Til startside

5. slægtled

Niels Jørgensen og Sara Edvardsdatter
(Ane 48 og 49)

 

Lykkegård før 1927
Malet af Axel Robert Lange


Niels Jørgensen blev døbt 29/9 1767, konfirmeret 1784 i Mesinge kirke og døde på  Lykkegård 19/10 1859, 92 år gammel. Han var søn af Jørgen Nielsen og Johanne Nielsdatter, Lykkegård.

Uddrag af kirkebogen:
"1767, 29/9 blev døbt Jørgen Nielsens barn af Taarup baaren af  Christen Mortensens Hustru og kaldet Niels. Test: Hans Nyemand af Wibye, Jens Nielsen af Maaløe. Anders Larsen og Anders Hansen af Torup."

" Den 13/12 1799 blev efter forudgaaende lovlig Lysning fra Præstestolen ægteviede her i Kirken ung Karl og Gaardfæster i Thorup Bye Niels Jørgensen og Pigen Sara Edvertsdatter fra samme Bye....."

Sara Edvardsdatter blev født 1/1 1778 og døde 13/5 1866. Hun var datter af Edvard Jespersen og Maren Mortensdatter, Vestergård, matr. 2a, Tårup.
Den 10/3 1803 overtog Niels Jørgensen fæstet af Lykkegård efter sin far og med moderen Johanne Nielsdatter på aftægt, til hun døde den 9/6 1805. (Se fæstebrev)
Efter udskiftningen 1796-97 blev gården af Stamhuset Hverringe udflyttet til Tårup mark, til "Yderløkken", deraf navnet Lykkegård. Niels Jørgensen var fæster af Lykkegård, indtil han afstod den på grund af alder i 1848.

(Efterskrift på fæstebrev 1803):
"
 Paa Grund af min høie Alder af 80 Aar og min tiltagende Svaghed, saa har jeg udbedt mig at Herskabet Hr Kammerherre Juel gunstigst ville tillade mig at afstaa min  i fæstehavende Gaard til min Søn Jens Nielsen – og hvilken Tilladelse er mig  modtaget, og benævnte min Søn Jens Nielsen Dags Dato er blevet modtaget Fæstebrev paa min hidtil i Fæstehavende Gaard, saa erklærer og  deklarerer jeg herved ingen videre Ret eller Rettighed at have til bemeldte min  hidtil hafte Fæstegaard, men afleverer hermed mit havende Fæstebrev til Herskabets frie Raadighed og Disposition og tilforpligter jeg mig herved til naar forlanges af Herskabet at gientage denne min Deklaration inden Hindsholm Herredstingsret.
Til Bekræftelse under min Haand i underskrevne Vitterlighedsvidners Overværelse.
Hverringe ved min Nærværelse 17 Juni 1848.
Niels N:I:S: Jørgensen  (
med ført Pen)
Til Vitterlighed (Hegelund -  Tagge -  Hans Jacobsen)

Fra skifteprotokollen  ved Niels Jørgensens død:
"Aar 1859 den 20. Oktober blev af Jens Nielsen Fæstegaardmand af Taarup under Hverringe Stamhus Gods anmeldt, at hans 92-aarige Fader, Aftægtsgaardmand sammested Niels Jørgensen den foregaaende Dag uden at efterlade sig saa meget som til Begravelsen vil medgaa, dødeligt var afgangen, hvilket Anmelderen, hos hvem hans afdøde Fader i 14 á 15 Aar har været til Huse, med sin Underskrift bekræftede." (Underskrevet af Jens Nielsen)


Niels Jørgensen og Sara Edvardsdatters børn:

1. Mette Maria Nielsdatter, døbt 6/9 1800, begr. 14/9 1800 (1 uge)
2. Jørgen Nielsen, døbt. 16/8 1801, d. 24/12 1899.
3. Maren Nielsdatter, døbt 4/1 1803, d. 19/10 1870.
4. Johanne Nielsdatter, døbt 18/3 1805, d. 12/5 1805 (2 mdr.)
5. Johanne Nielsdatter, døbt  2/4 1806, d. 12/2 1838.
6. Edvard Nielsen, døbt 21/4 1808, d. 5/8 1873 (ingen børn).
7. Niels Nielsen, døbt  24/2  1810, d. 4/9 1895 (ugift)
8. Mette Nielsdatter, f. 3/1 1812, d 13/9 1887.
9. Jens Nielsen, f. 31/7 1813, d. 2/6 1878.
10. Hans Nielsen, f. 8/10 1816, d. 17/8 1903.
11. Anne Nielsdatter, f. 7/3 1819, d. 1/4 1914.
12. Karen Nielsdatter, f. 14/4 1822, d. 14/6 1826 (4 år).

