Til startside

5. slægtled

Peder Hansen og Bodil Poulsdatter
(Ane 32 og 33)

 

Påkærgård ca. 1900


Peder Hansen blev døbt 29/9 1769 i Stubberup kirke. Han var søn af husmand Hans Hansen og Anne Laursdatter, Nordskov. Han døde på Påkærgård 17/7 1822.  
Den 25/6 1802 blev han gift i Mesinge kirke med Bodil Poulsdatter, døbt 17/11 1776, d. 13/8 1830. Hun var datter af Poul Andersen og Kirsten Andersdatter, Midskovgård, matr. 15a, Mesinge sogn.

Den 7/4 1802 fæstede Peder Hansen af Baroniet Scheelenborg en udflyttergård på Hersnap mark, Påkærgård, Matr. 4a:

  "..staaende for Hartkorn 7 Tdr., hvoraf han i aarlig Landgilde skal svare 5 Tdr. 3 Skp. Byg, 5 1/4 Skp. Havre, 1/3 Lam, 1 Gaas og 2 Høns samt i Penge 1 Rdl. 8 Sk. For Hovningsbefrielse skal han aarlig betale 9 Rdlr. samt i Indfæstning 300 Rdlr. "

 

Efter udskiftningen 1799 var  gården blevet flyttet fra Hersnap by til Hersnap mark. Den forrige fæster var  Rasmus Andersen. Før ham var Bastian Hansen fæster. Han var søn af Hans Sibast, Martofte. Bastian Hansen var bror til Ole Poulsens tipoldemor på mødrene side, Maren Hansdatter, gift med Peder Rasmussen, Hvidholm.
 

Ved Peder Hansens død i 1822 overtog Bodil Poulsdatter fæstet.  Gården var så forgældet, at hun 'vare saalangt mere skyldig end Boet var af værdi og Børnene desaarsag ingen Arv kunne tillægges...'.

Derfor søgte hun om at få skiftet udsat i håb om, at 'det kunne blive hende  muligt paa nye at indtræde i Ægtestanden'.

Hendes ønske om at få skiftet udsat blev imødekommet, da hun 'var en fornuftig og skikkelig Kone, som sikkert ikke ville forøde noget af det'.

Peder Hansens bror, Ole Hansen, fæster af gården "Steensbjerg", matr. 5a, Stubberup, blev formynder for de 8 børn i alderen 2-20 år.

Imidlertid blev Bodil Poulsdatter ikke gift igen. Ved hendes død i 1830 erklæredes boet fallit. Hendes bror, Anders Poulsen, Midskovgård, blev indsat som tilsynsværge. Den 9/12 1831 overtog hendes ældste søn, Poul Pedersen fæstet af Påkærgård.

Skifte efter Peder Hansen, Påkærgård.  
(Fra Scheelenborgs Skifteprotokol)


"Aar 1822, 8. dec., mødte Forvalter Eilschou som kommiteret Skifteforvalter i Stervboet efter afgangene Udflyttergaardmand Peder Hansen Hersnap, som ved Døden afgik den 17/7 dette Aar, for at foretage Skifte og Deling mellem Enken Bodil Povlsdatter og hendes med den afdøde avlede umyndige Børn som er følgende: En Datter Kirsten, 20 Aar gammel, en Søn Povel 17 Aar, en ditto Hans 15 Aar, en ditto Anders 12 Aar, en ditto Lars 10 Aar, en Datter Anne 8 Aar, en Søn Niels, 5 Aar og en Datter Johanne 2 Aar. Som Formynder for disse 8 umyndige Børn blev udnævnt ogsaa nærværende deres Faders Broder Gaardmand Ole Hansen Stubberup. Saa var og til stede ved Forretningen Enken Bodil Povlsdatter og hendes Værge Lægdsmand Hans Andersen Salby og som Vidner og Vurderingsmænd Sognefoged Niels Pedersen i Dalby og Gaardmand Hans Jørgensen i Hersnap. Forinden med Boets Registrering og Vurdering blev paabegyndt fremtraadte Enkens Værge og begærede at Skiftets Afslutning indtil videre maatte blive udsat, da Boets Forfatning var saa ringe, at Enken vare saalangt mere skyldig end Boet var af Værdi, og Børnene desaarsag ingen Arv kunne tillægges. Derimod fandt hun Haab om, at hvis det kunne blive hende muligt paa nye at indtræde i Ægtestanden, kunde det maaske derved blive muligt, at Børnene kunne blive noget tillagt i Arv, som for tiden var umuligt, og paa Grund deraf var det, at hun begærede Skiftet udsat i nogen Tid. Ifølge denne Begæring af Enken med hendes Laugsværge undersøgte Skifteforvalteren tilligemed Vurderingsmændene Boet og befandt da, at Enkens Udsagn var rigtigt, da Boets Værdi ikkun var ringe i Forhold til den bortskyldige Gæld og skyldige Skatter og Avgifter til Herskabet. Skifteforvalteren ansaa derfor Enkens Begæring om Skiftets Udsættelse meget fornuftig, da saadant muligen kunde blive til Fordel for børnene, som derimod om Skiftet straks afsluttedes, aldeles ingen Arv kunde tillægges, og da Enken er en fornuftig og skikkelig Kone, som sikkert ikke vil forøde noget af det Boet tilhørende, saa kunde han ikke tage i Betænkning at indvillige i Enkens Begæring saa meget mindre som han selv ansaae saadant for at kunne blive de umyndige Børn til fordel. Skiftets Viderebehandling blev derfor udsat på ubestemt Tid og Enken med Laugsværge paalagt imidlertid at være ansvarlig for Boets Ejendele og omgaas saa paakommende som muligt med Samme. Denne Forretning sluttes saaledes for i Dag og bekræftes hermed med alles Underskrift........

