Til startside

5. slægtled
Ole Hendrichsen Glende og Karen Jakobsdatter
(Ane 56 og 57).  

Ole Hendrichsen blev døbt i Tjøme kirke 21/12 1783. Han var søn af Hans Henrik Torgerson og Ane Marie Thorsdatter. Slægten stammer fra egnen omkring øerne Tjøme, Nøtterøy og Hvaløy, som er beliggende i Oslofjorden og kan føres 6 generationer tilbage i tiden. Befolkningen i dette område har i overvejende grad  været jordbrugere og søfolk. En af Ole Hendrichsen tip-tipoldefædre, Christen Clemmitz, var i 1. halvdel af 1600-tallet foruden gårdbruger på Bastøy skibsreder og købmand. De øvrige forfædre var gårdbrugere.
(Læs en beretning om Christen Clemmitz og hans tid på Bastøy)

Øerne i Oslofjorden

Nøtterøy, Bjerkøy, Hvaløy, Gåsøy

Ole Hendrichsens fader Hans Henrik Torgerson (f. 24/8 1755, d. 17/1 1824) var søn af Torger Guttormson, der blev født 1707  på Skarpe-Borge i Stokke bygd og døde 1773 i Skougen på Tjøme. Han blev gift  21/6 1735 i Stokke med Cecilie (Sissel) Jørgensdatter, f. 1711 i Stokke, d. 16/2 1793 i Skougen på Tjøme (ane 224 og 225). Hans Henrik var den yngste af 8 søskende.

Torger Guttormson (ane 224) var søn  af Guttorm Finsen og Anne Mathiasdatter, som døde 1707, samme år som sønnen Torger blev født  (sandsynligvis i barselsseng).  Torger Guttormson blev gift 2. gang ca. 1710 med Aase Olsdatter. De fik børnene Anne Guttormsdatter og Ole Guttormson. Guttorm Finsen var fra 1713 medbruger af Skarpe-Borge, Stokke Bygd. Fra 1735 var han ejer af 1/4 af gården, som han drev til sin død i 1741 (ane 448 og 449).
Anne Matiasdatters forældre var Matias Kristensen (ca. 1655-1733) og Siri Torsdatter, Matias Kristensen var gårdbruger i Korterød, Stokke , fra 1699 til sin død i 1733 (ane 898 og 899). 

Ole Hendrichsens moder,
Ane Marie Thorsdatter, f. 1756 (døbt 9/10), d. 15/2 1814, (begr. 5/3 1814), var datter af Thor Christophersen ( f. 1722 i Brevik, Nøtterøy , d. 1792 i Buerstad, Nøtterøy), gift 22/1 1749  på Nøtterøy med Berte Andrea Andersdatter, f. 1725, d. 1771 (begr. 11/5 1771).

Ane Marie Thorsdatter og Hans Henrik Torgerson boede, da Ole blev født som den ældste af 7 søskende, på en lokalitet, der betegnes Gjærvåg på Tjøme. De efterfølgende børns fødested betegnes Glendekilen (evt. er det samme sted). Her boede familien indtil 1814 i et selvejerhus. Efter 1814 flyttede familien til Budalstrande, hvor Hans Henrik Torgerson fæstede en gård.
(Øvrige generationer: se Aneliste 4)

Tjøme Kirke Landskab på Nøtterøy

Efter flytning til Sejerø har Ole Hendrichsen kaldt sig Glende eller er blevet kaldt Glende. Rasmus Nielsen bruger navnet Glende i "Veteranerne på Sejerø", men skriver, han er født i Bergen. Senere forskning har via tilnavnet ført slægten tilbage til Glendekilen på Tjøme. (Se Kilder)

I 1801 var Ole Hendrichsen Glende møbelsnedker i Danmark. Han kom til Sejerø under Englandskrigen (Napoleonskrigen) 1807-14. Sejerø
var ligesom andre småøer udsat for flere overfald af fjendtlige krigsskibe, engelske og svenske, der provianterede på denne måde. For at beskytte øen ankom  i 1809 et kompagni soldater. Blandt soldaterne var Ole Hendrichsen.  Han nævnes første gang paa Sejerø den 13. oktober 1811 jvf. flg. afskrift fra ”Sejerø Sogns Historie”:  

Ole Hendrichsens tip-tip-oldebarn Gunnar Poulsen ved Glendekilen
og Glendevejen, 2005 - t.h. Tjøme Havn

”Den 14. Oktbr. 1811 meddeler von Køppen (Sejerøs kommandant) til Kardorff (Generalmajor, Øverstkommanderende over Tropperne i Nordvestsjælland),  at d. 13. Oktbr. i Dagbrækningen saas en Jagt liggende for Anker tæt under det østre Rev paa Sejerø. Vinden var en hel Storm fra Sydvest. Jagtens Mandskab var i stærk Fare, og von Køppen forsøgte at sætte en Kaperbaad ud for at komme Mandskabet til Hjælp; men det gik ikke. Han lod da en af sine Joller køre over Land til det østre Rev og befalede Styrmand Ole Hendrichsen og Matros Mads Frederiksen at holde sig færdige til at bjerge Jagtens Mandskab. Af frivilligt Mandskab fik Jollen Bombarder Anders Pedersen Bagge af Artilleriet og Skarpskytterne Thorkild Aagesen og Johan Schmidt. Jollen sejlede saa Kl. 2½ Eftermiddag og blev set at borde Jagten. Natten mellem d. 13. og 14. Oktbr. blæste det en halv Orkan fra Vestnordvest, og d. 14. Oktbr. om Morgenen saa man, at Jagten var strandet paa Revet, og at Mandskabet var i stor Fare. Køppen lod nu den nævnte Kaperbaad køre over Land ud til Revet, og sammen med en Løjtnant sejlede en Del frivillige, deriblandt Matroserne Anders Steffensen, Anders Pedersen, Peder Rasmussen, Gmd. Jens Rasmussen fra Mastrup o. fl. ud til Jagten. Det lykkedes dem at redde 8 Mennesker fra at drukne; men Skarpskytten J. Schmidt laa død om Bord i Jagten. Jagtens Ladning var Brænde, der for Kongens Regning var bestemt for Sejerø; af den var det meste bortskyllet, og Køppens Jolle var sønderknust. Køppen siger, at han ikke formaar at udtrykke det Mod, som Mandskabet ved denne Lejlighed har udvist, og beder Kardorff om at meddele Kongen, hvorledes det har udmærket sig”.  

