Til startside

2. slægtled
Ole Poulsen og Sigrid Kirstine Hansen
(Ane 4 og 5)

 

Ole Poulsen blev født 21/4 1879 og døbt i Dalby Valgmenigheds Kapel den 18/5. Han var søn af gårdejer Anders Poulsen og Ane Olsen, Påkærgård, matr. 6a, Hersnap, Dalby sogn.
Ole Poulsen gik i Dalby friskole hos lærer Klinkby og blev konfirmeret i Emauskirken, Kerteminde Valgmenighedskirke, den 9/4 1893.

En medkonfirmand, Rasmus Jacob Larsen, fortæller 

(søn af Anders Poulsens fætter, smed Hans Simon Larsen, Tårup):

”I Sommeren 1892 og Vinteren 1892-93 gik jeg i Kerteminde til Konfirmationsforberedelse. Det var en dejlig  Tid, syntes jeg. Pastor Bojsen var en venlig, men bestemt Mand, som gerne vilde bibringe os lidt Kristendomskundskab, og han eksaminerede af og til. Den 8. April var vi til Præsten sidste Gang. Vi fik Chokolade og Kager, afleverede en 'Konvolut', og Pastor Bojsen og Fruen var saa rare og hyggelige, det var en hjertelig Afslutning. Og Borgermusikken spillede paa Torvet, ikke for os, men det var jo Kongens Fødselsdag den Dag.

Den 9. April blev jeg saa konfirmeret…

Jeg husker, at Pastor Bojsen sagde til os, at vi ikke maatte se noget særligt stort i det, vi kalder Konfirmation, det skulde gerne være en Dagligdags Ting, som vi hver Dag skulde gøre, den Dag var det blot for ham og Menigheden, som hørte det, vi bekræftede vor Daabspagt, ellers syntes han, vi hver Dag skulde gøre det for Vorherre og os selv. Overhøring var der ikke...., og af Salmer sang man bl. a. 'Barnelivets fagre Dage' og 'Der stander et Hus i det høje Nord',  

Efter Kirketid var alle Konfirmanderne og deres Forældre inde i Præstens Hjem, hvor han og Fruen lykønskede os og talte lidt med os.........”.


Efter konfirmationen tjente Ole Poulsen bl. hos Poul Nielsen på Borgetgaard i Mesinge. Vinteren 1903-04 var han elev på Høng Husmandsskole på Sjælland. I 1904 flyttede han til Ryslinge, hvor han tjente på gården Højvang hos enken Sara Højvang. Da hendes bestyrer rejste, tilbød hun Ole Poulsen pladsen som bestyrer, hvad han derefter var i fire år.

Derefter købte han gården Risenlund i Egsmarken, Ryslinge sogn.

Risenlund 1951
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften
Mosegård, Lørup Hede
Kilde: kb.dk/danmarkfraluften

 

Sigrid Kirstine Hansen

 

Den 22/9 1911  blev Ole Poulsen gift i Nazarethkirken med Sigrid Kirstine Hansen, født  24/10 1888, døbt den 16/12 1888 i Nazarethkirken. Hun var datter af gårdejer Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsen, Damsbo, matr. 13a, Ryslinge. Hun gik i Ryslinge Friskole.  

Høng Husholdningsskole
Sigrid K. Hansen  t.v.

Ole Poulsen
Sigrid K. Hansen
Sigrid K. Hansen på Vallekilde Højskole  1907
(Udsnit af elevbilledet)


Før 1907 var hun elev på Høng Husholdningsskole (sammen med svigerinden Kirsten Jensen Maegaard, se billedet). I sommeren 1907 var hun elev på Vallekilde Højskole, hvor hendes fætter Povl Hansen var forstander 1893-1928. Vinteren efter højskoleopholdet tjente hun hos gdr. Rasmus Jørgensen, Ferritslev, som var gift med Karen Marie Thygesen (hendes fætter Hans Henrik Thygesens datter).

Sigrid Kirstine døde af leukæmi på Odense Sygehus den 26/7 1914 og blev begravet 31/7 på Ryslinge kirkegård. Valgmenighedspræst, Th. Skat Rørdam, forestod begravelsen.

 

Ole Poulsens og Sigrid Kirstine Hansens søn:

Knud Poulsen, f. 1/8 1912, d. 15/9 1985.
Gift 22/9 1940 med Kirsten Eleonora Jørgensen,
f. 15/9 1913, d. 7/11 1992 (De fik 5 børn)

 

Efter Sigrids død flyttede Ole Poulsens søster Ane Cathrine (Kathrine) ind på gården og var hans husbestyrerinde til omkr. 1923. Omk. 1918 solgte han Risenlund og købte Mosegård på Lørup Hede. Mosegård er blevet jævnet med jorden i forbindelse med det nye motorvejsanlæg mellem Odense og Svendborg (indviet 2006).

Ole Poulsen giftede sig igen  14/12 1923 med Ingeborg Andersen, f. 30/9 1893 i Hudevad, Sdr. Nærå sogn, d. 22/4 1992. Hun var datter af Jørgen Andersen og Oline Andersen. De fik i årene 1925-1930 tre børn: Jørgen, Arne og Sigrid.


Ole Poulsen var medlem af Ryslinge Sogneråd 1925-1929.
Den 12/5 1931 overtog han Påkærgård, som hans søster og svoger Johanne Kirstine og  Rasmus Laurids Kristiansen havde drevet nogle år. Her døde han 6/12 1944 og blev begravet 11/12 fra Betlehemskirken, Dalby Valgmenighedskirke. Efter hans død overtog Ingeborg gården, som hun ved hjælp af sønnerne drev til 1972, hvorefter Arne Poulsen overtog den og drev den sammen med sin egen gård, Hersnapgård, matr. 3a. Påkærgårds stuehus nedbrændte i 1951, men blev genopført på dets oprindelige plads.

 
Påkærgård 1948
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

Påkærgård 1955 (nyt stuehus)
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)


Til Knud Poulsen og Kirsten Eleonora Jørgensen (søn)

Til Anders Poulsen og Ane Olsen (Oles forældre)

Til Erik Hansen og Jutta Kirstine Nielsen (Sigrids forældre)

Til startside