 

Se: Skifte efter Bodil Poulsdatter 

 

Peder Hansen og Bodil Poulsdatters børn:

 

1. Kirsten Pedersdatter, f. 23/4 1803, d. 18/1 1830.

2. Poul Pedersen, f. 27/9 1804, d. 23/12 1804.

3. Poul Pedersen, f. 18/11 1805, d. 6/1 1874 (ane 16).
4. Hans Pedersen, f. 24/11 1807, d. 29/2 1884.
5. Anders Pedersen, f. 15/2 1811, d. (ugift)

6. Lars Pedersen, f. 2/1 1813, d. 21/4 1874 (ugift).

7. Anne Pedersdatter, f. 13/3 1815, d. 30/6 1901.
8. Niels Pedersen, f. 10/7 1819, d. 18/9 1880.
9. Johanne Pedersdatter, f. 4/2  1821, d.?

 

1. Kirsten Pedersdatter, f. 23/4 1803,  blev konfirmeret i Dalby Kirke i 1818.

Den 3/12 1829 fødte hun en søn, Peder Nielsen. Faderen var ungkarl Niels Hansen, Birkebjerg, f. 1/4 1806, søn af gårdmand Hans Christensen og Marie Nielsdatter, Birkebjerg.

Det er sandsynligt, at Niels Hansen og Kirsten Pedersdatter skulle have været gift, men hun døde kort efter fødslen, den 18/1 1830. Peder Nielsen kom i pleje hos Niels Hansens forældre i Birkebjerg. Hans Christensen og Marie Nielsdatter.

Han blev gift 8/11 1854 i Vigerslev kirke med Marie Kristine Rosenlund, f. 1829,  datter af Hans Andersen Traun, Traunhuse. De fik 4 børn.

 

3. Poul Pedersen, f. 18/11 1805, d. 6/1 1874 (ane 16).

 

4. Hans Pedersen blev født 24/11 1807 og konfirmeret 1822 i Stubberup Kirke. Han døde 29/2 1884.

Den 25/10 1846 blev han i Stubberup kirke viet til Maren Marqvarsdatter, f. 30/6 1814, d. 24/2 1865. Hun var datter af Maren Pedersdatter, Nordskov og 'udlagt' fader Marqvar Jensen Martofte. Hans Pedersen var husmand og væver i Mesinge. Deres 5 børn:

1. Peder Hansen, f. 29/7 1848, d. 20/4 1933
2.
Maren Hansen, f. 22/8 1850, d. 8/3 1875

3. Niels Hansen, f. 19/4 1852
4. Bodil Hansen, f. 23/4 1854
 
5. Kirstine Hansen, f. 16/10 1858


5. Anders Pedersen, født 15/2 1811, blev konfirmeret i Stubberup kirke i 1825 og døde  efter 1874? Den 1/5 1827 flyttede han til sin morbror Morten Povlsen i Salby. I 1831 flyttede han tilbage til sin bror i Hersnap, Povel Pedersen. Efter at have været 3 år  i 'Kongens tjeneste' rejste han 10/7 1841 til København for at tjene kræmmer Hans Holm. I 1845 var han tjenestekarl hos conditor og kaptajn Frederik August Kromayer, Vimmelskaftet 24. Her forsvinder sporet. Ved broderen Lars Pedersens død i 1874 nævnes det, at Anders Pedersen var høker i København, og at han var ugift.


6. Lars Pedersen, født 2/1 1813, blev konfirmeret i Dalby i 1827.

Han tog sit eget liv den 21/4 1874 ('ved hængning'). Han var ugift, indsidder i Hersnap (sandsynligvis opholdt han sig hos broderen på Påkærgård).

