svært ved at klare den store gård og solgte den videre.

Sødingegård, som den da blev kaldt, blev atter udstykket. En gårdmand ved navn Jørgen Christiansen fra Ryslingegård, købte det meste af den oprindelige gårds jorder, nemlig Sippetoften, Gydesol og Ympehave. I Sippetoften opførte  han gården Birkelund, matr. 12. Jorden ved landevejen bortsolgte han sammen med bygningerne af  Rasmus Larsens  gamle gård (matr. 11). Denne nedbrændte i 1959 og blev genopbygget i sin nuværende skikkelse.

Sødingegård 2008

Birkelund 2008

 

 

Til Jeppe Larsen og Jytte Kirstine Nielsdatter (søn)

 

Til Laurids Lauridsen og Zidsel Jørgensdatter (Lars Larsens forældre)

 

Til Laurids Jørgensen og Karen Jeppesdatters (Anne Larsdatters forældre)

 

Til startside med oversigt