Til startside

 8. slægtled
Niels Poulsen og Anne Rasmusdatter

(Ane nr 284 og 285)

Niels Poulsens farfar, Jens Grønlund (ane 1136), var i 1664 og 1680 fæster af nuv. Vestergård, matr. 1a af Hersnap, Dalby sogn. Han må være født omkr. 1620 og død mellem 1680 og 1688. Gården var på ca. 20 Tdr. hartkorn og sognets største gård. Typisk var fæstegårdene på  5-6 Tdr. Hartkorn.
Gården ejedes i 1664 af Christen Bollesen (1615-1669). Fra 1651 var han forstander på Herlufsholm, far til Bolle Wilhelm Luxdorph til Sørup Gods ved Ringsted (19/7 1643-5/9 1698)

Scheelenborg modtog skøde fra Bolle Luxdorph til Sørup Gods 29/6 1676, hvilket indbefattede landgilde af 3 gårde i Hersnap, så Vestergård var nok den ene af disse gårde.(jvf. Scheelenborg Godsarkiv)
Gården var herefter fæstegård under Baroniet Scheelenborg.
Gårdens størrelse ifølge ny Matrikul 1688 var på 16 Tdr Hartkorn, 5 Skæpper, 3 Fjerdingkar, 2 Album. Ved udskiftningen  i 1797 valgte Scheelenborg at gøre alle sine gårde i Dalby Sogn lige store = 7 Tdr. Hartkorn, så det betød, at gården blev reduceret til ca. 1/3 af den oprindelige størrelse. Det er sandsynligt, at Tjørnebjerggård, matr. 14a, blev opført på en del af Vestergårds jordtilliggende. 

 
Vestergård 1948 og 2005

Niels Poulsens far, Poul Jensen (ane 568)  overtog gården, som altså i dag hedder Vestergård. Han var fæster i 1688 og 1701. Han døde i 1711 og må være født omkring 1650.
Han havde i hvert fald to sønner: 
1. Rasmus Poulsen,  f. ca. 1672, begr. 23/4 1749, gift 29/3 1701 med enken på Midskovgård, Gjertrud Hansdatter (ane 617), gift 1. gang med Anders Hansen (ane 616)

2. Niels Poulsen, f. ca. 1685, begr. 27/6 1751. Han overtog i 1709 ½ gård efter faderen. Den 6/4 1711 blev han gift med Anne Rasmusdatter og overtog resten af gården.
Anne Rasmusdatter, f. ca. 1687, begr. 6/6 1729, var datter af gårdfæster Rasmus Jensen, Christiansminde, matr. 16a, Midskov, Mesinge (Fra gården er udstykket matr. 17a).
Rasmus Jensen  (ane 570) blev  født  ca. 1648 og begravet 28/5 1690. Han var gift med Mette Hansdatter (ane 571). Hun døde 18/6 1698.

Christiansminde 1950
(Kilde: kb.dk/danmarksetfraluften)

Niels Poulsen blev jvf. retssag idømt en straf og frataget sit fæste i 1727. De flyttede til Anne Rasmusdatters fødegård i Midskov. Her døde Anne i 1729 og blev begravet på Mesinge kirkegård. Niels Poulsen overtog hendes forældres gård, Christiansminde  i 1733, idet han giftede sig  26/12 1733 med sin afdøde hustrus stedfars enke, Gjertrud Henriksdatter, f. ca. 1705, d. 14/6 1739, datter af Hendrich Povelsen, Hesselkærgård i Tårup. Hendrich Povelsen var født på Mosegård og sandsynligvis bror til den Niels Povelsen, der var fæster af den halve Mosegård i 1719. Gjertrud Henriksdatter var som nævnt enke efter forrige fæster Hans Christensen, der var Anne Rasmusdatters stedfar, idet han 4/10 1691 havde giftet sig med hendes mor, Mette Hansdatter. Efter Mette Hansdatters død i 1698 giftede Hans Christensen sig 2. gang med Johanne Hansdatter, f. c.1680 på Esterhøjgård i Mesinge og 3. gang med Gjertrud Henriksdatter.
Niels Poulsen og Gjertrud Henriksdatter fik i 1738 en søn, Henrik Nielsen.  
Efter Gjertrud Henriksdatters død giftede Niels Poulsen  sig 3. gang 19/6 1739 med Anne Larsdatter, f. 1712, d. 18/10 1742, datter af Laurs Hansen, Midskov Søgård.
De
fik i 1741 en datter, Gjertrud Nielsdatter, der blev gift med Peder Andersen, Ærtebjerggård, Dalby.  
Niels Poulsen giftede sig 4. gang i Stubberup kirke  11/1 1743 med Johanna Clemmensdatter, f. 1712, d. 3/8 1768. Hun blev 2. gang gift med Jacob Eriksen, der overtog Christiansminde 2/10 1751.  
Da Niels Poulsen fik frataget fæstet af Vestergård i 1727, blev gården overtaget af Hans Olsen, f. ca. 1687, d. 23/1 1762. Hans efterkommere ejer gården i dag (2007). 

