Til startside

4. slægtled
Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter 
(Ane 16 og 17)

Påkærgård 1950
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)

Poul Pedersen blev født 18/11 1805 og  døbt samme dag. Han blev fremstillet i kirken 29. december. Han døde 6/1 1874 og blev begravet 15/1. Han var søn af Peder Hansen og Bodil Poulsdatter, Påkærgård, matr. 4a, Hersnap, Dalby sogn. Faderen var fæstebonde under Baroniet Scheelenborg.
Poul Pedersen blev konfirmeret i Stubberup kirke i 1820.
Ved faderens død 17/7 1822 var gården meget forgældet, men moderen fik tilladelse til at forblive på gården med sine 8 børn.
Poul Pedersen var da 17 år. 

Af skifteprotokollen ved moderens død 13/8 1830, fremgår det, at han havde arbejdet  på gården i 11 år uden at få løn for sit arbejde, 'kun de allernødvendigste klæder'. Efter skifteforretningen erklæres boet konkurs og overtages  af Scheelenborg. Poul Pedersen blev indsat som bestyrer med morbroderen, Anders Poulsen, Midskovgård som tilsynsværge. Han overtog først fæstet  af gården 9/12 1831.

Den 18/6 1831 blev Poul Pedersen i Dalby kirke gift med Johanne Pedersdatter, f. 28/3 1802. Hun var datter af Peder Jensen og  Johanne Hansdatter, Bakkelygård, Matr. 2a, Birkebjerg. Peder Jensen var død i 1828, og sønnen Jens Pedersen havde overtaget gården. I forbindelse med giftermålet lånte Poul Pedersen 200 Rbd.(Rigsbankdaler)  af Jens Pedersen til indfæstningsafgift.

Hans unge hustru, Johanne Pedersdatter, døde, da hun fødte tvillinger den 14/4 1832, en dødfødt søn og en datter. Datteren blev døbt Johanne Poulsen. Der foretages skifte.

Poul Pedersens fæstebrev
Den 31. December 1831

Undertegnede allernaadigst beskikkede Administrations Commissærer under Baroniet Schelenborg giør hermed vitterligt at have stædt og fæstet ligesom vi ogsaa herved stæder og fæster til Poul Pedersen af Hersnap den Baroniet Schelenborg tilhørende og fra bemeldte Hersnap Bye udflyttede Gaard med Tilliggende Hartkorn af Ager og Engs Hartkorn 7 Tdr,  der senest har været besiddet i fæste af hans Forældre Denne Gaard med Tilliggende maa fornævnte Poul Pedersen nyde, bruge og sin Livstid og efter ham hans enke saalænge hun i Ennkestand forbliver, i fæste beholde paa efteranførte Vilkaar.

a) at Fæsteren af Gaard og Jorder fremdeles aarlig og til sine rette Forfaldstider præsterer og udreder alle paabudne og herefter paabydende Skatter, Contributioner, Ægter eller andre offentlige Afgivter og Byrder af hvad Benævnelse de end maatte være og hvortil de endogsaa retmæssig maatte kunne fordres paalagt.

Poul Pedersen skal præstere alt hvad  der af det fæstede fordres, ligesaa fuldt som om han virkelig deraf var Eier, han skal altsaa udrede det fulde uden Godtgjørelse efter Landsatsforordningens 5 § ligesom det ogsaa giøres ham til en udtrykkelig Pligt at udrede den aarlige Rente af Jordernes Behæftelse til National Banken. Under ovennævnte Afgivter og Byrder er tillige indbefattet alt hvad der af Gaard og Grund paabydes til Skole, Fattig, Gjordemoder, Vejvæsenet og  saa og Præstationen af D………korn.

b) at han bestandig holder Gaardens Bygninger assurerede i Landets almindelige Brandkasse til disses sande Værdi samt af Assurancesummen udreder den aarlige Contingent.

c) at han i aarlig Afgivt af det fæstede erlægger til Baroniet Schelenborg til hvert Aars Mortensdag 3 Rbd Sølv bliver tre Rigsbankdaler Sølv. 6 Tdr Byg,  sex Tønder Byg 1 Tdr havre, en Tønde Havre, 1 Lam, 1 Gaas 2 Høns og 2 Snese Æg, hvilken Afgivt ydes med gode og forsvarlige Varer.

