Til startside

4. slægtled
Thor Olsen og Ane Kirstine Rasmusdatter
(Ane 28 og 29)

Thor Olsen blev født på Sejerø den 18/9 1826, på et husmandssted ved Vandkær, matr. 29 (Mastrupvej 43). Han var søn af husmand, styrmand og lods Ole Hendrichsen Glende og Karen Jakobsdatter. Thor Olsen døde 23/7 1908.
I 1831 blev faderen ansat som lods i Kalundborg, og han flyttede dertil sammen med sin hustru og nogle af børnene. Thor, der var 5 år, blev boende hos sin mormoder Kirsten Larsdatter, der blev enke året efter.

Da Thor var syv år, døde hans far efter et ulykkestilfælde på Kalundborg Fjord, hvorefter hans moder og søskende flyttede tilbage til Sejerø.   
Thor rejste til Odden som tjenestedreng den 11/10 1841 og vendte tilbage som skrædder den 30/10 1842. Han boede hos moderen og arbejdede som skrædder ved folketællingen 1/2 1845.  
Thor Olsen deltog i Treårskrigen 1848-50. Han
blev hvervet 7/2 1849 og kom til orlogsværftet 1/3. Han gjorde tjeneste på korvetten "Flora" fra 1/3 til 22/9 1849 og blev permitteret 23/9. Han var ’søvant’ i 1850 og blev hvervet fra 31/1 - 9/7 1850, men blev ikke indkaldt. Han blev slettet af sørullen 31/12 1864.

Korvetten 'Flora' på Helsingør Red. Efter maleri af Eckersberg Sejerø Havn 1839

Den 24/11 1847 blev han gift med Ane Kirstine Rasmusdatter, f. 11/8 1824 (døbt 15/8). Hun var datter af Rasmus Mikkelsen og Mette Magdalene Pedersdatter, matr. 64, Sejerby. De fik 5 børn. Deres første barn, Ole Thorsen, døde pludseligt i januar 1849, kort før Thor blev indkaldt til krigen. Ane Kirstine døde  44 år gammel 11/12 1868 og blev begravet 15/12. Han giftede sig igen 2/4 1869 med Ane Mette Rasmusdatter, f. 20/2 1834 i  Kongstrup. Hun var hans første hustrus kusine, datter af husmand og fisker Rasmus Pedersen og Sidse Kirstine Pedersdatter. De fik 4 døtre.  

Thor Olsen ejede et hus, sammenbygget med Søren Olsens, bag ved Brugsen i Sejerby fra 1847 til 1908. Der ernærede han sig som skrædder, høker og handelsmand. Den følgende beskrivelse er fra 1870 - afskrift fra bogen ”Købmand og Høker paa landet” af Margit Baad Pedersen.  
Under Afsnittet ’Haandværkere’ side 51:  

"Næsten alle håndværk var repræsenteret blandt høkerne: væver, skrædder, skomager, garver, murer, tømrer, snedker, glarmester, hjulmand, bødker, sadelmager og smed. Og det var ikke udelukkende håndværkere, der arbejdede hjemme, som åbnede høkerforretning, selvom det nok var mest fordelagtigt for dem, fordi de gennem deres håndværk i forvejen trak kunder til huset. Skrædderne arbejdede f. eks. mest ude hos kunderne, men flere skræddere blev også høkere. En af dem var Thor Olsen i Sejerby på Sejerø
Han drev høkerhandel fra slutningen af 1850-erne og løste også næringsbevis som detailhandler i 1867. I 1870 gik han imidlertid konkurs med forretningen, og siden blev han betegnet med det mere neutrale "handelsmand". Men Thor Olsen havde endnu et erhverv. Han blev nemlig betalt af byens beboere for at gå omkring med breve, og senere blev han Sejerøs første officielle postbud."  
Thor Olsen havde en lille jordlod til huset, og i oktober måned, da registreringen blev foretaget, var der en ko, to får med lam og en gås. Sandsynligvis har familien også haft en gris om sommeren. I gangen stod der nemlig nogle kar med sul. Kun disken, reolerne og varelageret adskilte bohavet hos Thor Olsen fra andre husmænds på denne tid. Under afsnittet ’Høkernes varer’, side 82:  
”Thor Olsen på Sejerø, der også ernærede sig som skrædder, havde temmelig mange manufakturvarer på lager.
Hans høkerbutik var en af de første, måske den første, på Sejerø. Hans hus lå, sammen med 8 - 10 andre småhuse, på den plads, hvor nu Brugsen ligger. Huset var sammenbygget med et andet hus. Adskillige af datidens huse var kun på fire fag. Thor Olsens var på fem. Alligevel har pladsen været meget trang, når der i stuen også skulle være høkervarer og skrædderstue...".  
Ved folketællingen 1870 boede i huset ægteparret med fire børn på 16, 13, 3 og 1 år. Thor Olsen benævnes: Detailhandler og skrædder.  
Ved folketælling 1880 kaldes han handelsmand, og der var fem børn på 13, 10, 9, 9 og 4 år.

