Til startside

6. slægtled
Poul Andersen og Kirsten Andersdatter
(Ane 66 og 67)

Poul Andersen blev døbt den 19/4 1750 og begravet 21/7 1799. Han var søn af Anders Hansen og Anna Madsdatter, Midskovgård, matr. 15a, Mesinge sogn.

Mesinge sogns kirkebog: ”Dom. Jubilate døbt Anders Hansen Gaardmand af Mischou hans Barn kaldet Poul. Hans Moder Cathrina Nielsdatter af Høybye bar det. Test: Rasmus Hansen af Høybye, Peder Nielsen af Muncheboe, Poul Nielsen af Mischou, Laurs Pedersens Hustrue af Kraggaarden".

 

Midskovgård (1936)
(Kilde: KB.dk/danmarkfraluften)


Den 31/10 1773 blev Poul Andersen gift i Mesinge kirke med Kirsten Andersdatter, født 1747, død efter 1812. Hun var datter af
Anders Andersen (døbt 24/11 1715, begravet 4/2 1787) og Bodil Mortensdatter, (f. ca. 1712, begravet 27/6 1791). Anders Andersen var fæster af Borgetgård, matr. 4a, Mesinge.

 

Poul Andersen  fæstede Midskovgård den 22/2 1773 efter faderen.

Fæstebrev, Udstedt 22. februar 1773: 

"Jeg Schach Brockdorff Frie Herre til Frie Herskabet Scheelenborg, Deres Kongl. Majestets bestalter Kammer Herre, tilstaar med dette at have Sted og Fæste, lige som jeg hermed hensteder og bortfæster til ung Karl Poul Andersen den Gaard i Mitskou som hans Fader Anders Hansen paa boede og fra døde, hvilken Gaard, som findes udi Landmaalingens nye Matriculi anført matr. No 12, for Hartkorn Ager og Eng 11 Td, 5 Skpr, 3 Fr, 1 Album, bemelte Poul Andersen strax maa tiltræde, nyde, bruge, og sin Leve tid udi Fæste beholde, med de Vilkaar, at han aarlig og til rette Tiid svarer og betaler alle de af Gaarden gaaende Konglg. Contributioner, baade de der nu var paa budne, og her efter maatte paa bydes.

Derhos Landgilden til hver Anno Martini med Penge= 1 Rd=4 Sk= 4 Fr, Byg=9 Td, Havre= 1 Td, og udi Hovnings Penge= 12 Markdaler, hvorimod han er befriet for at giøre Hovnen af Gaarden, dog forstaar det sig self, at han lige som de andre saa kaldede Frie Bønder her paa Baroniet ei alene giøre de fornødne Agter og Kiørseler efter Tiltagelsen, men end og aarlig forrette mig nogle Frie Dages Pløining og Høst her ved Gaardene.

I ligemaade haver han sig tilbørligen at vedligeholde  og forbedre Gaarden paa Bygning og Besætning, saavel alt andet udi Mark og Bye, ei noget deraf imod Loven at bruge, eller til Upligt med Handle, er mig som Herskab og den for Godset beskikkede Fuldmægtig Hørrig og Lydig og saaledes udi disse til fælde samt andre Ham som en Fæste Bonde i vedkommende Til fælde at rette og forholde sig efter hans Kongelige Majestets aller naadigste Lov og Forordninger. Til Indfæstnings Penge betaler Han =180 Rigsdaler, hvor af de = 100 Rd. er betalt, og resten som er = 80 Rd.  betaler Han  til næst kommende 11. Dec Termin.

I øvrigt holde han sig efterettelig den Convention, Han med sin Moder skriftlig har indgaaed, om hendes Underholdning af Gaarden saa længe hun lever...........".

 

Poul Andersen og Kirsten Andersdatters børn:

 

1.  Anne Poulsdatter, døbt  23/6 1775, død 9/10 1810 (8 børn).

Gift 21/10 1796 med Rasmus Povlsen, Mosegård, Dalby 

2. Bodil Poulsdatter, døbt  17/11 1776, død 13/8 1830 (8 børn)

Gift 25/6 1802 med Peder Hansen, Påkærgård, Hersnap.

3. Anders Poulsen, døbt  27/4 1783, død 24/6 1841 (13 børn). Overtog Midskovgård.
Gift ca. 1811 med Kirsten Andersdatter. Gift 24/5 1816 med Gjertrud Pedersdatter. 


4. Morten Poulsen, døbt  6/11 1785, død 3/10 1831 (13 børn).  
Overtog matr. 4a, Salby. Gift 4/8 1815 med Johanne Rasmusdatter. Gift 12/3 1819 med Gjertrud Rasmusdatter, søstre og døtre af Rasmus Olsen og Johanne Jørgensdatter, Esterhøjgård, matr. 7a, Mesinge.

 

Sønnen Anders Poulsen overtog Midskovgård 12/8 1812. Hans søn Poul Andersen, (f. 9/3 1819, d. 22/8 1896), overtog gården 3/12 1855. Den er stadig (2006) i slægtens eje, men det meste af jorden er frasolgt.

 

Poul Andersen (1819-1896) Høstarbejde på Midskovgård

 

 

 

Til Bodil Poulsdatter og Peder Hansen (datter), ane 32 og 33

 

Til Anders Hansen og Anna Madsdatter (Poul Andersens forældre), ane 132 og 133

 

Til Anders Andersen og Bodil Mortensdatter (Kirsten Andersdatters forældre), ane 134 og 135

 

Til startside med oversigt