d) at han præsterer aarlig samtlige de Gaardens Jorder paalydende Tiender overensstemmende med de existerende Anordninger eller Kjendelser.

f) at han ingen tager til Huse uden Herskabets Samtykke ligesaa maa han ei heller under  Fortabelse af sin Fæsterettighed bortleie nogen Deel af sine Jorder. Det er Fæsteren ligeledes formeent at bortsælge eller paa anden Maade afhænde noget af det paa Jorderne avlede Høe eller Straa, dette skal derimod fortæres paa Stedet og Gjødningen anvendes til Jordernes Forbedring, hvilke han tillige forpligtes til stedse at drive paa den for Agerbruget i Almindelghed mest hensigtsmæssige Maade.

g) Gaardens Bygninger, Besætning, Inventarium samt Sæde- og Fødekorn der efter den herved hæftede under 28. Novbr. dette Aar inden Hindsholm Herreds Ret endelig afhjemlede Syns- og Taxationsforretning er Fæsteren overleveret i en fuldkommen og complet Stand, bliver han ogsaa pligtig til stedse at holde i samme Tilstand og derfor at være ansvarlig, saaledes at det i sin Tid igien i en lignende god Tilstand kan afleveres, og for at Baroniet kan være forvisset om Opfyldelsen heraf, er Samme berettiget til naar for godt befindes at lade besigtige Bygningerne, Besætning og Inventarium med videre, og findes der da ved et saadant Syn ingen Mangler, gaar Bekostningerne ved Afholdelse for Baroniets Regning, men er det modsatte Tilfældet skal Fæsteren ikke alene udrede Bekostningerne ved dette Syn men ogsaa Udgifterne ved  et muligt foretagende Eftersyn.

I Indfæstning af Gaard og Tilliggende har Fæsteren erlagt 300 Rbd Sølv, skriver Tre Hundrede Rigsbankdaler Sølv tilligemed de fornævnte ?penge 10 procent

Ovennævnte Bestemmelser er Poul Pedersen forpligtet til nøjagtig  at efterkomme og opfylde under Fortabelse af sin Fæsterettighed, ligesom ogsaa at rette sig efter alle nu existerende eller herefter udgivende Fæstebrevet vedkommende Anordninger.
Overensstemmende med Forordningen 25. Juni 1810, vorder herved bestemt, at den bortfæstede Gaard har samme Jordtillæg og Hartkorn som under sin forrige  Fæsters Besiddelse.....(Underskrifter)

Et hermed ligelydende Fæstebrev med vedhæftet Synsforretning har jeg Dags Dato modtaget og forbinder jeg mig til i enhver Henseende nøjagtig at opfylde samtlige heri anførte Bestemmelser.
Schelenborg den 31. December 1831 – Poul Pedersen

 

 Skifte efter Poul Pedersens hustru Johanne Pedersdatter:

 

Aar 1832 den 14. May mødte Skifteforvalteren med Vidnerne Strammelse af Schelenborg og Gaardfæster Niels Nielsen af Hersnap hos Gaardfæster Poul Pedersen af Hersnap for at afholde Registrering og Skifte efter Sidstnævntes afdøde Kone, Johanne Pedersdatter, til paafølgende Skifte og Deling imellem Enkemanden og hans med den Afdøde avlede Datter, Johanne Poulsen, 4 uger gammel. – Enkemanden var tilstæde samt den Umyndiges fødte Værge, hendes Moders Broder, Boelsmand Hans Pedersen, Skovfoged ved Rørbek. Enkemanden paaviste derefter samtlige hans og den Afdødes Boe, hvilke derefter af Skifteforvalteren og Vidnerne blev gjennemgaaet og vurderet, og Vurderingssummen beløb sig i det hele til 310 Rbd. 3 Mk., imod hvilken Taxation ingen af Boets Vedkommende havde noget at erindre.
Vurderingsmændene bekræftede derefter at  have foretaget Vurderingen efter deres bedste Skjønnende og Overbeviisning og stadfæstede samme ved at underskrive den befalede Eedsformular: Saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige Ord.
Niels N.N.S. Nielsen, m.f.P (med ført Pen)  - Strammelse.