I "Veteranerne paa Sejerø" (af: Rasmus Nielsen) nævnes, at han især handlede med tobak, og at han købte smør og æg af folk samt solgte almanakker og havefrø. Jordlodden, som Thor Olsen ejede, var på et par tdr. land og lå i nærheden af Sønderby.  
Thor Olsen var desuden Sejerøs første postbud. Indtil der blev oprettet et fast brevsamlingssted, var det sognefogeden, der modtog breve fra folk og sørgede for, de blev sendt med postbåden. Til at begynde med betalte folk Thor for at bringe ankomne breve og aviser rundt på øen. I 1875 blev han officielt ansat af postvæsenet som postbud for hele øen.  
"Sidst i marts 1881 var han sammen med sin  nabo, bådfører Frederik Pedersen, en vinter sejlet til Vrøj (Saltbæk Vig ved Kalundborg) i en jolle for at hente post, men blev af isen ført til Jyllandskysten i nærheden af Ebeltoft, hvor de overnattede i en tanghytte. Dagen efter gik de til Thor Olsens datter, som da boede i Vrinders". (Efter J. P. Jensen, Vandkær).
Ifølge "Veteranerne på Sejerø" gik de over isen medbringende en jolle og kom meget forkomne i land om morgenen. De hvilede ud hos en fisker, hvorefter de gik til Thors datter i Ebeltoft. Uoverensstemmelsen mellem de to beretninger er meget lille i forhold til dramaets størrelse. Der er sikkert gået adskillige dage - måske uger - før meddelelsen om at de havde overlevet, nåede til Sejerø.

I juli 1886 sluttede Thor Olsen ny kontrakt med postvæsenet om postomdelingen. Ca. 1892 blev Sejerø delt i to postdistrikter. Thor Olsen fik vesterruten, mens en svigersøn, Peder Jacobsen, fik østerruten. Det ser ikke ud til, at han har ejet hestevogn eller båd. Han tog sin afsked den 31/10 1897. Han døde i sit hus den 23. juli 1908, 81 år gammel. Hans anden hustru døde samme sted den 2/5 1910, 76 år gammel.

Hvornår Thor Olsen ophørte med høkerforretningen, vides ikke, men som ældre solgte han ejendommen til sin nabo, Jørgen Thorsen, idet han beholdt retten til at blive boende i huset i hans og hans kones levetid. For sin deltagelse i Treårskrigen modtog Thor Olsen 'Hædersgaven' på 100 kr. i 1898 og en årlig livsvarig ydelse på 100 kr. i 1906.  

Skifte:  
1869, 19 marts, efter begæring af detaillist Thor Olsen af Sejerby foretages skifte efter hans den 11 dec. afdøde hustru Ane Kirstine Rasmusdatter. De har følgende fællesbørn: Karen Olsen 18, Kirstine Olsen 16, Ole Henrik Olsen 12, Rasmus Olsen 2 år.  Værge for de mindreårige var husmand Poul Jørgen Nielsen af Sejerby. Efter enkemandens opgivelse består boet af:  

Et jordløst hus på 5 fag og et udhus på 5 fag mursten= 180 rd.  
Indbo og udbo=250 rd.  
Handelsvarer=1000 rd.  
Et jordlod matr. 115 af Sejerby=300 rd.  
Kreaturer=60 rd.  
En jolle med sejl= 80 rd.  
Ialt=1870 rd.