 

Anne Pedersdatter Gomme Clausen


7. Anna Pedersdatter, født 13/3 1815, blev konfirmeret i Stubberup Kirke i 1829. Hun tjente bl.a. hos Rasmus Knudsen, Bregnør.

Den 15/5 1847 blev hun i Kerteminde kirke viet til skomagermester Gomme Clausen, f. 28/1 1816. Han var søn af skomagermester Claus Mortensen Clausen, Kerteminde, og Sidsel Marie Gommesen. Gomme Clausen og Anna Pedersdatter boede i 1890 i Langegade 32, Kerteminde. De tilbragte  deres sidste tid hos deres datter og svigersøn i Odense, Jens Benzonsgade 12, 1. sal (Sct. Knuds sogn). Her døde 'Paticulier Gomme Clausen' 18/5 1901 og Anna Pedersdatter 30/6 1901. Begge blev begravet fra Kerteminde Valgmenighedskirke og gravsat på Kerteminde kirkegård. Gomme Clausen og Anne Pedersdatter fik 3 børn:

Marie Clausen, f. 26/10 1847 (døde før fremstilling i kirken).

Boline Marie Clausen, f. 10/1 1850, d. 8/3 1926.

Karen Sophie Clausen, f. 21/5 1852, d. 1/12 1874 (ugift).

 

Boline Marie Clausen blev gift 21/6 1878 med snedker Peter From, f. 26/8 1850 i Broager (Sønderjylland),  d. 16/12 1937, søn af fhv. møllerbetjent/fabriksbestyrer Nicolai From, f. 1808, d. 7/5 1883, og  Mette Kathrine Thaysen.

Deres 3 børn blev født i Kerteminde. I 1890 boede de Nørrebro 82 i Odense. I 1900 var de flyttet til Jens Benzonsgade 12, 1. sal.  I 1926 boede de i Dronningensgade 6A. Peter From havde en cigarbutik i Fyens Forsamlingshus.

Fyens Forsamlingshus - cigarbutikken 1908
(Måske Peter From i døren)


8. Niels Pedersen, født 10/7 1817 og konfirmeret i Dalby Kirke i 1832. Han døde 18/9 1880. Han var husmand i Hersnap.

Den 16/10 1852 blev han gift i Mesinge kirke med Gjertrud Jensdatter, f. 19/12 1827, d. 27/10 1866, kort efter sit 8. barns fødsel. Hun var datter af Jens Poulsen, f. 1789, og  Rebekka Nielsdatter, f. 1799. Forældrene blev gift året efter, 22/11 1828. Niels Pedersen fik 7 børn: 

1. Bodeline Nielsen, f. 17/7 1853.

2. Jens Nielsen, f. 20/5 1855, d. 14/1 1922.

3. Ane Nielsen, f. 2/5 1857.

4. Peder Nielsen, f. 16/2 1860.

5. Karen Kirstine Nielsen, f. 2/7 1861.

6. Niels Nielsen, f. 14/3 1865, d. 1950.

        7. Gertrud Karen Kirstine Nielsen, f. 7/10 1866.

 

9. Johanne Pedersdatter, født 4/2 1821, d...?.

Den 1/11 1836 flyttede hun fra broderen Povel Pedersen til Lars Madsen i Bregnør. Den 1/5 1838 flyttede hun til Tårup, hvor hun tjente hos Søren Jensen på Hesselkærgård. Den 1/11 1842 flyttede hun til købmand L. Larsen i Kerteminde og derfra til København i 1848.

Johanne Pedersdatter fik en søn den 29/4 1854. Faderen var den svenske skræddersvend, N.T. Linderberg, Han døde under koleraepidemien i København, et halvt år før sønnen blev født. Hun blev siden gift med portør Lauritz Nielsen,  og de fik sammen sønnen Otto og datteren Johanne (evt. flere børn).

Sønnen af 1. ægteskab,  Peder Theodor Fernando Linderberg, f. 29/4 1854, d. 4/12 1914, kom 5-6 år gammel i pleje på Hestekærgård i Hersnap. 
Han blev gift 13/6 1885 med Johanne Hansen, f. 31/1 1851, d. 6/12 1944, datter af bolsmand Hans Rudolf  Nielsen og Johanne Hansdatter, Måle. Hun var datterdatter af smed Hans Simonsen, Dalby. De fik datteren Johanne Linderberg. Hun var lærerinde i København og fik ingen efterkommere.

 

Peder Th. F. Linderberg, Johanne Hansen og Johanne Linderberg

 

 

 

Til Hans Hansen og Anne Laursdatter (Peder Hansens forældre)

 

Til Poul Andersen og Kirsten Andersdatter (Bodil Poulsdatters forældre)

 

Til Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter (søn), ane 16 og 17

 

Artikler om Peder Theodor Fernando Linderberg

Til startside med oversigt