Retssag:  Herskabet på Scheelenborg mod Niels Poulsen.

(Uddrag af en afhandling om Retsvæsnet på Hindsholm i 1700-tallet af Tage Krake – Landsarkivet, Odense) 

Schelenborg Birks Tingbog l3.maj l727:   
” Ridefoged på Schelenborg Lorentz Hansen begærede udpeget 4 mænd til at ”syne  og taxere Niels Povelsen i Hersnap hands i boende gaard og tilliggende” til i dag 14 dage, da han efter ridefogedens mening havde misrøgtet fæstet.        

1. juli 1727 blev efter flere udsættelser af sagen dom afsagt. Niels Povelsen var ikke mødt. Dommeren dømmer efter ridefogedens påstand Niels Povelsen til strafarbejde på Bremerholm samt til inden 15 dage at betale 214 rd. 1 m. 7 sk.i erstatning for på grund af "fylderie og druckenskab" ikke at have passet sin gård, samt at betale sagens omkostninger med 3 rd. Hvis dette ikke opfyldes, skal han i fængsel, til alt er betalt.       

Det ses dog af en senere dom, at Niels Povelsen slap med at miste gården. At  han kort efter flyttede til Midskov, kan ses af et regnskab fra Schelenborg: Den 4. juni 1729 er betalt for jord på Mesinge kirkegård til Niels Povelsens hustrus lig i Midskov. Hun må således være død i 1729.     

Tingbogen 5. juli l736:
På herskabets vegne på Schelenborg indstævner Mon’sr Mølmarck Niels Povelsen i Midskov for at have ”forsiddet” sin i fæste havende gård, da han skylder både skat og landgilde. Synsmænd udnævnes og skal afgive syn 14 dage efter.       

19.  juli l736 aflægger synsmændene syn over gården: (fæld = reparation for). 
Stuehus : 23 fag  fæld =  8 Rd. 2  M.
Østre lade: 17 fag  fæld  = 4  Rd. 3 M
Vestre lade: 17 fag  fæld =  4Rd 4 M
Norden længe: 17 fag fæld =  5 Rd.
Sagen udsættes flere gange. 

4. sept. 1736 blev dom afsagt: Det er Niels Povelsens ”drick og efterladenhed”, som da haver forvoldet denne gield til herskabet, ej heller kand det eragtes af  Hr. Baronen ubilligt, om han udi overvejelse af dend udi aaret 1727 afgivne dom udi Hans Sl. Hr. Faders tid” o.s.v., fratager Niels Povelsen den gård ”som  hand nu paa Nye haver begyndt at forsidde”. Niels Povelsen dømmes da til inden 15 dage at betale skatter og landgilde, i  alt 39 rd. 4½ sk. samt sagens omkostninger med 3 rd., eller miste gården.
Da han jo beholdt gården til sin død, må han jo atter have forstået at klare  Skærene!”

Niels Poulsens børn:
1. Rasmus Nielsen, f. ca. 1709 (?) , begr. 7/3 1784 (moder: Anne Rasmusdatter).

2. Gjertrud Nielsdatter, f. ca. 1719, begr. 15/11 1747 (moder: Anne Rasmusdatter).

3. Poul Nielsen, f. ca. 1727, begr. 8/7 1801 (moder: Anne Rasmusdatter).
4. Henrik Nielsen, døbt 13/9 1738  i Mesinge (moder: Gjertrud Henriksdatter)
5. Gjertrud Nielsdatter, døbt 3/3 1741 i Mesinge, begr. 1 /4 1800 (moder: Anne Larsdatter)
 

1. Rasmus Nielsen blev 17/1 1738  gift med Maren Hansdatter, f. 1708, begr. 11/4 1781, datter af førnævnte Hans Christensen og Johanne Hansdatter, Christiansminde. Hun var halvsøster til Anne Rasmusdatter og enke efter Frands Madsen, fæster af  Tårupgård. Rasmus Nielsen overtog Tårupgård, som  hørte under Baroniet Scheelenborg. 
Efter ham overtog sønnen Frands Rasmussen og derefter sønnesønnen Rasmus Frandsen.

Ramus Frandsens søn, Marcus Rasmussen (gårdmand i Munkebo), var fader til Niels Marcussen (gift med Johanne Kirstine Poulsen) og til Jens Marcussen. Begge sønner udvandrede til Småland. Niels Marcussens søn (Jens) blev gift med Jens Marcussens datter (Johanna Olivia).

3. Poul Nielsen, f. 1727, begr. 8/7 1801, blev 27/6 1762 gift med  Johanne Andersdatter, døbt 15/8 1740, begr. 26/9 1806, datter af Anders Andersen og Anne Lauridsdatter, Mosegård, Dalby. 

Til Poul Nielsen og Johanne Andersdatter (søn)

Til startside med oversigt