Enkemanden angav derefter at være bortskyldig til Ungkarl Jens Pedersen af Birkebjerg som et modtaget Laan ved Indfæstningen af Stervebogaarden: 200 Rbd. Sedler
Den Afdødes Begravelse har kostet:  30 Rbd.Sedler, og han fordrede et lige Vederlag til sin Begravelse
med  30 Rbd. Sedler . I Kongelige Skatter for dette Aars Januari Qvartal skylder han  17Rbd. Sedler Videre Gjeld paahviler ikke Boet, naar undtages Folkelønninger fra sidste Halvaar. I den specificerede Gjeld  vare Boets Vedkommende enige at forholde sig rigtig, ligesom det ogsaa var dem bevidst, at Alt Stedets Tilhørende var medtaget under Vurderingen. Den umyndiges Fader samt den Umyndiges Værge Hans Pedersen erklærede dernæst, at de vare blevne enige om, at Arvingen i stedet for Pengene skulle tildeles:
En seng med stribet omhæng, 3 nye Underdyner, en nye Overdyne, en nye lang Hovedpude, 3 korte Hovedpuder, alle vel fyldte, 2 Par Hørgarns Lagner, 6 Paar Blaargarns do., en Ege Dragkiste, en Ege Klædekiste, hendes Moders samtlige Gangklæder, en Koe, 5 á 6 Aar gl., og et Faar samt et Bryllup til 60 Personer, eller hvis Enkemanden skulle døe forinden Præstationen af Brylluppet, og dette ikke paa anden Maade kan vorde sikkret Arvingen, skal denne herfor af hendes Faders Boe udbetales 40 Rbd. Sedler. Varene, der for Tiden ere in natura tilstæde, forbliver fremdeles hos Arvingens Fader under Værgens Tilsyn, og Koen og Faaret er Faderen pligtig at fremskaffe, naar Myndlingen enten vorder givt eller speciel skulle vorde tilladt  at overtage denne sin Arv. – For Præstationen af Kreaturerne og Brylluppet samt som Sikkerhed for den øvrige Arvs Uforringelse, skal Enkemandens Boe hæfte som Sikkerhed med første Prioritet, og til den Ende skal udstædes en Lodseddel, der under Retten skal læses. Skifteforvalteren, der tillige er Overformynder, fandt denne Afgjørelse af Boet at være særdeles favorabelt for Arvingen og kunne altsaa intet herimod have at erindre, men tillagde Foreeningen Sanktion for sit Vedkommende, og Skiftet ansees saaledes tilendebragt, da Enkemanden erklærede at ville klarere al paa Boet hvilende Gjeld uden Ansvar for Skifteforvalteren ligesom ogsaa at klarere dette Skiftes Bekostninger, der blevne beregnede saaledes:

a. Sallair: 3 Rbd 3 Mk 0  Sk.
b. 1/3 pro C. to Afgivt 1  Rbd 1 Mk 0  Sk.
c. 20 pro C. to til Kongens Kasse:  0 Rbd  1  Mk  6 2/5 Sk.
d. Beskrivelse: 0 Rbd  3Mk 2 Sk.
e. Bekræftelsen:  0 Rbd  5 Mk  0 Sk.
f. Justitsfonden: 0 Rbd 5Mk  13 1/5 Sk.
g. Vurderingsmændene og Vidnerne:  1 Rbd  2Mk  0 Sk.
h. Stemplet Papir til Skiftebrevet   0 Rbd  0Mk  6  Sk.
Er: 8 Rbd. 3 Mk. 11 3/5 Sk. Sølv
Eller: 8 Rbd. 5 Mk. 5 Sk. Reqvæst

Protokollen blev saaledes underskrevet.

Enkemanden Poul Pedersen - Den umyndiges Værge: H.P.S. (Hans Pedersen)
Som Vidner:    Niels N.N.S. Nielsen ( m.f.P) -   Strammelse

                 

Ane Cathrine Hansdatter

 

Ane Cathrine Hansdatter

 

Poul Pedersen giftede sig igen  24/11 1832 med den kun  17-årige Ane Cathrine Hansdatter, f. 19/3 1815, døbt 20/3, datter af  smed  Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter, Dalby. Hun blev onfirmeret 1829 i Dalby kirke. Hun døde 13/1 1878 og blev begravet 18/1. Ifølge Christen Larsen, Flægkærgård, var Smed Hans Simonsen 'Herskabets mest fortrolige ven' og sandsynligvis ret velhavende. Så dette ægteskab kan på flere måder have været af betydning for Poul Pedersen, når man tager de foranstående oplysninger i betragtning. 