På den tid var der ingen havn på Sejerø, kun et saakaldt bådeleje ved Grønnebjerg, hvor der i Brinken ved Stranden var opkastet en saakaldt skanse.
Jacob Christensens hus ved Vandkær lå, hvor der var overhalingssted for joller, og blev derfor brugt som vagtstue for militæret. Her må Ole Hendrichsen have haft sin gang.  

Første søndag efter Hellig tre Konger, den 10. januar 1813, blev han i Sejerø Kirke viet til Jacob Christensens og Kirsten Larsdatters ældste datter Karen Jakobsatter.
Tilnavnet Glende (Glenne) kan henføres til fødestedet på Tjøme.

Karen Jakobsen blev født på Odbogården i Sejerby og  døbt 13. april 1788 i Sejerø Kirke. Faderen købte gården i 1805, men måtte på grund af økonomiske problemer afstå den i 1810. Han overlod gården til Peder Corneliussen og overtog så hans husmandssted ved Vandkær (matr. 29).

Ole Hendrichsen var styrmand og lods i Østervang 1813-31 og nævnes som husmand 1826-31 på svigerfaderens ejendom. I 1831 rejste han til Kalundborg, hvor han havde fået stilling som lods. Han døde 30/10 1833 efter et ulykkestilfælde i forbindelse med sit arbejde og blev begravet i Kalundborg. Karen Jakobsdatter fik en mindre pension på 8 Rigsdaler årlig og flyttede så til sit gamle Hjem på Sejerø, hvor hun døde af Brystsyge (tuberkulose) 8/3 1849. Hun blev begravet 13. marts.  

Uddrag af Kalundborg Lodseri's bøger:
"Kollegium har bevilliget at Styrmand Ole Hendrichsen af Holbæk Amt 76-96-Patent 475, maa meddeles Tilladelse som Sætteskipper at føre i den indenrigske Skibsfart en Købmand Roeskilde i Callundborg tilhørende Jagt ”Cathrine Marie” kaldet , drægtig 4 Commerselæster, dog under Forandring af hans Stilling i Rollen - i Militær Henseende.
Admiralitets og Commissariats Collegium d. 9.
Maj 1825  
Bille  -  Grove  -  Holsten”  

En Conduiteliste nævner 5 Lodser. Sidst på Listen står om Ole Hendriksen: ”Ole Hendrichsen er en blandt de bedste Lodser og i Paalidelighed lig med Jens Svane”.  

”Den 30. forrige Maaned døde Lodsen Ole Hendrichsen efter at have været sengeliggende af og til fra den 26. september, da Dampskibet ”Diana” kom paa Grund, paa hvilken Tid han var i Lodsjollen ved bemeldte Skib. Da Maskinen bakkede for at faa Skibet af Grunden, kom Jollen mod Hjulene, kæntrede, kastede Lodsen over bord, hvorved han fik et Stød for brystet, som allerede  i Efteraaret 1832 var svagt…..Da han allerede fra Efteraaret ved voldsom Hoste spyttede Blod, antager jeg, som medfølgende Doktorattest udviser, at Døden muligvis er fremskyndet ved den Forkølelse, han paadrog sig ved at falde i Vandet. Enken med tre smaa uforsørgede Børn beklager hans Tab”. 

Skifteretten: Den 31/10 anmeldte Karen Jakobsdatter at hendes mand, lods Ole Hendrichsen, i går er død og har efterladt følgende fællesbørn: 1) Henrik, 19 år, 2) Jakob, 14 år, 3) Ane Marie, 11 år, 4) Thor, 7 år, 5) Kirsten, 2 år. Enkens broder nævnes som værge og kaldes Ole Isaksen.  

Ole Hendrichsen Glende og Karen Jakobsdatters  børn.  

1. Henrik Olsen, f. 1814, d. 1816.  
2. Henrik Olsen, f. 5/12 1816, d. 1886.
Gift 1842 med Lucie Nielsdatter (7 børn)
3. Jacob Christensen Olsen, f. 12/4 1820, d. 1854.
Gift 4/12 1851 med Mette Kirstine Nielsdatter
4. Ane Marie Olsdatter, f. 26/5 1823.  
5. Thor Olsen, f. 18/9 1826, d. 23/7 1908.
Gift  24/11 1847 med Ane Kirstine Rasmusdatter (5 børn)
Gift  2/4 1860 med Ane Mette Rasmusdatter (4 børn) 

6. Kirsten Olsdatter, født 5/10 1831.
Gift med Rasmus Andersen

 

Til Thor Olsen og Ane Kirstine Rasmusdatter (søn)

Til Christen Clemmitz

Til startside og oversigt