Gæld:
Til købmand Trane i Kalundborg efter panteobligation= 1000 rd.  
Til kømand Trane i Kalundborg for urtekræmmervarer=1000 rd.  
Til købmand Colding i Kalundborg for varer= 400 rd.  
Til købmand Thomsen i Kalundborg for varer=469 rd.  
Der er således stort underskud i boet

1870, den 3 okt., begærer Thor Olsen om at få sit bo taget under behandling som fallit. Opgørelse og salg af boet tager over et år, der bliver 800 rd. til deling, heraf får købmand Trane 695 rd. og Colding 105 rd.  

Skifte:  
1908, 12. aug., fremlagdes i boet efter forhenværende postbud Thor Olsen og hustru Anne Mette Rasmusdatter af Sejerby, død 23. juli, sålydende dokument: 

Undertegnede fhv. postbud Thor Olsen af Sejerby og hustru Anne Mette Rasmusdatter overdrager herved til vor datter Sidse Kirstine Olsen, gift med husmand og møllersvend Anders Mogensen Nielsen af Sejerby, alt af løsøregenstande, penge, møbler, husgeråd, sengeklæder, kort alt vor indbo og udbo af hvad ved navn nævnes kan, alene med det forbehold at vi for vor livs tid have ret til at bruge og benytte det overdragne. Som følge heraf kan vor datter disponere over dette, alene med forbehold af vor brugsret. Det bemærkes at nærværende overdragelse er et vederlag, fordi hun har plejet og passet os og ventelig fremdeles vil pleje og passe os under vor sygdom.

      Thor Olsen og Ane Kirstine Rasmusdatters børn:

1. Ole Thorsen Olsen, f. 24/10 1848, d. 18/1 1849.  
2. Karen Olsen , f. 6/2 1851,
Gift 7/6 1878 med Peder Jørgensen, Marbjerg (2 børn).
3. I
nger Kirstine Olsen, f. 2873 1853
Gift og bosat i Vrinders, i nærheden af Ebeltoft.  
4. Ole Henriksen Olsen
, f. 10/10 1856, d. 8/2 1890.
Gift med Kirsten Hansdatter  
5. Rasmus Peder Olsen f. 8/4 1866, bosat i Allingaabro
 

Thor Olsen og Ane Mette Rasmusdatters børn: 

6. Sidse Kirstine Olsen, f. 29/11 1869, d. 30/6 1956. Gift 12/2 1902 med Anders Mogensen Nielsen (overtog huset).
7. Marie Olsen, f. 3/1 1871. Gift 2/11 1898 med Lars Peder Jensen. Hun døde i Refnæs.
8. Ane Kirstine Olsen, f. 3/1 1871, d. 28/4 1925. Gift 9/3 1889 med Peder Jacobsen, som overtog Østerruten, da Sejerø i 1892 blev delt i to postdistrikter.

9. Ane Petrine Olsen, f. 17/5 1875, d. 27/6 1880.

Rasmus Peder Olsens søn, læge Axel Olsen, Allingaabro, har ved arkivundersøgelser fundet frem til slægtens hjemsted, Tjøme i Oslofjorden, Oprindelig mentes, at Ole Hendrichsen Glende stammede fra Bergen. (Axel Olsens slægtsbog fra omkr. 1950 danner grundlag for en del af mine oplysninger om Sejerøslægten)

 

Til Ole Hendrichsen Glende og Karen Jakobsdatter (Thor Olsens forældre)

Til Rasmus Mikkelsen og Mette Magdalene Pedersdatter (Ane Kirstine Rasmussens forældre)

Til Ole Henriksen Olsen og Kirsten Hansdatter (søn)

Til startside med oversigt