 

2. Jørgen Nielsen, f. 16/8 1801, d. 24/12 1899.
Gift 25/9 1844 med Gjertrud Jørgensdatter (ane 24 og 25)

 

3. Maren Nielsdatter, døbt 4/1 1803, d. 19/10 1870, konfirmeret i 1818, gift 9/3 1842  med Hans Madsen, f. 1796, d. 15/5 1880. Hans Madsen var husmand i  Trøstrup Korup, hvor de boede på Billeshavestedet.

De fik en datter: Maren Cathrine Hansdatter, f. 1845,  gift 11/11 1865 med Niels Frederik Larsen, Søndersø.

 

5. Johanne Nielsdatter, døbt  28/4 1806, d. 12/2 1838, konfirmeret i 1820, gift 3/12 1831 med Hans Jensen, Munkebo.

De fik børnene:

Karen Hansdatter, f. 9/3 1834, d. 11/3 1834.

Sara Marie Hansdatter, f. 9/3 1834, d. 28/6 1837 (faldt i vandet ved Munkebo og druknede). 

Sara Marie Hansdatter, f. 16/1 1838, d. 21/10 1840 (tvilling).

Jens Hansen, f. 16/1 1838, d. 13/5 1838 (tvilling). 

6. Edvard Nielsen, døbt 21/4 1808, d. 5/8 1873, konfirmeret i 1822, gift i Allesø kirke 20/2 1846 med Ane Cathrine Nielsdatter, f. 28/3 1794 i Skamby, d. 20/3 1868 i Allesø. Hun var enke efter fæstegårdmand under Dallund Gods, Poul Larsen, som døde af brystsyge 8/5 1844. Han havde overtaget  Damsgård i Allesø den 19/9 1814 efter sin far.

Edvard Nielsen overtog gården ved  giftermålet 28/9 1847. Han frikøbte den fra Dallund i 1852. De fik ingen fælles børn, men hun havde 8 børn af første ægteskab.  Han hængte sig 5/8 1873.

Svigersønnen Peder Rasmussen, gift med hendes datter Maren Poulsdatter, overtog gården. Indtil 1870 var Edvard Nielsen aftægtsmand på gården.


Den 18/11 1870 blev han gift igen  i Korup kirke med Gjertrud Marie Frederiksdatter, f. 16/5 1821, d. 4/8 1899, datter af gårdmand Frederik Jørgensen og Ane Pedersdatter, Bredbjerg, enke efter Sigvard Jensen. Edvard og Gjertrud Marie boede i Sølykkehus ved Slukefter.

 

7. Niels Nielsen, døbt  24/2  1810, d. 4/9 1895, konfirmeret i 1824.

Han var ugift og boede på Lykkegård  til  sin død. I et testamente underskrevet 15/9 1889 efterlader han alt, hvad han ejer, til sin brodersøn Jeppe Jørgensen, der havde overtaget Lykkegård  i 1879.

8. Mette Nielsdatter, f. 3/1 1812, d. 13/9 1887, konfirmeret i 1826, gift 19/12  1846  med Hans Christiansen, f. 1816 i Dalby sogn, d. 25/4 1888. Inden de blev gift havde de to børn. Ved det første barns fødsel var han  tjenestekarl hos Carl  Wilhelm Olsen i Drigstrup. Ved det andet barns fødsel var han tjenestekarl på Vestergård i Tårup hos morfaderen enke  efter 2. ægteskab. Mette  Nielsdatter boede på Lykkegård med børnene. I 1850 boede de i et hus i Hesbjerg, Orte sogn, Baag Herred, mens Hans Christiansen var indkaldt til krigstjeneste. I 1855 benævnes han som daglejer. Den 29. april 1857 flyttede familien til Lille Ejlstrup i Ubberud sogn.
Efter Mettes død boede Hans Christiansen i Rønneholmshuset. Han tog sit eget liv ved hængning. Dødsfaldet anmeldtes af yngste søn Jens Hansen, der boede samme sted.
De fik børnene: 
Johanne Hansdatter, f. 4/6 1840
Karen Hansdatter, f. 14/10 1845
Sara Marie Hansdatter, f. 18/9 1847 i Orte, d. 5/1 1848.
Niels Christian Hansen, f. 18/11 1851 i Orte

