Til startside

Mesinge Sogn  

Mesinge kirke og skole 1950
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

 

 

 (Mesinge Sogn beskrevet af Provst Bøgh, Kerteminde, ca. 1770)  
Fra Birgit Bjerres bog: Skjønne efterretninger)

" MESINGE, et Hoved Sogn, uden Annex, uden al Tvivl det største Sogn af contribuable Hartkorn i Herredet, ligger paa denne Side Dalbye. Mesinge, en god Bye, hvorved ligger en Vejrmølle, men i Byen en meget stoer og fornemme teglhængt Gaard,  kaldet Kraghgaarden, uden Tvivl af sin endnu fra forige Seculo navnkundige Ejer; Hans Krag, Herredsfoged paa Hindsholm. Præstegaarden er og teglhængt, saa disse  tvende Gaarde giver Byen en Anseelse. Kraghgaarden beboes ellers nu af toe Bønder; og hører til Hverringe. Midschov ligeledes en god Bye, hvis Marker grendse lige ud til den her indløbende Odense-Fiord, som giver endog et skiønt Indløb til Midschov  selv. Torpe eller Torup, endnu en god Bye, i hvilken ligger en mægtig stoer Gaard kaldet Herregaarden, det er Thorslundegaard eller Torstelundegaard, som ommældes Hofm. Fundat. Tom. 5, pag. 278 in notis. Denne Gaard beboes nu af tvende Bønder og hører til Scheelenborg. Salbye en meget stoer og god Bye, hvis Marker grendse liige til  Vejlen og Baadsbeck. Kirkens Patron er Cammer Herre Baron Brochtorff paa Scheelenborg, men største Lods Ejer Søren Jørgensen paa Broelycke, endskiønt baade Scheelenborg og Hverringe ere tilllige store Lods-Ejere i Sognet...."

        

Herredsfoged Hans Krags gård, Mesinge Epitafiet
i Mesinge Kirke
Børnenes navne: Frantz, Knud, Karen, Maren, Elisabeth

Inskription:
" 1664 Haffner Erlig Mand Hans Krag i Mesing, ladet denne Taffle bekoste, hans Sl. hustrue Erlig og Gudfryctlig Quinde Tehanne Hanstzdatter, og bege deris børn og Mener til en christelig epttertenchning. Gud Giffne os en glædelig Opstandelse".

Hans Krag (læs mere) ejede  flere huse og gårde (eller dele deraf) i Mesinge Sogn.
I 1664 betaltes afgifter til Herredsfoged Hans Krag for flg. gårde:
Mesinge:Kraggård (5a+6a), Borgetgård (4a), Rosengård (3a), Birkelygård (9a)

Midskov: Enggård (11a), Vendelhavegård (10a).
Tårup: Lykkegård (6a), Skovgård (5a), Rasmus Sørensens gård (4a)

En beretning fra 1873

Citat fra: ”Samlinger til Fyns Historie og Tophographie” , Udgivet af Fyns Stifts Literære Selskab, 1873, bind VI:
"Ifølge en gammel Beretning var Drigstrup forhen Annex til Mesinge, men blev skilt derfra og lagt til Kjerteminde paa Grund af, at præsten Hr. Hans i Mesinge druknede ved at kjøre over det Fladvand, der dengang forenede Bugten ved Midskov med Store Belt ved Kjerteminde og benyttedes til Overkjørsel imellem Hindsholm og Fyen. At denne Beretning har historisk Grund, tør neppe betvivles, og til Fordeel for den taler den Omstændighed, at Mesinge Præstekald fra gammel Tid  har eiet en Mensalgaard i Bregnør i Drigstrup Sogn. Den første Gang denne Gaard omtales, er i Jordebogen af 1568, hvori den daværende Præst i Mesinge beretter, at han iblandt flere Documenter har ”en tings neffn” af Aar 1531 paa en Gaards Mark i Bregnør, hvorefter al Udgift af Gaarden med Rettighed og Herlighed hører til Mesinge Præstekald; der svaredes dengang i aarligt Landgilde 1 Pund Byg og 1 Fjerding Smør. Den samme Landgilde svaredes endnu i 1667; efter Jordebogen af 1690 havde Gaarden 4 Tdr. 1 Skp. ” Fk. 1 Alb. Htk. Og skulde aarlig svare 6 Tdr. Byg og 6 Sletdaler". 
(Gården var
Stensgård, matr. 1a, Bregnør )  
      

En beskrivelse af Mesinge sogn i 1950-erne
   
   (Trap Danmark)  

Mesinge kirke og skole ca. 1920 Mesinge station før 1966 (Kilde: www.evp.dk))

Mesinge sogn i Bjerge Herred omgives af Viby sogn, Kerteminde købstad, Drigstrup sogn, Odense fjord (Gabet og Dalby bugt) samt Dalby sogn. 
Mesinge sogn udgør én sognekommune og sammen med Viby sognekommune ét pastorat.


Areal i 1950: 1960 ha. 
Befolkning:
1801: 701 
1850: 930
1901: 1204
1930: 1173
1950: 1187 indbyggere fordelt på 332 husstande, heraf 365 i Mesinge by, fordelt på 110 husstande.

Erhvervsfordeling i sognet 1950: 
635: landbrug m.v., 
300; håndværk og industri
36: handel og omsætning
41: transportvirksomhed
33: administration og liberale erhverv
139: aldersrente,formue pension o.l. 
3: ikke givet erhverv
I alt: 1187 personer

Sognets byer: 
Mesinge: kendt fra 1231 under navnet Mesyng, udskiftet 1796-97
Salby: kendt fra 1488 under navnet Salby, udskiftet 1796-97
Midskov: kendt fra 1488 under navnet Meskow, udskiftet 1796-97. Midskov har forskole og bibliotek, oprettet 1898 med 1400 bøger.
Lodshuse: samling af gårde og huse - med fiskemelsfabrik ”Fiskemøllen”, opført 1946, bådehavn, anlagt 1936 og lodsstation.
Tavlund: samling af gårde og huse
Tårup: kendt fra 1300 under navnet Torp, udskiftet 1796-97

Mesinge by:
Der er kirke, præstegård, centralskole, opført 1943 v. arkitekt O. Valentiner og H. Krogsgaard, bibliotek, oprettet 1905, 2000 bøger, forsamlingshus, opført 1938, kommunekontor, oprettet 1952, mindre lystanlæg, ”Borget”, vandværk, opført 1934, andelsmejeri, opført 1901, bryggeri, maskinfabrik, jernbanestation, posthus og telegrafstation.
I sognet er der 3 maskinstationer og 5 andelskølehuse, opført 1950-52.

Mesinges første forsamlingshus 
(opført 1889-90), foto: 2005
Mesinges nuv. forsamlingshus
 (opført 1938), foto: 2005

 

Til Landsbyen Tårup

Til startside