Ved skiftet efter Hans Simonsens død i 1850 fremvises et arveafkaldsdokument, hvor Ane Cathrine med sin underskrift bekræfter, at hun har fået den arv, hun kan tilkomme og ikke har yderligere arvekrav, så Hans Simonsen har sikkert  været medvirkende til, at Poul Pedersen kunne komme videre med gården.

 

Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter fik sammen syv børn, fire sønner og tre døtre. En af sønnerne, der blev døbt Simon efter sin morfar, døde, da han kun var en uge gammel.

Ved folketællingen i 1850 var Poul Pedersen sogneforstander.

Familien tilsluttede sig kredsen omkring Dalby Friskole, som blev oprettet af Christen Kold i 1852.

Da friskolen blev oprettet, var datteren Johanne Kirstine 11 år og Anders 9 år. De blev flyttet fra Almueskolen i Dalby og indskrevet  i friskolen 1/5 1852  som 2 af de 11 første elever. Poul Pedersen løste sognebånd til Kerteminde Kirke, hvor to af døtrene blev gift. Siden sluttede familien sig til Kerteminde-Dalby Valgmenighed, som blev oprettet i 1868.

 

Efter Poul Pedersens død hensad Ane Cathrine Hansdatter i uskiftet bo. Da sønnen Anders Poulsen overtog gården i 1875, blev der oprettet en aftægtskontrakt.

 

Fra skifteprotokollen: (s. 313)
”Aar 1874, den 6. Januar blev anmeldt, at Poul Pedersen, Fæstegaardmand af Hersnap (dagen forud) dødeligt var afgangen, efterladende sig som Arvinger Enken Ane Cathrine Hansdatter og 6 med hende samavlede Børn, nemlig Bodil, givt med Boelsmand Jacob Sørensen, Peder og Hans , Boelsmænd, Johanne Kirstine, givt med Gdm. Niels Marcussen, Anders og Kirsten Poulsen, begge ugivte samt en i tidligere Ægteskab født datter, nemlig Boelsmand Peder Jensen (Bjørn)s Hustru, Johanne Poulsen, hvilke Arvinger samtlige i Myndighedstilstand overtager Boet…..”

 

Fra skifteprotokollen:

”Den 14/1 1878 blev anmeldt, at Ane Cathrine Hansdatter, Fæstegaardmand af Hersnap Povel Pedersens Enke Dagen forud dødeligt er afgangen uden af efterlade sig så meget som til Begravelsen medgår, hvilket Anmelderen Fæstegårdmand sammesteds Anders Poulsen, såsom afdøde hans Moder levede på Aftægt under Enkestanden, bekræftede. 
- Anders Poulsen”


Poul Pedersen og Johanne Pedersdatters barn
:

 1. Johanne Poulsen, f. 14/4 1832, d. 13/9 1893.

Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatters børn:

2. Bodil Poulsen, f. 16/9 1833, d. 6/9 1916.
3. Peder Poulsen, f. 7/4 1835, d. 21/2 1890.
4. Hans Poulsen, f. 4/10 1837, d. 14/7 1885.
5. Simon Poulsen,
f. 22/1 1840, d. 29/1 1840.

6. Johanne Kirstine Poulsen, f. 14/1 1841, d. 13/5 1909.
7. Anders Poulsen,
f. 22/11 1843, d. 13/9 1918.
8. Kirsten Poulsen, f. 18/12 1847, d. 9/8 1933.

Hans Poulsen Johanne Kirstine Anders Poulsen Kirsten Poulsen

Til Anders Poulsen og Ane Olsen (søn)

Til Poul Pedersens børn - Anders Poulsens søskende

Til Peder Hansen og Bodil Poulsdatter (Poul Pedersens forældre)

Til Hans Simonsen og Johanne Nielsdatter (Ane Cathrine Hansdatters forældre)

Til startside  med oversigt