Jens Hansen, f. 2/6 1854 i Orte

9. Jens Nielsen, f. 31/7 1813, d. 2/6 1878, konfirmeret i 1829, overtog fæstet af Lykkegård 7/4 1848.

I 1850 boede begge forældre samt to ugifte brødre, Niels (40 år) og Hans (34 år) endnu på gården. Jens Nielsen var på det tidspunkt også ugift (37 år). Den 18/12 1872 frikøbte Jens Nielsen Lykkegård fra Hverringe og kunne kalde sig selvejerbond (se skøde), dog fortsat med økonomiske forpligtelser overfor Stamhuset. Den 17/2 1873 tinglyses en obligation af 16/12 1872 lydende på 22.400 kr.  til Stamhuset Hverringe med 1. Prioritet. Gårdens størrelse i 1872:  Hartkorn 7 td.  2 skp. 3 fdk. 3/4 alb.

Den 14. maj 1874 fødte Jens Nielsens husholderske, Eleonora Louise Brinckmann, en søn, der døbtes Niels Jørgen Nielsen. Han blev udlagt som barnets fader.

Den 1. juni 1878 blev Jens Nielsen, der var næsten 65 år, gift med Eleonora Louise Brinckmann, 33 år.

 

10. Hans Nielsen, f. 8/10 1816, d. 17/8 1903,  konfirmeret i 1831, gift 7/12 1850 i Ubberud kirke med Ane Marie Hansdatter, f. 19/5 1819, d. 1/12 1904, datter af Hans Madsen og Dorthea Cathrine Jensdatter, Lille Langebjerg. Hun var enke efter gårdmand Jørgen Mortensen, Nymark, Ubberud, som hun blev gift med 19/11 1842. Han døde 1/7 1850. Der var to børn i ægteskabet: Mads Jørgensen, f. ca. 1846 og Jørgen Jørgensen, f. ca. 1850.


Hans Nielsens  og Ane Marie Hansdatters børn:
Sara Marie Dorthea Hansdatter, f. 18/7 1852
Dorthea Hansine Hansdatter, f. 20/4 1856

Jørgen Jørgensen overtog gården i Nymark med moderen og stedfaderen på aftægt.  


11. Anne Nielsdatter, f. 7/3 1819, d. 1/4  1914, konfirmeret i 1833, gift 24/6 1843 med enkemand, slagtermester Johannes Johansen Clemmensen, f. 1793, d. 30/10 1851. Det var hans 3. ægteskab. Johannes Clemmensen og siden enken  ejede huset Præstegade 8 i Kerteminde.

Anne Nielsdatter giftede sig 2. gang med slagter Ole Madsen Julius Clemmensen, f. 1831. Ved hendes død angives han at være død på Sjælland (dødsår ukendt).  Anne Nielsdatter døde hos sin datter Sara Marie og Laurids Larsen i portnerboligen ved Kerteminde Skole.

Anne Nielsdatters og Johannes Johansen Clemmensens børn:
En søn
f. 31/5 1845, som døde kort efter fødslen.

Sara Marie Clemmensen, f. 8/9 1847, d. 6/6 1927. 
Hanne Cathrine Clemmensen, f. 8/9 1847, d. 15/3 1849.

Johanne Christine Clemmensen, f. 4/4 1850, d. 15/6 1946.

Karen Johannesine Clemmensen, f. 22/12 1851.

 

 

Til Lykkegårds historie

Til Jørgen Nielsen og Gjertrud Jørgensdatter (søn)

Til Jens Nielsen og Eleonora Louise Brinckmann (søn)

Til Edvard Jespersen og Maren Mortensdatter (Sara Edvardsdatters forældre)

Til Jørgen Nielsen og Johanne Nielsdatter (Niels Jørgensens forældre)

Til startside med oversigt