Til startside                                       

 Ryslinge sogn
Ryslinge kirke

Ryslinge Sogn, i Gudme Herred, omgives mod nord af -Søllinge, Herrested og Ellested sogne. Mod øst grænser sognet til Gislev sogns byer Fjellerup og Sandager samt Gultved i Kværndrup Sogn. Mod syd og vest er grænsen i hele sin udstrækning byerne Volstrup, Brangstrup og Sødinge i Ringe Sogn.
Sognet ligger på to højderygge på begge sider af Sallinge Å.

Der findes (jvf. H.M.H.) to forklaringer på navnet Ryslinge.

Enten er navnet afledt af navnet på byens grundlægger, som skal have heddet Rusil eller
også betyder det en rydning = en rydsel. Det var et stort arbejde at rydde skoven. Stedet
blev måske kaldt rydsel, og de nye beboere Rydselfolk, senere Rydselinger.
Ryslinge sogn bestod i 1587 af 24 tiendeydere, to tiendefri herregårde samt præstegården. 

Ryslinge by havde i 1787 16 gårde, 11 huse + 4 huse i Dahlshuse. Lørup by havde 10 gårde, hvoraf de 4 var meget store, hver over 10 tdr. hartkorn samt 15 huse.
I sognet var der 2 herregårde, Tøjstrup og Krumstrup, således at sognet i alt bestod af 2 herregårde, 28 almindelige gårde og 30 huse, tilsammen 58 beboelseshuse med 402 indbyggere.

Indbyggertal:
1787: 402 (58 husstande)
1801: 454
1840: 647
1845: 679
1860: 783 (141 husstande)
1890: 959, (175 husstande)
1906: 1225, (228 husstande
1916: 1416, (247 husstande)
1935: 1525, (365 husstande)
1945: 1546, (423 husstande)

Ryslinge Højskole

Kolds højskole i Ryslinge Ryslinge Højskole (2011)

Den første højskole i Ryslinge blev oprettet af Christen Kold i 1851, men den blev to år efter flyttet til Dalby ved Kerteminde. I 1866 blev en højskole genetableret tæt ved sognekirken af sognepræst Johannes Clausen, der tilhørte Indre Mission, men efterhånden nærmede sig grundtvigske holdninger. I Alfred Povlsens lange forstandertid 1884-1927 blev den en af landets førende højskoler. Blandt lærerne var komponisten Thorvald Aagaard, som sammen med vennen Oluf Ring i samarbejde med Thomas Laub og Carl Nielsen fornyede højskolesangen musikalsk.

Tøystrup Gods
(Omkr. 1950)

Tøystrup pr. Ringe, hovedgård i Ryslinge sogn og kommune, Gudme herred, Svendborg amt Matr. 1 m fl af  Tøystrup Hovedgård. Gården ligger 3 km N-Ø for Ringe med indkørselsalle fra landevejen Ringe-Nyborg. Afstand til Odense, Svendborg og Nyborg 23 km.

Ejer: Godsejer N C G Nyboe.
Det samlede areal udgør 303 tdr. l. (166½ ha), der fordeler sig således: Ager: 241 tdr. l. (132½ ha), skov: 50 tdr. l. (27½ ha), eng: 9 tdr. l. (5 ha) samt have og gårdsplads: 3 tdr. l. (11½ ha). Hrtk.: 28 tdr. Ejendomsværdi: 925.000 kr. Grundværdi: 450.000 kr.

Agerjorden, der er samlet omkring gården, består af lermuld på lerunderlag. Terrainet er jævnt, kultur og gødningskraft god, og der er drænet. Skovens bevoksning er blandet. Engen er hårdbundseng under kultur. Der er en god jagt på gården, bl. a. findes råvildt.

Den smukke, trefløjede hovedbygning, der ligger V for haven, er opfort 1891; den er bygget i et stokværk, hovedfløjen over høj kælder, har skifertag, kamtakkede gavle og rummer en stor og herskabelig lejlighed med nutidens bekvemmeligheder. Den ene sidefløj rummer forvalterbolig. På vestsiden har hovedfløjen et udbygget tårn med spir.

Over voldgraven V for hovedbygningen fører en bro ind til avlsgården; denne består af tre sammenbyggede hovedlænger, opført i årene 1921-22. De er bygget af grundmur med tegltag, solide, velindrettede og forsynet med nutidens mekaniske installationer. Den tidligere hestestald er nu indrettet som maskinhus og værksted, og staldlofterne er indrettet til kyllinger.

Der hører 7 tjenestehuse under gården. Besætningen består af 35 køer og 40 ungkreaturer samt 50 søer og 3 heste. Endvidere drives stort opdræt af slagtekyllinger.Tøystrup er en gammel hovedgård, der under navnet Tholstorp nævnes i historien allerede i det 14. århundrede. Af ejere kan nævnes Erik Kaas, ved hvis fallit i 1669 gården udlagdes til Anne Mule, enke efter biskop Jacob Jacobsen i Odense. År 1694 købtes gård og gods af Tim Banner, og omkring midten af det 18' århundrede ejedes Tøystrup af oberst Diderik v. Grambow, der i 1794 efterfulgtes af sin svigersøn Adam Diderik v. Bülow, og gård og gods forblev nu i Bülow'ernes eje indtil 1891, da den af Adam v. Bülow solgtes til grosserer H. A. Eegholm, hvis enke solgte Tøystrup til kaptajn P. Schmidt i 1905. Denne solgte i 1915 gården til Johs. Berntsen, der i 1920 afhændede den til grosserer P. Petersen, af hvem den i 1922 solgtes til godsejer P. Nyboe, der i 1947 efterfulgtes af nuværende ejer".

 

Til Ryslinge friskole

Til Ryslinge Valgmenighed

Til Christen Kold

Ti startside med oversigt